Въпрос: Здравейте, как да си заверя личната здравна книжка в РЗИ - Добрич ?

Отговор: Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в РЗИ - Добрич по местонахождение на обекта или по постоянен адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания.

Заявител:

Всяко физическо лице, работещо в:

 1.  детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
 2.  специализираните институции за възрастни;
 3.  водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
 4.  предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
 5.  бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

 

Необходими документи:

 1.  Заявление по образец;
 2.  Здравна книжка с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя и с отразени извършени задължителни предварителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение "допуска се на работа" от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.
 3.  Копие от документ за самоличност, заверено с текст "Вярно с оригинала", трите имена, дата и подпис на заявителя (само при извършване па услугата чрез лицензиран пощенски оператор).
 4.  Документ за платена такса

Заявлението за извършване на административната услуга и придружаващите го документи се приема писмено в Центъра за административно обслужване - стая № 111, ет.1, от 08.30 ч. до 17.00 ч. или чрез лицензиран пощенски оператор. Същото се завежда в служебен регистър- Регистър на новоиздадените лични здравни книжки.

Прием на документи за заверка и регистрация на ЛЗК се извършва от определено със заповед на Директора на РЗИ - Добрич, длъжностно лице от Дирекция АПФСО.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представена ЛЗК с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя и с отразени извършени задължителни предварителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение "допуска се на работа" от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболиична помощ.

Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.

Длъжностното лице проверява за наличие на:

 •  необходимите документи за извършване на услугата;
 •  нанесени резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания;
 •  проведен тест Манту;
 •  нанесено заключение за постъпване на работа "допуска се на работа" и поставен универсален идентификационен номер и печат на лекаря, дал заключението;
 •  документ за платена такса.

След извършената проверка за доказване допустимостта на искането за регистрация, длъжностното лице извършва регистрация на ЛЗК в електронен „Регистър на новоиздадени лични здравни книжки" в РЗИ -Добрич.

В ЛЗК се вписва поредния номер от регистъра с датата на извършената регистрация. Поставя се син печат на РЗИ - Добрич върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.