Комплексно административно обслужване

 

I Правно основание:

- § 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на Административнопроцесуалния кодекс (АПК);

- Чл. 13а от АПК;

- Чл. 29, ал. 1 и ал. 4 от АПК;

- Чл. 31, ал. 6 от АПК;

- Чл. 36, ал. 4 от АПК;

- Чл. 57, ал. 9 от АПК;

- Чл. 61, ал. 4 от АПК;

- Чл. 5а, ал. 5 от Закона за администрацията (ЗА);

- Наредба за административно обслужване (НАО);

- Закон за електронните съобщения (ЗЕС) и издадените въз основа на закона нормативни актове;

- Закон за пощенските услуги (ЗПУ) и издадените въз основа на закона актове;

- Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и издадените въз основа на закона актове;

 

II Характеристика, процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания, необходими документи:

Комплексно административно обслужване е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

При предоставянето на административни услуги РЗИ-Добрич прилага комплексно административно обслужване, когато са налице предпоставките, предвидени в закона и когато има материална компетентност, определена в нормативен акт, да издаде съответния документ или да участва в издаването му от компетентния орган. РЗИ-Добрич осъществява комплексно административно обслужване със съдействието на съответните институции и организации.

Предоставянето на комплексни административни услуги включва следните основни положения:

Форма на искането за откриване на производството

 

Ако в специален закон не е предвидено друго, искането за издаване на индивидуален административен акт се подава писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.

Форма на искането за откриване на производството

Писменото искане и приложенията към него могат да се подадат по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс.

Препращане на компетентния орган

Когато искането се отнася за комплексно административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него, включително до РЗИ-Добрич, когато РЗИ-Добрич участва при предоставянето на комплексната административна услуга. Административният орган, пред който е подадено искането, образува производството. Взаимодействието с другите административни органи за предоставянето на комплексна административна услуга се осъществява по реда на НАО.

Събиране на доказателства

РЗИ-Добрич не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични в РЗИ-Добрич или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

Срокове за издаване на индивидуалния административен акт

Индивидуалните административни актове се издават в сроковете, предвидени в закона. Уведомяването за издадения административен акт се извършва в сроковете, предвидени в закона.

Комплексно административно обслужване се осъществява в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни.

Съобщаване

Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Възможността за получаване по електронен път зависи от естеството на документа, реквизитите и приложенията на същия.

 

III Образци и формуляри:

Формата на заявленията и исканията, жалбите, протестите, сигналите и предложенията и редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в АПК и в приложимите специални закони. РЗИ-Добрич не изисква от клиентите предоставяне на информация или документи, които са налични в РЗИ-Добрич или в друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

Образците на документи, свързани с предоставянето на административни услуги от РЗИ-Добрич, са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Добрич в раздел „Формуляри и бланки ”.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.