Начало » Услуги » Лабораторни услуги » Медицински изследвания

Медицински изследвания

ИЗВЪРШВАНЕ НА медикодиагностични изследвания  ОТ ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ДИРЕКЦИЯ “НЗБ”

 

Административно обслужване – “фронт” офис

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА, ОБСЛУЖВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА АКТА

Дирекция "Надзор над заразните болести”, отдел“Медицински изследвания”

Лице за контакт: младши експерт

телефон: 058/655 534
адрес: гр. Добрич, ул.Св.св.Кирил и Методий №57,

биологичните материали за  паразитологични, микробиологични и серологични изследвания  се приемат в приемeн сектор на отдела ет.3 каб.314

 

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg приемно време: всеки работен ден

8:30 – 17:00 ч.

Дирекция "Надзор над заразните болести ”, отдел “Медицински изследвания”

Лице за контакт:Началник отдел „МИ“
телефон: 058/655 53
4
адрес: гр. Добрич, ул.Св.св.Кирил и Методий №57,

 

лаборатория “Микробиологични изследвания”

телефон: 058/655 535

лаборатория „Серологични изследвания”

телефон: 058/655 535

лаборатория “Медицинска паразитология”

телефон: 058/655 536

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg
приемно време: всеки работен ден

8:30 – 17:00 ч.

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

1. Закон за здравето

2. Утвърдени медицински стандарти по „Микробиология” и „Паразитология”

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА:

     Цел: Да се укаже реда и условията за извършване на микробиологични, паразитологични и серологични изследвания.

 

     Предмет: Издаване на документ за проведеното изследване със съответния резултат.

 

     Компетентен орган: РЗИ-Добрич

  

    Заявител: физически и юридически лица

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за платена такса

 

 

СРОК:

  • За микробиологични и серологични изследвания до 7 дни от постъпване на пробата за изследване.
  • За паразитологични изследвания до 3 работни дни от датата на подаване на заявлението

 

 

ПРОЦЕДУРА:

 

Потребителите на услуги подават заявление по образец и материалите за изследване в приемния сектор на отдел „МИ” на дирекция „НЗБ” на младши експерт, който:

·         Регистрира пробата, като отразява трите имена, ЕГН, адрес, вид на исканото изследване

·         Проверява пробите дали отговарят на стандарта за исканото изследване

·         Попълва бланка до касата с данни за вида на изследването и код на дължимата държавна такса

Биологичните материали за изследване се внасят в съответните лаборатории:

В лаборатория “Серологични изследвания” се извършват изследвания за СПИН, хепатит Б и С, сифилис, хламидии, антистрептолизинов титър, Валер роз, серологично изследване за инфекциозна мононуклеоза, листериоза, бруцелоза.

В лаборатория “Микробиологични изследвания” се извършват изследвания на фекална маса и ректален секрет, урина, материали от генитална система, ранев материал, гърлени и назофарингеални секрети, храчки и проби околна среда.

В лаборатория “Медицинска паразитология” се извършват изследвания за чревни и урогенитални паразити и тестове за токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза и малария.

В отдела се извършват микробиологични и паразитологични изследвания, необходими за постъпване на деца в детски заведения и за заверка на лични здравни книжки.

Резултатите от извършените изследвания в лабораториите на отдел „МИ” се получават от приемния сектор.

 

Забележка: В случай, че се налага извършване на допълнителни микробиологични изследвания в следствие на доказан положителен резултат и изразено предварително писмено съгласие от заявителя, допълнителната такса се заплаща при получаване на резултата.

 

 

ТАКСИ:

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето приета с ПМС № 242/08.10.2007г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.)

Сумата се заплаща на ПОС устройство в деловодството на РЗИ-Добрич или по банков път, като се представи копие от платежното нареждане. Банковата сметка на РЗИ-Добрич е BG07UBBS80023110739110 BIC:UBBS BGSF ,ОББ-КЛОН ДОБРИЧ- Извършване на медикодиагностични изследвания от отдел "Медицински изследвания" към дирекция НЗБ

[Назад] [Обратно горе]