Начало » Тарифи / Такси

Тарифи / Такси

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

В сила от 16.10.2007 г.

Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г.

Раздел I.
Такси за издаване на разрешения

Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

 

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметичен продукт се събира такса 125 лв.

 

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) (1) За извършване на експертна оценка на документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди се заплащат такси, както следва:

1. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) - 1550 лв.;

2. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17б, ал. 1 ЗЗВВХВС - 6900 лв.;

3. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 170 лв.;

4. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 620 лв.

(2) За промяна на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17и, ал. 7 ЗЗВВХВС се заплащат такси, както следва:

1. за промяна в търговската регистрация на лицето, което пуска на пазара биоцида - 20 лв.;

2. за промяна на опаковката на биоцида - 35 лв.;

3. за промяна на областта на приложение и/или на начина на употреба на биоцида - 1030 лв.

(3) За подновяване на разрешението за пускане на пазара на биоцид по чл. 17к, ал. 9 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 4050 лв.

(4) За издаване на временно разрешение по чл. 18в, ал. 1 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 8330 лв.

(5) За издаване на ново разрешение по чл. 18в, ал. 8 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 1050 лв.

(6) За издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, разрешен в държава - членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на разрешението по чл. 19г, ал. 6 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 2850 лв.

(7) За издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 920 лв.

(8) За издаване на временно разрешение по чл. 30, ал. 5 ЗЗВВХВС на биоцид, който не отговаря на изискванията на глава четвърта ЗЗВВХВС, се заплаща такса в размер 1890 лв.

 

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна се събира такса 149 лв.

 

 

Чл. 5. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира такса 125 лв.

 

 

Чл. 6. За издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната се събира такса 13 лв.

 

Раздел II.
Такси за издаване на сертификати

Чл. 7. За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на населението се събира такса за всеки продукт (артикул) по 63 лв.

 

 

Чл. 8. За издаване на сертификат за минерална вода се събира такса 63 лв.

 

 

Чл. 9. За издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб се събира такса, както следва:

1. до 1000 бруто регистър тона - 230 лв.;

2. от 1001 до 3000 бруто регистър тона - 290 лв.;

3. от 3001 до 10 000 бруто регистър тона - 330 лв.;

4. над 10 000 бруто регистър тона - 370 лв.

 

 

Чл. 10. За издаване на международен сертификат за имунизации, за прилагане на профилактично средство или за имунизационно състояние за чужбина се събира такса 33 лв.

 

Раздел III.
Такси за издаване на удостоверения

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се събира такса 100 лв.

 

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина се събира такса 367 лв., а за пререгистрация - 227 лв.

 

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса 1125 лв.

 

 

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

 

Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейност за изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, се събира такса 85 лв.

 

 

Чл. 16. За издаване на удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели, се събира такса 63 лв.

 

 

Чл. 17. За издаване на удостоверение за съответствието във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода се събира такса 63 лв.

 

 

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за пускане на пазара на биоцид с нисък риск се заплащат такси, както следва:

1. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17д, ал. 12 ЗЗВВХВС - 510 лв.;

2. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17д, ал. 12 ЗЗВВХВС - 3450 лв.;

3. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 130 лв.;

4. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 500 лв.

(2) За промяна на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17и, ал. 7 ЗЗВВХВС се заплащат такси, както следва:

1. за промяна в търговската регистрация на лицето, което пуска на пазара биоцида с нисък риск - 20 лв.;

2. за промяна на опаковката на биоцида с нисък риск - 35 лв.;

3. за промяна на областта на приложение и/или на начина на употреба на биоцида с нисък риск - 1030 лв.

(3) За подновяване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17к, ал. 10 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 2050 лв.

(4) За издаване на временно удостоверение за регистрация по чл. 18в, ал. 1 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 3880 лв.

(5) За издаване на ново удостоверение за регистрация по чл. 18в, ал. 8 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 500 лв.

(6) За издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск, регистриран в държава - членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на регистрацията по чл. 19ж, ал. 5 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 1740 лв.

 

 

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регионалния регистър на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събира такса в размер 30 лв.

 

Раздел IV.
Такси за издаване на заключения

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса, както следва:

1. при регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;

2. при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението - 134 лв.

 

 

Чл. 19. За издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти, се събира такса 123 лв.

 

 

Чл. 20. За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лв.

 

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на хигиенно заключение за дрогерия се събира такса 63 лв.

 

 

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса в размер 123 лв.

 

Раздел V.
Такси за издаване на становища

Чл. 22. За издаване на становище за държавна приемателна комисия се събира такса 63 лв.

 

 

Чл. 23. За издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект се събира такса 65 лв.

 

 

Чл. 24. За издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове се събира такса 55 лв.

 

 

Чл. 25. За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 150 лв.;

2. при втора степен на сложност - 130 лв.;

3. при трета степен на сложност - 110 лв.

 

 

Чл. 26. За издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 100 лв.;

2. при втора степен на сложност - 80 лв.;

3. при трета степен на сложност - 60 лв.

 

 

Чл. 27. За издаване на становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращо лъчение, спрян временно от експлоатация, се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 150 лв. на обект;

2. при втора степен на сложност - 130 лв. на обект;

3. при трета степен на сложност - 100 лв. на обект.

 

 

Чл. 28. За издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира такса 43 лв.

 

 

Чл. 29. За издаване на становище за унищожаване на лекарства се събира такса 33 лв.

 

Раздел V.
"а" Такси за извършване на лабораторни анализи и дейности (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по обществено здраве и анализи събира такси съгласно приложение № 1.

 

 

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по заразни и паразитни болести събира такси съгласно приложение № 2.

 

 

Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по радиобиология и радиационна защита събира такси съгласно приложение № 3.

 

 

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, регионалните здравни инспекции събират такси съгласно приложение № 4.

 

 

Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.

(2) При извършване на лабораторна дейност не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от държавните здравни инспектори и необходими за нуждите на официалния контрол, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия.

 

Раздел VI.
Други такси

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

 

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

 

 

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

 

 

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

 

 

Чл. 34. За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса 44 лв.

 

 

Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по тарифата се събира такса 6 лв.

 

 

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2012 г.)

 

 

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) За включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 или 3 ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:

1. за оценка на пълнотата на внесените документи за включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 или 3 ЗЗВВХВС - 22 150 лв.;

2. за изготвяне на оценка на досиетата на активни вещества по чл. 18, ал. 5 ЗЗВВХВС - 53 000 лв.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) Тарифата се приема на основание чл. 46 от Закона за здравето, чл. 19щ от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и чл. 36в от Закона за храните.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 18 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2010 Г.)

 

§ 5. За заявления за издаване на разрешения за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС, по които са събрани такси преди влизане в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

 

 

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

 

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2011 Г.)

 

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

 

§ 11. За заявления за издаване на разрешения за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна и за издаване на удостоверения за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

 

§ 11. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

 

 

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Приложение № 1 към чл. 29а

 

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

 

Такси, събирани от Националния център по обществено здраве и анализи, поискани от физически или юридически лица

 

Код

Дейност

Такса

 

 

 

(в лв.)

 

01

Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи

 

01.01

Общоупотребими предмети и продукти

 

01.01.01

Външен вид, цвят и мирис

20,00

 

01.01.02

рН

21,00

 

01.01.03

Вода и летливи вещества или сухо вещество

41,00

 

01.01.04

Емулсионна стабилност

23,00

 

01.01.05

Термостабилност

23,00

 

01.01.06

Тип на емулсията

20,00

 

01.01.07

Свободни алкалии

44,00

 

01.01.08

Свободни мастни киселини

44,00

 

01.01.09

Абразиви в пасти за зъби (калциев карбонат)

42,00

 

01.01.10

Абразиви в пасти за зъби (неразтворими в етанол)

44,00

 

01.01.11

Натриев бикарбонат

41,00

 

01.01.12

Цинков цитрат

94,00

 

01.01.13

Калциев или алуминиев лактат

66,00

 

01.01.14

Пероксидно число

68,00

 

01.01.15

Общо съдържание на повърхностно активни вещества (ПАВ)

91,00

 

01.01.16

ПАВ-аниони

59,00

 

01.01.17

ПАВ-катиони

68,00

 

01.01.18

Консерванти

109,00

 

01.01.19

Формалдехид

84,00

 

01.01.20

Мастни киселини

113,00

 

01.01.21

Тиогликолова киселина

52,00

 

01.01.22

Водороден пероксид

52,00

 

01.01.23

Амоняк

65,00

 

01.01.24

Окислителни багрила

129,00

 

01.01.25

Ултравиолетови филтри, за един филтър

118,00

 

01.01.26

Определяне на ултравиолетова защита на козметични продукти

480,00

 

01.01.27

Флуор с газова хроматография

118,00

 

01.01.28

Метилов алкохол с газова хроматография

119,00

 

01.01.29

Фосфати

66,00

 

01.01.30

Карбонати

41,00

 

01.01.31

Силикати

50,00

 

01.01.32

Активен кислород

60,00

 

01.01.33

Пенообразуваща способност

30,00

 

01.01.34

Миещ ефект на препарати за измиване на съдове

72,00

 

01.01.35

Натриев хлорид

44,00

 

01.01.36

Неосапунени и неосапуняеми вещества

107,00

 

01.01.37

Температура на прокапване на козметични продукти

37,00

 

01.01.38

Киселинно число

56,00

 

01.01.39

Относително тегло

23,00

 

01.01.40

Коефициент на пречупване

18,00

 

01.01.41

Определяне на пепелно съдържание

41,00

 

01.01.42

Време за изсъхване на лак за нокти

23,00

 

01.01.43

Идентичност за витамини-витамин А

35,00

 

01.01.44

Идентичност за витамини-витамин Е

42,00

 

01.01.45

Идентичност за витамини-витамин С

50,00

 

01.01.46

Идентичност за растителни екстракти

42,00

 

01.01.47

Идентичност на пантенол (аминокиселини)

25,00

 

01.01.48

Компактност за пудри

24,00

 

01.01.49

Определяне на етилов алкохол с газова хроматография

118,00

 

01.01.50

Определяне на прозрачност

17,00

 

01.01.51

Устойчивост на аромата

17,00

 

01.01.52

Определяне на обща алкалност

52,00

 

01.01.53

Определяне на етилов алкохол с дестилация в тоалетни води, лосиони, парфюми (пикнометрично)

52,00

 

01.02

Хигиена на атмосферния въздух

 

01.02.01

Определяне на азотен диоксид

61,00

 

01.02.02

Определяне на серен диоксид

62,00

 

01.02.03

Определяне на сероводород

68,00

 

01.02.04

Определяне на фини прахови частици РМ 10 и РМ 2,5

95,00

 

01.03

Детско и училищно здравеопазване

 

01.03.01

Диагностика на психичното развитие на дете в кърмаческа, ранна или предучилищна възраст, за едно дете

36,00

 

01.03.02

Комплексна хигиенна оценка на училище

720,00

 

01.03.03

Консултации по проблеми на развитието и поведението при деца от 0 до 18 години, за едно дете

35,00

 

01.03.04

Диагностика на учебен стрес и стратегии за профилактиката му, за едно дете

18,00

 

01.04

Микробиология на храните

 

 

Микробиологични изследвания на храни

 

01.04.01

Подготовка на проба за микробиологичен анализ-ISO 6887-1-5

13,00

 

01.04.02

Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми-ISO 4833

17,00

 

01.04.03

Коли-форми-най-вероятен брой-ISO 4831

17,00

 

01.04.04

Коли-форми-общ брой-ISO 4832

19,00

 

01.04.05

Ентеробактериацее-метод на най-вероятния брой (Enterobacteriaceae- MPNметод)- ISO 21528-1

30,00

 

01.04.06

Ентеробактериацее-директен метод (Enterobacteriaceae- cfu/gметод)- ISO 21528-2

30,00

 

01.04.07

Ешерихия коли-презумптивни Escherichia coli-презумптивни-ISO 7251

21,00

 

01.04.08

Ешерихия коли- Escherichia coli бета- глюкуронидазо - положителни- мембранен метод - ISO 16649-1

42,00

 

01.04.09

Ешерихия коли- Escherichia coli бета -глюкуронидазо- положителни- директен метод-ISO 16649-1

20,00

 

01.04.10

Ешерихия коли- Escherichia coli бета-глюкуронидазо-положителни-метод на най-вероятния брой-ISO/TS 16649-3

32,00

 

01.04.11

Протеус Proteus-БДС 12334-86

25,00

 

01.04.12

Псеудомонас Pseudomonas- ISO 13720

25,00

 

01.04.13

Салмонела Salmonella- изолиране-ISO 6579

38,00

 

01.04.14

Салмонела Salmonella- идентификация-ISO 6579

41,00

 

01.04.15

Ентеробактер саказакии Enterobacter sakazakii ISO/TS 22964

39,00

 

01.04.16

Листерия моноцитогенес-арбитражен метод L.monocytogenes-арбитражен метод-ISO 11290-1

51,00

 

01.04.17

Листерия моноцитогенес-директен метод L.monocytogenes-директен метод-ISO 11290-2

37,00

 

01.04.18

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- директен метод 1-ISO 6888-1

25,00

 

01.04.19

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- директен метод 2-ISO 6888-2

22,00

 

01.04.20

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- метод 3 на най-вероятния брой-ISO 6888-3

27,00

 

01.04.21

Сулфитредуциращи клостридии-ISO 15213

18,00

 

01.04.22

Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens-ISO 7937

25,00

 

01.04.23

Бацилус цереус Bacillus cereus-презумптивни-ISO 7932

19,00

 

01.04.24

Психротрофни микроорганизми-ISO 17410

17,00

 

01.04.25

Протеолитични микроорганизми-БДС 1670-82

18,00

 

01.04.26

Липолитични микроорганизми-БДС 1670-82

18,00

 

01.04.27

Плесени-БДС ISO 21527-1,2

18,00

 

01.04.28

Дрожди-БДС ISO 21527-1,2

18,00

 

01.04.29

Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

20,00

 

01.04.30

Мезофилни анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

27,00

 

01.04.31

Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

20,00

 

01.04.32

Термофилни анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

27,00

 

01.04.33

Общ брой на млечнокиселите микроорганизми (лактобацили и стрептококи) по McCrady-БДС 10945

55,00

 

01.04.34

Млечнокисели микроорганизми (лактобацили и стрептококи)-ISO 7889

59,00

 

01.04.35

Млечнокисели микроорганизми-идентификация-ISO 9232

64,00

 

01.04.36

Леуконосток мезентероидес Leuconostoc mesenteroides СТ СИВ 5806

17,00

 

 

Микробиологични изследвания на околна среда, минерални води и козметични продукти

 

01.04.37

Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (стандартен тест)-БДС ЕN ISO 9308-1

22,00

 

01.04.38

Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (бърз тест)-БДС ЕN ISO 9308-1

15,00

 

01.04.39

Колиформи, фекални колиформи и E.coli-най-ве-роятно число- БДС 17336

38,00

 

01.04.40

Чревни ентерококи (фекални стрептококи)-мембранна филтрация-БДС ЕN ISO 7899-2

16,00

 

01.04.41

Сулфитредуциращи клостридии-мембранна филтрация-БДС ЕN 26461-2

18,00

 

01.04.42

P. aeruginosa-мембранна филтрация-БДС ЕN 12780

23,00

 

01.04.43

Salmonella sp.-изолиране-ISO 6340

47,00

 

01.04.44

Общ брой жизнeспособни микроорганизми-БДС ЕN ISO 6222

20,00

 

01.04.45

Определяне и изброяване на бактерии от род Legionella-ISO 11731 и БДС ЕN ISO 11731-2

118,00

 

01.04.46

Общ брой аеробни мезофилни бактерии-БДС ISO 21149

15,00

 

01.04.47

Общ брой плесени и дрожди-ISO 16212

15,00

 

01.04.48

E. coli-изолиране-БДС ISO 21150

19,00

 

01.04.49

P. aeruginosa-изолиране-БДС ISO 22717

22,00

 

01.04.50

S. aureus-изолиране-БДС ISO 22718

22,00

 

01.04.51

C. albicans-изолиране-БДС ISO 18416

31,00

 

01.04.52

Колиформи и E. coli в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

44,00

 

01.04.53

Ентерококи в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

29,00

 

01.04.54

Cl. perfringens в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

30,00

 

01.04.55

Salmonella spp. в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

19,00

 

01.05

Физични фактори

 

01.05.01

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за един обект

576,00

 

01.05.02

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за една точка

10,00

 

01.05.03

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за един обект

164,00

 

01.05.04

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за една точка

10,00

 

01.05.05

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за един обект

232,00

 

01.05.06

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за една точка

20,00

 

01.05.07

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей)

30,00

 

01.05.08

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей), за една точка

5,00

 

01.05.09

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станцииза мобилна комуникация, за един обект

385,00

 

01.05.10

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация, за една точка

11,00

 

01.05.11

Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател

404,00

 

01.05.12

Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател, за една точка

16,00

 

01.05.13

Електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за един обект

625,50

 

01.05.14

Електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за една точка

20,00

 

01.05.15

Електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за измерване в един обект

821,00

 

01.05.16

Електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка

10,00

 

01.05.17

Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за един източник

504,50

 

01.05.18

Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за една точка

15,00

 

01.05.19

Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един източник

250,00

 

01.05.20

Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка

15,00

 

01.05.21

Класификация на лазерна система по степен на риск, за един лазер

150,00

 

01.05.22

Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за един източник

300,00

 

01.05.23

Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за една точка

25,00

 

01.05.24

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за един обект

372,00

 

01.05.25

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за една точка

10,00

 

01.05.26

Измерване на електромагнитно поле от нови технологии, стоки и продукти, имащи значение за здравето на човека, за един обект

800,00

 

01.05.27

Измерване на шум-еквивалентно ниво или по честоти; оценка на дневна/седмична експозиция, на едно работно място

55,00

 

01.05.28

Измерване на шум-еквивалентно ниво-в жилищни и обществени сгради,територии и зони на населени места

55,00

 

01.05.29

Ниво на ултразвук в терцоктавни честотни ленти, за един източник

68,50

 

01.05.30

Виброускорение/интегрална оценка по 3-те оси, за един източник

83,00

 

01.05.31

Виброускорение в октавни честотни ленти, за един източник

103,50

 

01.05.32

Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти, за едно работно място

56,00

 

01.05.33

Измерване на конвекционно-радиационен или само на радиационен микроклимат, за едно работно място

156,00

 

01.05.34

Измерване на осветеност, за едно работно място

5,50

 

01.05.35

Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на точка

11,00

 

01.05.36

Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на обект

80,00

 

01.05.37

Измерване на нивата на вибрациите в жилищни помещения

80,00

 

01.06

Химичен състав на храните

 

01.06.01

Органолептика "Зърно и зърнени култури"

29,00

 

01.06.02

Органолептика на храни (хляб и хлебни изделия, животински и растителни мазнини и масла, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца и яйчни продукти, птици и птичи продукти, риба и рибни продукти, захар и захарни изделия, шоколад и шоколадови изделия, сладкарски изделия, мед пчелен, готови и полуготови храни)

26,00

 

01.06.03

Органолептика "Плодове, зеленчуци, консерви"

29,00

 

01.06.04

Органолептика "Чай, кафе,

31,00

 

 

какао и други"

 

 

01.06.05

Органолептика "Подправки"

39,00

 

01.06.06

Органолептика "Безалкохолни напитки, пиво, вина, алкохол етилов, дестилати и спиртни напитки"

26,00

 

01.06.07

Определяне на сухо вещество рефрактометрично

11,00

 

01.06.08

Определяне на влага (сухо вещество)

16,00

 

01.06.09

Определяне на съдържанието на калиев йодат в йодирана готварска сол

22,00

 

01.06.10

Определяне на неразтворими в диетилов етер утайки в хранителни мазнини

37,00

 

01.06.11

Анализ на мастнокиселинен състав

82,00

 

01.06.12

Анализ на съдържанието на калиев йодид в йодирана готварска сол

22,00

 

01.06.13

Предварителни тестове за определяне на вида и равномерността на йодиращия агент в йодирана готварска сол

7,00

 

01.06.14

Определяне на хлориди в готварска сол

27,00

 

01.06.15

Определяне съдържанието на сулфати в готварска сол (тегловно)

24,00

 

01.06.16

Неразтворими във вода вещества в готварска сол

18,00

 

01.06.17

Съдържание на сулфати в готварска сол под 1%

32,00

 

01.06.18

Ситов анализ на готварска сол

11,00

 

01.06.19

Определяне съдържанието на трансизомери на мастните киселини в чисти и екстрахирани растителни мазнини и масла

71,00

 

01.06.20

Спектрофотометричен метод за определяне на фосфор в животински и растителни мазнини и масла

45,00

 

01.06.21

Определяне на разваряемост

10,00

 

01.06.22

Определяне на мокър глутен

10,00

 

01.06.23

Определяне на сух глутен

16,00

 

01.06.24

Определяне на едрина на смилане

11,00

 

01.06.25

Тегловно определяне на маса в грамове/сървинг сайз

16,00

 

01.06.26

Определяне на загуба на сухо вещество във варивната вода при макаронени изделия

11,00

 

01.06.27

Увеличаване на обема при макаронени изделия

9,00

 

01.06.28

Определяне температура на карамелизация

9,00

 

01.06.29

Определяне цветност на захар

14,00

 

01.06.30

Определяне отпускане на глутена

9,00

 

01.06.31

Качество на глутена

12,00

 

01.06.32

Определяне на примеси (феропримеси)

19,00

 

01.06.33

Определяне цветност (цветно число) на глюкоза и масла

11,00

 

01.06.34

Съотношение продукт: заливка:панировка

15,00

 

01.06.35

Определяне на кувертюра

14,00

 

01.06.36

Определяне на пълнежа

9,00

 

01.06.37

Определяне на цвят по АSTA на червен пипер

24,00

 

01.06.38

Общ и свободен серен диоксид

28,00

 

01.06.39

Определяне изравнеността на зърно

11,00

 

01.06.40

Определяне на видими плесени

10,00

 

01.06.41

Определяне на седиментационно число

34,00

 

01.06.42

Определяне на времето за набухване на тестото

9,00

 

01.06.43

Определяне на хидроксиметилфурфурол (спектрофотометричен метод)

56,00

 

01.06.44

Определяне на капсаицин в червен пипер

45,00

 

01.06.45

Определяне на холестерол (качествена реакция)

9,00

 

01.06.46

Определяне на уреазната активност в соя и соеви продукти

27,00

 

01.06.47

Коефициент на пречупване (рефракция) на животински и растителни мазнини и масла

14,00

 

01.06.48

Определяне на тиобарбитурово число

28,00

 

01.06.49

Немаслени примеси и утайки в масла растителни

35,00

 

01.06.50

Качествена реакция на Крайс за доказване на алдехиди в животински масла и мазнини

19,00

 

01.06.51

Определяне температура на запалване (димообразуване)

21,00

 

01.06.52

Определяне наличие на амоняк по метода на Неслер

13,00

 

01.06.53

Определяне индекс на разтворимост

17,00

 

01.06.54

Определяне на пероксидно число

25,00

 

01.06.55

Доказване на други мазнини в свинска мас

30,00

 

01.06.56

Определяне на осапунително число на хранителни мазнини

28,00

 

01.06.57

Определяне на алкално число

24,00

 

01.06.58

Определяне на йодно число

33,00

 

01.06.59

Определяне на киселинно число

26,00

 

01.06.60

Определяне съдържанието на подправки в храни

12,00

 

01.06.61

Определяне съдържанието на ядки в храни

14,00

 

01.06.62

Определяне на относителна плътност

14,00

 

01.06.63

Определяне на рН

10,00

 

01.06.64

Определяне на захар рефрактометрично

10,00

 

01.06.65

Определяне на NaCl в продукти

22,00

 

01.06.66

Определяне на постоянна киселинност на вино

11,00

 

01.06.67

Определяне на захарен коефициент

19,00

 

01.06.68

Определяне на карбамид

29,00

 

01.06.69

Определяне на неразтворими във вода вещества

13,00

 

01.06.70

Определяне на летливо етерично масло

23,00

 

01.06.71

Определяне на воден извлек от чай

11,00

 

01.06.72

Определяне на диестазна активност

23,00

 

01.06.73

Определяне на общ етерен екстракт

38,00

 

01.06.74

Определяне стабилността на суспензията на мая

14,00

 

01.06.75

Определяне на сухо вещество по Брикс (рефрактометрично)

27,00

 

01.06.76

Захарност (поляризация)

23,00

 

01.06.77

Изчисляване на въглехидрати и енергийност

10,00

 

01.06.78

Определяне на алкалност

23,00

 

01.06.79

Определяне на киселинен коефициент

13,00

 

01.06.80

Определяне на пероксидаза

30,00

 

01.06.81

Доказване здравината на черупката

5,00

 

01.06.82

Определяне наличие на сероводород

22,00

 

01.06.83

Определяне на общ и беззахарен екстракт на вино

30,00

 

01.06.84

Определяне на обща киселинност

23,00

 

01.06.85

Определяне на мана в мед

11,00

 

01.06.86

Определяне на общ белтък

42,00

 

01.06.87

Определяне на мазнини чрез киселинна хидролиза

54,00

 

01.06.88

Определяне на Р-анизидиново число

43,00

 

01.06.89

Определяне на неосапуняеми вещества в хранителни мазнини

59,00

 

01.06.90

Определяне на обща мазнина по метода на Блайх Дауер

54,00

 

01.06.91

Анализ на обща мазнина по метода на Сокслет

59,00

 

01.06.92

Общи феноли (спектрофотометричен метод)

39,00

 

01.06.93

Общи флавоноиди (спектрофотометричен метод)

40,00

 

01.06.94

Определяне на фосфатазна активност в мляко и млечни продукти (спектрофотометричен метод)

33,00

 

01.06.95

Определяне на дъбилни вещества като танин (титриметрично)

26,00

 

01.06.96

Определяне на флавоноид като рутин (спектрофотометрично)

39,00

 

01.06.97

Определяне на витамин А по HPLC метод

121,00

 

01.06.98

Определяне на витамин В1 по HPLC метод

87,00

 

01.06.99

Определяне на витамин С по HPLC метод

90,00

 

01.06.100

Определяне на етилов алкохол чрез дестилация

38,00

 

01.06.101

Определяне на бетакаротен по HPLC метод

92,00

 

01.06.102

Определяне на кофеин по HPLC метод

90,00

 

01.06.103

Определяне на ниацин в таблетки

77,00

 

01.06.104

Определяне на въглехидрати/фруктоза по HPLC метод

85,00

 

01.06.105

Определяне на въглехидрати/захароза поHPLC метод

85,00

 

01.06.106

Определяне на въглехидрати/глюкоза по HPLC метод

85,00

 

01.06.107

Определяне на общи захари

68,00

 

01.06.108

Определяне на хранителни влакнини

72,00

 

01.06.109

Определяне на нишесте в зърно и зърнени култури

29,00

 

01.06.110

Определяне на желатин в мляко и млечни продукти (качествен тест)

19,00

 

01.06.111

Определяне на пепел, неразтворима в 10 % НСL

24,00

 

01.06.112

Определяне на вискозитет

16,00

 

01.06.113

Определяне на обща пепел

17,00

 

01.06.114

Определяне на летливи киселини

24,00

 

01.06.115

Определяне на сух безмаслен остатък в масло

26,00

 

01.06.116

Доказване на примеси в търговска глюкоза

16,00

 

01.06.117

Определяне финост на смилане

11,00

 

01.06.118

Определяне на пиперин

18,00

 

01.06.119

Определяне на витамин D по HPLC метод

120,00

 

01.06.120

Изчисляване на хранителни факти и изготвяне на етикет на храната

15,00

 

01.06.121

Определяне на витамин Е по HPLC метод

120,00

 

01.06.122

Определяне на витамин В2 по HPLC метод

86,00

 

01.06.123

Определяне на сухо мляко в пастьоризирано мляко и кисело мляко (спектрофотометричен метод)

60,00

 

01.06.124

Определяне на стероли (като холестерол) в храни (количествен метод)

72,00

 

01.07

Хранене и обществено здраве

 

01.07.01

Определяне на йод в урина

47,00

 

01.07.02

Оценка на хранителния прием на различни популационни групи (деца, юноши, жени в детеродна възраст, бременни жени, кърмачки, възрастни и стари хора, лица в работоспособна възраст) на базата на индивидуален хранителен прием, за 100 лица

3200,00

 

01.07.03

Оценка на хранителния прием на организирани колективи (деца от детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища и на организирани колективи от възрастни и стари хора-социални заведения, трудови колективи), по калкулационни ведомости

2300,00

 

01.07.04

Оценка на антропометричен статус на групово ниво, включително извършване на измервания (за различни популационни групи, организирани детски колективи, организирани колективи от възрастни и стари хора, трудови колективи)

3200,00

 

01.07.05

Разработване на менюта за здравословно хранене на организирани колективи, детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища, домове за възрастни хора с увреждания и домове за стари хора, домашен социален патронаж, трудови колективи:

 

01.07.05.01

Разработване на целодневно едноседмично меню за един сезон

320,00

01.07.05.02

Разработване на целодневно двуседмично меню за един сезон

500,00

01.07.05.03

Разработване на целодневно едноседмично меню за два сезона

500,00

01.07.05.04

Разработване на целодневно двуседмично меню за два сезона

800,00

01.07.05.05

Разработване на целодневно едноседмично меню за четири сезона

790,00

01.07.05.06

Разработване на целодневно двуседмично меню за четири сезона

1050,00

01.08

Химични замърсители и добавки в храните

 

 

Добавки в храните

 

01.08.01

Консерванти: бензоена и сорбинова киселина, натриев бензоат и калиев сорбат с HPLC метод

52,00

 

01.08.02

Подсладители: аспартам, ацесулфам К и захарин в диетични и безалкохолни напитки с HPLC метод

55,00

 

01.08.03

Лимонена киселина с HPLC метод

35,00

 

01.08.04

Синтетични оцветители (тартразин, алура ред, понсо 4R, азорубин и еритрозин) в напитки с HPLC метод

57,00

 

01.08.05

Нитрати и нитрити в плодове и зеленчуци по HPLC метод

46,00

 

01.08.06

Судан I и пара ред в червен пипер и чили продукти с HPLC метод

95,00

 

 

Микотоксини

 

01.08.07

Афлатоксини В1, В2, G1, G2 с HPLC метод

148,00

 

01.08.08

Охратоксин А в подправки с HPLC метод

162,00

 

01.08.09

Охратоксин А в зърно, зърнени храни, вино, бира и кафе с HPLC метод

126,00

 

01.08.10

Дезоксиниваленол с HPLC метод

127,00

 

01.08.11

Зеараленон по HPLC метод

130,00

 

01.08.12

Патулин с HPLC метод

109,00

 

01.08.13

Фумонизин В1 и В2 с HPLC метод

170,00

 

 

Пестициди

 

01.08.14

Фосфорорганични пестициди в храни с GC метод

174,00

 

01.08.15

Хлорорганични пестициди в храни с GC метод

199,00

 

01.08.16

Синтетични пиретроиди (делтаметрин и перметрин)

139,00

 

 

Материали за контакт с храни

 

01.08.17

Определяне на специфична миграция на формалдехид с модален разтвор 3% оцетна киселина

143,00

 

01.08.18

Определяне на специфична миграция на меламин с модален разтвор 3% оцетна киселина

148,00

 

01.08.19

Определяне на обща миграция в материали с модален разтвор 3% оцетна киселина

174,00

 

01.08.20

Определяне на обща миграция с модален разтвор 50% етанол

215,00

 

01.08.21

Определяне на емисия на бис фенол А

100,00

 

01.08.22

Определяне на специфична миграция на стирен

140,00

 

01.09

Физиология и психология на труда

 

01.09.01

Трудово-физиологичен анализ на професионална дейност, за група работни места

72,00

 

01.09.02

Оценка на сменни режими на работа, за група работни места

119,00

 

01.09.03

Ергономична оценка на работното място, за едно работно място

18,00

 

01.09.04

Оценка на риска при ръчна работа с тежести, за едно работно място

22,00

 

01.09.05

Оценка на риска от работната поза, за едно работно място

22,00

 

01.09.06

Оценка на риска при двигателно монотонна работа, за едно работно място

22,00

 

01.09.07

Ергономична оценка на работа с видеодисплей, за едно работно място

18,00

 

01.09.08

Оценка на работоспособността, за група работни места

155,00

 

01.09.09

Оценка на сърдечно-съдов риск (анамнестични данни, антропометрични данни, измерване на артериално налягане, липиден профил), за група работни места

717,00

 

01.09.10

Оценка на стреса чрез концентрацията на кортизол, за група работни места

264,00

 

01.09.11

Анкетно проучване на стреса при работа, за едно лице

7,00

 

01.09.12

Невроповеденческа диагностика на работещи с експозиция на химични вещества, за едно лице

6,00

 

01.09.13

Определяне и оценка на Бърнаут-синдром на професионално изчерпване, за едно лице

4,00

 

01.09.14

Наличие на форми на психично насилие при работа, за едно лице

3,00

 

01.09.15

Определяне и оценка на личностни ресурси за справяне с трудности, за едно лице

7,00

 

01.09.16

Скрининг на психосоматични оплаквания, за едно лице

3,00

 

01.10

Генетично модифицирани организми в храни

 

 

Качествени (скрининг) методи

 

01.10.01

Определяне на видовоспецифичен референтен ген за соя, царевица, ориз, рапица чрез PCR скрининг метод БДС EN ISO 21569

115,00

 

01.10.02

Определяне на генетично модифицирана ДНК по 35S или Т NOS чрез PCR скрининг метод БДС EN ISO 21569

153,00

 

01.10.03

Определяне на генетично модифицирана ДНК по 35S и Т NOS чрез PCR скрининг метод БДС EN ISO 21569

230,00

 

01.10.04

Определяне на генетично модифицирана ДНК по 35S-промотор/NOS терминатор чрез скрининг PCR в реално време метод

360,00

 

 

Идентификация

 

01.10.05

Идентификация на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. чрез специфичен PCR

277,00

 

01.10.06

Идентификация на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. по специфични гени чрез скрининг PCR в реално време метод с вътрешна контрола

631,00

 

 

Количествени методи

 

01.10.07

Количествено определяне на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. по специфични гени чрез PCR в реално време метод БДС EN ISO 21571

211,00

 

01.10.08

Количествено определяне на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. по специфични гени чрез PCR в реално време метод с вътрешна контрола и стандарти

649,00

 

 

Подготовка на проба

 

01.10.09

Изолиране на ДНК чрез метод за екстракция на нуклеинова киселина по БДС EN ISO 21571

108,00

 

01.10.10

Електрофоретично определяне на ДНК чрез метод по БДС EN ISO 21571

54,00

 

01.10.11

Определяне на неразрешен ГМО ориз чрез P-35S, T-NOS и CryIAb/Ac SYBR®Green със скрининг PCR в реално време метод

150,00

 

01.11

Води-питейни, минерални, подземни, повърхностни

 

01.11.01

Вкус, мирис, цвят и мътност

40,00

 

01.11.02

рН

10,00

 

01.11.03

Електропроводимост

10,00

 

01.11.04

Амоняк

15,00

 

01.11.05

Нитрити

15,00

 

01.11.06

Нитрати, хлориди, сулфати - йонна хроматография

50,00

 

01.11.07

Алкалитет

21,00

 

01.11.08

Флуориди

30,00

 

01.11.09

Перманганатна окисляемост

20,00

 

01.11.10

Цианиди

30,00

 

01.11.11

Остатъчен хлор

10,00

 

01.11.12

Алуминий

30,00

 

01.11.13

Бор

30,00

 

01.11.14

Фосфати

15,00

 

01.11.15

Общ сух остатък

30,00

 

01.11.16

Анионактивни детергенти

40,00

 

01.11.17

Феноли

40,00