ПОЛИТИКА
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАТУТА

 ОРГАН ЗА КОНТРОЛ при РЗИ – Добрич е от вида А, във връзка с което се поддържат и ще се поддържат изискванията органът да е независим от заинтересованите страни и да не е свързан със страните директно включени в проектирането, производството, доставката, монтажа, продажбата, собствеността, използването или поддържането на обектите на контрол или подобни конкурентни обекти.

РЗИ– Добрич и в частност Органа за контрол нямат и няма да имат обща собственост в борд или докладване пред едно и също високо ниво на управлението със заинтересованите от контрола страни.

Няма и не се допускат договорни задължения, неофициални уговорки или други, които дават възможност за оказване на влияние върху резултатите от контрола.

ГАРАНТИРА СЕ, че ще се спазва принципа друга част от РЗИ – Добрич да не участва в проектирането, производството, доставката, монтажа, продажбата, собствеността, използването или поддържането на обектите за контрол или подобни конкурентни обекти.

 

Дата: 01.03.2021 г.                                                                                                                                                ДИРЕКТОР РЗИ – ДОБРИЧ: /П/

гр. Добрич                                                                                                                                                                      (Д-р Светла Ангелова)   

                                                                                                                                                                                             (име, фамилия)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ

 В качеството си на Директор на РЗИ-Добрич, гарантирам организационно пълна независимост на обособения на функционален принцип в инспекцията Орган за контрол от вида А като самостоятелно звено в рамките и обхвата на неговата компетентност.

Органът за контрол от вида А на РЗИ – Добрич има пълна самостоятелност при извършване на контрола, регистриране на резултатите и издаване на придружаващи протоколи и сертификати.

Персоналът на ОКА не е подложен на търговски, финансов или административен натиск, който би повлиял върху резултатите от контрола.

Не се допуска влияние на външни за ОКА лица и организации.

Отговорност за достоверността на получените резултати от изпитванията и издаваните сертификати носи изцяло персоналът на ОКА. Той гарантира опазване на тайната за цялата информация, получена при извършване на контрола, с изключение в случаите на законови основания (Закон за здравето, чл.28, ал.1).

Персоналът на ОКА при РЗИ – Добрич не е ангажиран с дейности, които могат да застрашат доверието в него, независимостта на неговите преценки и безупречността във връзка с извършваните дейности в областта на контрола.

Възнаграждението на персонала, зает с дейности по контрола не зависи от извършения обем или от резултатите, свързани с него.

  01.03.2021 г.                                                                                                                                             Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА /П/

                                                                                                                             Директор на РЗИ - Добрич                                                                                                                                                          (име, фамилия, длъжност)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ

 В качеството си на Главен секретар на РЗИ-Добрич, гарантирам организационно пълна независимост на обособения на функционален принцип в инспекцията Орган за контрол от вида А като самостоятелно звено в рамките и обхвата на неговата компетентност.

Органът за контрол от вида А на РЗИ – Добрич има пълна самостоятелност при извършване на контрола, регистриране на резултатите и издаване на придружаващи протоколи и сертификати.

Персоналът на ОКА не е подложен на търговски, финансов или административен натиск, който би повлиял върху резултатите от контрола.

Не се допуска влияние на външни за ОКА лица и организации.

Отговорност за достоверността на получените резултати от изпитванията и издаваните сертификати носи изцяло персоналът на ОКА. Той гарантира опазване на тайната за цялата информация, получена при извършване на контрола, с изключение в случаите на законови основания (Закон за здравето, чл.28, ал.1).

Персоналът на ОКА при РЗИ – Добрич не е ангажиран с дейности, които могат да застрашат доверието в него, независимостта на неговите преценки и безупречността във връзка с извършваните дейности в областта на контрола.

Възнаграждението на персонала, зает с дейности по контрола не зависи от извършения обем или от резултатите, свързани с него.

 

                                                                                                                                                                        Д-Р ТАНЯ ПАНЧЕВА /п/

                                                                                        Главен секретар на РЗИ - Добрич

                                                                                                                                                                                               (име, фамилия, длъжност)

                  04.07.2022 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за политиката по качеството на Органа за контрол от вида А

 Политиката по качеството на Органа за контрол от вида А към РЗИ – Добрич се определя от ръководството и има за цел да осигури качеството на контрола със съответните персонални задължения и гаранции по спазването на изискванията на БДС ENISO/IEC17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол

РЪКОВОДСТВОТО НА ОКА ПРИ РЗИ - ДОБРИЧ

ДЕКЛАРИРА:

 • Цялостната дейност по контрола е насочена към удовлетворяване изискванията на клиента.
 • Дейността на ОКА е изградена в съответствие с изискванията на актуални  нормативно-технически документи.
 • Нашите цели по качеството са насочени към:
 • независимост, безпристрастност при оценяване на съответствието и контрола;
 • поддържане на актуална нормативна база;
 • непрекъснато усъвършенстване и повишаване професионалната компетентност на персонала, чрез планирани системни обучения;
 • непрекъснато осъвременяване на оборудването, използвано при контрола;
 • оптимизиране на разходите, касаещи изпълнението на всяка услуга в съответствие с изискванията и вида й;
 • експедитивност при извършване на услугите, без това да се отразява на качеството на работата.

Всичко това можем да постигнем с непрекъснато усъвършенстване на внедрената Система за управление, следвайки нейните изисквания и приемайки политиката и целите по качеството от всеки един член на персонала на Органа за контрол от вида А, като лична постижима цел.

За постигане на поставените цели при изпълнение на контролната дейност, персоналът на ОКА при РЗИ-Добрич се ръководи от следните основни принципи:

 • БЕЗПРИСТРАСТНОСТ – обективно провеждане на контрола, без влияние на други интереси или заинтересовани страни;
 • КОМПЕТЕНТНОСТ – непрекъснато поддържане високо ниво на знания и умения;
 • ОТГОВОРНОСТ – отговорно поведение при изпълнение на поставените задачи;
 • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – опазване на информацията за своите  клиенти.

                                                                                 РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКА: /П/

                                                                                                                                                                        (Светлана Желязкова)

В качеството си на Директор на РЗИ-Добрич, поемам лична отговорност като се ангажирам с осигуряването на ресурсите, необходими за изпълнението на поставените цели и очертаната политика по качество на Органа за контрол от вид А при РЗИ-Добрич.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      ДИРЕКТОР РЗИ-ДОБРИЧ: /П/

                                                                                                                                                                           (Д-р Светла Ангелова)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за спазване Правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА за позоваване на акредитация от ИА БСА и/ или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение EA MLA

Ръководството на Органа за контрол от вида А при РЗИ-Добрич, в лицето на своя Ръководител

ДЕКЛАРИРА

че ще спазва изискванията на ИА БСА относно използването на акредитационния символ за позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол”, и ще ги разгласява на потребителите на услуги.

Употребата на акредитационния символ за позоваване на акредитация и/ или позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение по EA MLA върху протоколи и сертификати от контрол, дава увереност на клиентите и създава доверие на пазара, че ОКА при РЗИ-ДОБРИЧ, е в съответства с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.

ОКА при РЗИ-ДОБРИЧ декларира, че ще използва позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение, по начин, който да изключва всякаква възможност клиентите, използващи услугите за контрол, да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията.

ОКА при РЗИ-ДОБРИЧ декларира, че ще използва позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение, при условие че това не създава объркване относно дейностите, за които е акредитиран.

ОКА при РЗИ-ДОБРИЧ декларира, че всеки клиент, при подаване на заявление за контрол, ще бъде коректно информиран относно дейностите от акредитирания обхват и възможностите за прилагане на Правилата за използване на позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение.

Ръководството на Органа за контрол от вида А при РЗИ-ДОБРИЧ носи отговорността за контрол върху правилната употреба от потребителите на неговите услуги.
Ръководител на ОКА: Светлана Желязкова

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.