Начало » Регистри и лицензи

Регистри и лицензи

- РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, АКТУАЛЕН КЪМ 06.02.2019 Г.
- Регистър по наредба № 5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти в Област Добрич
- РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ АКТУАЛЕН КЪМ 07.12.2018 г.
- Списък на декларациите за имущество и интереси от служителите на РЗИ-Добрич по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за протоводействие на корупцията и за отнемане на незаконно продобито имущество
- СПИСЪК НА НЕПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ В РЗИ-ДОБРИЧ
- Регионален регистър на бутилираните води актуален към 23.11.2018 г.
- Списък на деклараците от служителите на РЗИ-Добрич и по чл.35, ал.1, от ЗПКОНПИ
- РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 26.10.2018 Г.
- Регистър на лицата които упражняват неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве актуален към 02.10.2018 г.
- СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ АПТЕКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 11.09.2018 Г.
- Списък на лечебни заведения за физикална и рехабилитационна медицина актуален към 11.09.2018 г.
- Списък на деклараците от служителите на РЗИ-Добрич по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПРКИ
- АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
- Достъп до информация за ОПЛ/ЛДМ от Добричка област, сключили договор с РЗОК – Добрич

[Назад] [Обратно горе]