Начало » Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация
- Списък на издадените заповеди за спиране и откази за издаване на индивидуални административни актове
- Вътрешни правила за условията и редаза предоставяне на достъп до обществена информация от РЗИ-Добрич
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2018 г.
- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЗИ-ДОБРИЧ
- Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Добрич
- Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали в РЗИ-Добрич
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2017 г.
- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЗИ – ДОБРИЧ
- Списък на категориите информация в РЗИ-Добрич, подлежащи на класификация като служебна тайна
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2016 г.
- Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на РЗИ - Добрич
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2015 г.
- ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ-ДОБРИЧ
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2014 г.
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2013 г.
- Заявление

[Назад] [Обратно горе]