Уведомление относно подаване на документи за редовно преосвидетелстване на лицата, които имат срочни експертни решения на ТЕЛК.

Уведомление относно подаване на документи за редовно преосвидетелстване на лицата, които имат срочни експертни решения на ТЕЛК

 Във връзка с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания  /обн. ДВ. бр.8 от 25.01.2023 г./ и Закона за здравето, изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25.01.2023 г., Ви информираме следното:

Всички лица, които имат срочни експертни решения и подлежат на редовно преосвидетелстване, ако желаят могат даподават  заявление – декларация за преосвидетелстване поне3 месеца преди изтичане срока на експертното им решение, за да не загубят своите права.

Необходимите документи за преосвидетелстване от ТЕЛК се подават НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА преди да изтече срока на предходното Експертно решение, в РКМЕ (Регионална картотека на медицинската експертиза) към РЗИ-Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 57, лично от лицето или от законните му представители/упълномощени лица, с представяне на документ за самоличност за справка на място, или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Необходими документи:

- Медицинско направление от личен/лекуващ  лекар или медицински протокол от Лекарска Консултативна Комисия за ТЕЛК, които се издават задължително в електронен вид  и се въвеждат служебно в ИБД/ИСКМЕ от изпращащия лекар.  Направлението/протоколът се предоставя на лицето в хартиен вид, с подпис и печат на лечебното заведение;

- Актуални Медицински документи, доказващи здравословното  състояние на лицето (ако има налични)  за предходните 12 месеца;

- Заявление-декларация– попълва се в РКМЕ – на хартия, лично от лицето или от законния /упълномощения/ му представител или електронно  - с квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес: https://ibd.mh.government.bg/;

- Производствена характеристика от работодател (ако лицето работи).

Подадените документи се насочват по служебен път към ТЕЛК на „МБАЛ Добрич“ АД. ТЕЛК уведомява лицето дали ще се произнесе с Експертно решениеслед прегледили само по представената медицинска документация, както и за датата, на която ще бъде направено това. В случай, че е необходимо представяне на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК уведомява лицето за това обстоятелство с писмо.

Телефон за връзка по въпроси, свързани с подаването на документите -  058/601 078 и 058/655 512

Работно време на РКМЕ към РЗИ- Добрич - всеки работен ден от 08.30 ч до 14.30 ч.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.