Начало » Профилактични програми и проекти » СИНДИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА СИНДИ ЗА 2008 Г.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА СИНДИ ЗА 2008 Г.

 

 

Програмата е основна за работа в Дирекция “ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич.     Община град Добрич подпомага дейностите,  като осигурява финансиране за здравно-профилактичните мероприятия и за здравно – образователни материали.

РИОКОЗ – Добрич продължава да бъде център за управление на данните.

Няма промяна в информационната система, която поддържаме:

v                    Здравно – демографските показатели за гр. Добрич и областта;

v                    Данни за заболеваемостта в демонстрационна зона Добрич;

v                    Данните от базовите проучвания по програмата от 1998 г., 2002 г. и 2007 г.

v                    Данните от междините проучвания за промени в нагласите, знанията и поведението през 2000 и 2004 година;

v                    Данни за проведени кампании, анкетни проучвания, данните от мониторирането на програмата;

v                    Здравно – образователни материали;

v                    Проекти за реализиране на дейности в областта на профилактиката и промоцията;

  Събраната информация ни служи за определяне на приоритетите за годината. И през 2008 г. работихме по всички фактори на риска и по профилактика на основните хронични неинфекциозни болести.

v              Мониторинг. Проучвания анализи.

 

Базово анкетно проучване на ученици по детската компонента на СИНДИ

През месеците април, май и юни се проведе анкетно проучване, свързано с детската компонента на програма СИНДИ по проект “Здрави деца в здрави семейства”. Целта на изследването е да се проучи носителството на фактори на риска за здравето на ученици на възраст 14-18 г. ( поведенчески, биологични, фактори на околната среда ) и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот. Обект на изследването бяха 740 ученика на възраст 14-18 г., от 8-11 клас, паралелки А от 9 училища в гр. Добрич: СОУ “П. Р. Славейков”, СОУ “К. Охридски”, СОУ “Л. Каравелов”, ХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, ЕГ “Г. Милев”, ПГТО, ПГСА, ПГАС и ПГВМ. Извадката е случайна, систематично формирана, представителна за учениците по възраст и за двата пола. Във всички посочени училища се проведе анкета по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник, включващ 52 въпроса, разпределени в 9 раздела ( данни за анкетирания, хранене, употреба на алкохолни напитки, тютюнопушене, физическа активност, други навици, свързани със здравето, здравни знания и нагласи, оценка на здравето, училищна среда ). На всички ученици се извършиха измервания на ръста, теглото и артериалното налягане – двукратно.   

 

Проучване и анализ на обхвата и качеството на лечение на хипертониците в зоната през 2007 г.

Данните за обхвата и лечението на хипертониците в зоната през 2007 г. са предоставени от РЗОК-Добрич. Направен беше анализ.

 

1.1.Програмни дейности за здраве съвместно с лечебната мрежа

 

Образование на високо рискови групи:

  За всичките години, през които програмата се реализира в Община гр. Добрич, единственият успех постигнат в съвместната ни работа с МБАЛ АД - Добрич е обучението на високорискови групи в Центъра за обучение на диабетици и  Рехабилитационния център за сърдечно болни, където са обучени 428 души, страдащи от хронични неинфекциозни заболявания.

 

Обучителни дейности за специалисти

  Продължаваме с обучителните  дейности за медицинските специалисти от детските градини и училища. Работим по предварително изготвена в началото на годината  програма за съвместна работа с периодичност на обученията и темите. Проведени са 12 обучения за усъвършенстване на компетентностите и методите за работа в училищата и детските градини.

 

1.2. Образователни дейности на РИОКОЗ и партньорите

Образователни дейности:

През отчетния период сътрудниците на Дирекция “ООЗ” проведоха следните образователни дейности:

?                     По фактори на риска: общо 21 обучения на 566 души, като основно темите, на които се акцентираше бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Профилактика на стреса”.

?                     По профилактика на заболяванията: общо 57 обучения на 1456 души, като темите бяха: “Профилактика на хипертонията”, “Профилактика на остеопорозата”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания”, “Профилактика на диабета” и “Профилактика на затлъстяването”.

 

Кампании 7  бр.  :

?                     Кампания за стимулиране на двигателната активност

Мото: “НЕ СПИРАЙ! СКАЧАЙ, ТИЧАЙ – ЗДРАВЕТО ОБИЧАЙ”

Време на провеждане: 26.03. – 01.04.08 г.

Дейности: По време на кампанията в 17 детски градини се организира “Празник на двигателната активност”, като на медицинските специалисти се предостави методично ръководство – практическо помагало за здравословен начин на хранене и двигателна активност. В 15 училища се проведоха игри със състезателен характер между учениците.

 

?                      Кампания за профилактика на тютюнопушенето

Мото: “Спри и спечели 2008

Време на провеждане: 02 – 29.05.08 г.

Дейности: За поредна година по традиция дирекция “ООЗ” при РИОКОЗ – Добрич организира кампания “Спри и спечели” в гр. Добрич.

         Основни дейности по организиране на кампанията:

?             Образователни дейности сред населението:  

По време на кампанията са проведени 3 обучения с общо 47 ученика и 4 обучения с обхванати 62  лица във възрастова група 25 – 64 г.. Раздадени бяха здравно – образователни материали, от които: плакати – 20, дипляни – 150, картончета “10 стъпки за отказване от тютюнопушенето” и “10 стъпки за отказване от тютюнопушенето за бременните” – 450.

?    Съпътстващи мероприятия:

-  Шествие “Не на наркотиците, цигарите и алкохола” организирано под патронажа на кмета на гр.Добрич г-жа Д. Николова, със съорганизатори Дирекция “ООЗ”, ОМСНВ ( Общински Младежки Съвет по Наркотични Вещества ), МКБПОПМН ( Местна Комисия за Борба с Противообществените прояви за Малолетни и Непълнолетни ) , с участието на ученици от добричките училища;

-  Конкурс  за детска рисунка - “НЕ, НА ЦИГАРИТЕ!” 2008г. в гр. Добрич. Организатори на конкурса бяха:

·Италианска Национална Асоциация за Борба срещу Раковите Заболявания

·Министерство на здравеопазването – Национален Център по Опазване на Общественото Здраве

Целта на конкурса беше да се мотивират децата от най-ранна възраст, чрез средствата на художественото творчество да изграждат здравословно поведение “Без тютюнев дим”. Участие в конкурса взеха деца от гр. Добрич на възраст от 5 до 11 години.

?          Участие на масмедиите и комуникиране на информация: Всяка година местните медии са партньори при организирането и провеждането на кампанията, както и са съпричастни към всички реализирани от отдела дейности. Издадохме 3 информационни бюлетина. В първия  запознахме медиите и населението с начините за регистриране и условията за участие в кампанията, както и припомнихме резултатите от кампанията през 2007 г. Вторият бюлетин беше посветен на 31.05. – Световен ден за борба с тютюнопушенето. В този бюлетин предоставихме информация за броя на гражданите, които са се регистрирали за участие в кампанията. В третия бюлетин представихме броя на издържалите без да пушат един месец, както и победителите в кампанията. Тегленето на жребия стана  в присъствието на местните журналисти и се проведе на 30.05.08 г. в залата на РИОКОЗ - Добрич. Равносметката от работата с медиите е 1 пресконференции, 3 информационни бюлетина, 6 радиопредавания, 8 ТВ предавания, 9 публикации в пресата .

?    Привличане на спонсори и характера на тяхната подкрепа: Финансирането, както всяка година се осигурява от Община гр. Добрич. Тази година бяха осигурени 1000 лв. за награден фонд, като бяха връчени 3 големи и 6 поощрителни награди.

Равносметка от Кампанията: Тази година в кампанията се включиха 61 добричлии, от които 35 жени и 26 мъже. 21 от всички 61 участника успяха да издържат 1 месец без цигари. Наградите бяха връчени от кмета на общината – г-жа Детелина Николова на 03.06.08 г. в малката зала на Община град Добрич.

 

?          Кампания, посветена на 26.06. – международен ден за борба с дрогата

Мото: “Живот без дрога”

Време на провеждане: м. юни 2008 г.

Дейности: Проведе се съвместно с Община град Добрич, Младежки дом - Добрич и младежките организации.   По традиция проведохме  хепънинг, Антидрога шоу – Живот без дрога, литературно четене “Не го прави”, Рок концерт  и 1 дискотека.

 

?                      Кампания Здравословно хранене

Мото: “Да победим наднорменото тегло”.

Време на провеждане: 1 - 30.08.2008 г.

Дейности: В рамките на кампанията се проведоха 7 обучения на 172 души на тема: “Как да се храним здравословно” и 2 дискусии на тема “Ползата от здравословното хранене”. Раздадени бяха 250 здравно-образователни материала по темата. По време на кампанията издадохме един информационен бюлетин, в който представихме рисковете свързани с наднорменото тегло, информация за Пирамидата за здравословно хранене и определянето на Индекса на Телесна Маса. Кампанията беше отразена в медиите: 4 публикации в пресата, 2 радиопредавания и 1 ТВ предаване.

 

?                     Кампания за профилактика на остеопорозата

Мото:  “Останете високи, говорете открито за здравето на вашите кости”.

         Време на провеждане: м. октомври 2008 г.

Дейности: Издадохме информационен бюлетин по повод 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата, в който наблегнахме на рисковите фактори за появата на заболяването и съвети за профилактика на остеопорозата. В бюлетина запознахме обществеността на гр. Добрич с мерките по Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България за периода 2006-2010 г. Дейностите се осъществяват съвместно от Министерство на здравеопазването, Асоциация “Жени без остеопороза” и Българска лига за профилактика на остеопорозата. През 2008 г. основните приоритети в дейността на Националната програма за ограничаване на остеопорозата са свързани с установяване разпространението й чрез провеждане на първия – пилотен етап от Национално представително проучване, което ще обхване 6 областни центъра – София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Добрич. Ще бъдат анкетирани и изследвани 420 случайно подбрани жени на възраст от 50 до 80 години. Този етап от проучването стартира в област Добрич от м. октомври до края на м. ноември. Националният статистически институт е предоставил случайно подбрана  извадка с имена на жени, които ще подлежат на изследване с Декса скенер. Изследването ще се провежда безплатно в МЦ “Вива Феникс” – гр. Добрич, който е Национален център по остеопороза за област Добрич. През 2009 г. проучването ще продължи, като ще бъдат обхванати още около 1000 жени.

 През месец ноември в същите градове ще бъде поставено началото и на създаване на пилотен регистър по остеопороза при жени над 60 годишна възраст, като ще бъдат анкетирани и изследвани около 1500 жени в тази възрастова група. В област Добрич в МЦ “Вива Феникс” – гр. Добрич ще бъдат изследвани 150 жени на възраст от 60 до 79 години, разпределени в 4 възрастови групи. Ще бъде изследвана една анатомична област – лява бедрена шийка.  

Имаше 3 публикации в пресата, 2 радиопредавания и 3 ТВ предавания. Проведохме 18 обучения на тема: “Как да се предпазим от остеопорозата?” на 850 души.

 

?                     Кампания за профилактика на високото кръвно налягане

Мото:Контролирай хипертонията си

          Време на провеждане: м. ноември 2008 г.

         Дейности: Целта беше да се повиши информираността на населението на гр. Добрич за рисковите фактори, водещи до високото кръвно налягане. Проведоха се 9 обучения на 517 души на тема: “Профилактика на хипертонията”. Раздавахме здравно-образователни материали. Медицинските специалисти от детските градини и училищата на гр. Добрич правиха замерване на кръвното налягане на желаещи от персонала и родители през целия м. ноември, като беше измерено кръвното налягане на общо 847 души. Изработиха се здравно-образователни табла на тема: “Профилактика на Хипертонията”, които бяха изложени във фоайетата на детските градини и училищата в гр. Добрич.

 

?                     Кампания за профилактика на затлъстяването

Мото: “Деца без затлъстяване

 Време на провеждане:  03.11 –   09.11.2008 г.

          Дейности: Дейностите бяха насочени предимно към децата и учениците в област Добрич, тъй като училището играе основна роля във формирането на здравословен модел на хранене и двигателна активност на децата. Формирането на навици за здравословен начин на живот е в основата на профилактиката на социално значимите хронични неинфекциозни заболявания, което трябва да започва от ранна детска възраст.

Активно с мероприятия се включиха всички 17 ЦДГ и 14 училища в гр. Добрич, като в реализиране на дейностите  помогнаха медицинските специалисти в ЦДГ и училищата.

Дейностите в ЦДГ бяха свързани със здравословното хранене и повишаване на двигателната активност:

?      Във всички детски градини бяха изработени информационни табла на тема “Здравословно хранене и повишаване на двигателната активност”, а медицинските специалисти проведоха дискусии и беседи с децата на тема: “Здравословно хранене”, “Как и колко да ям”, “Какво обичам да ям?”.

?      Във всички  ЦДГ се проведоха мероприятия за повишаване на двигателната активност на децата под формата на спортни игри и фолклорни танци.

?      В 10 ЦДГ бяха направени изложби на плодове и зеленчуци – аранжиране на “Кошници на здравето”.

?      Бяха направени 4 изложби с рисунки на тема “Даровете на Есента”.

?      По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в 7 ЦДГ бяха проведени плодови партита, на които децата сами приготвяха плодови салати.

?      В 5 ЦДГ се проведоха Празници на здравето с викторини на тема “Какво и колко да ям?”, много песни , танци и стихотворения.

?      В ЦДГ № 17 децата с помощта на своите учители ходиха на “Пазар за здравословни храни”.

 

Дейности в училищата:

?      Във всички 14 училища се проведе “Плодово междучасие”, като учениците сами си носеха любими плодове за закуска през цялата седмица.

?      Във всички училища се проведоха дейности за повишаване на двигателната активност на учениците под формата на спортни игри, крос или фолклорни танци на открито.

?      Медицинските специалисти от училищата изготвиха Информационни табла и проведоха беседи и дискусии на теми “Здравословно хранене” и “Двигателна активност”.

?      В 5 училища бяха организирани изложби с рисунки на ученици на тема “Здравословни храни”.

?      В 5 училища бяха организирани изложби на плодове и зеленчуци “Даровете на есента”.

?      По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в СОУ “П. Р. Славейков” гр. Добрич беше проведено “Салатено парти”, като учениците от 2 до 4 клас приготвяха салати по рецепти от кулинарната книга на П. Р. Славейков.

?      Общинска фирма СП “Столове” гр. Добрич предлагаше един път седмично рационално меню и плод за десерт през месец ноември.

?      В ОУ “Кирил и Методий” гр. Балчик от учебната 2006/2007 г. ежемесечно се провежда плодово междучасие.

?      В ОУ “Стефан Караджа” гр. Добрич от тази учебна година са въведени ежеседмично млечен и плодов ден за учениците.

По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в ресторанта на Международния колеж по туризъм гр. Добрич беше изготвено меню от здравословни ястия, а РИОКОЗ-Добрич подготви щанд със здравно-образователни материали, на който беше раздаван на гражданите по време на обяда айран, като здравословна напитка.

През цялата седмица РИОКОЗ-Добрич разпространява сред учениците и обществеността на област Добрич “Препоръки за здравословно хранене за ученици от 7-19 години в България”, “Пирамида за здравословното хранене за ученици от 7-19 години”, “Препоръки за здравословно хранене на населението в България 18-65 години” и други здравно-образователни материали, свързани със здравословното хранене и двигателната активност.

Всички мероприятия през седмицата бяха отразени в местните медии, като имаше 15 публикации в пресата, 2 радио-предавания и 10 ТВ-предавания по темата. РИОКОЗ-Добрич изготви Информационен бюлетин, който беше разпространен до всички местни медии. На 04.11.08 г. се проведе радио-предаване в “Дарик-радио” на тема “Да си поговорим за здравословното хранене!” с участието на експерт от Дирекция “ООЗ”.  На 04.11.08 г. се проведе ТВ- Предаване в телевизия “Добруджа кабел”, посветено на Кампанията за профилактика на затлъстяването с участието на експерт от Дирекция “ООЗ”.  

   

  Изводи:

·      Тази година усилията ни отново бяха насочени към провеждане на кампании. Отчитаме по- голяма масовост и по- добър ефект.

·      По – добрият ефект е резултат от прякото ангажиране на хората в дейности, касаещи подобряване на начина им на живот.

·      С натрупването на опит,  разнообразяваме формите на работа, за да се  засили интереса на гражданите към програмата.

·      Медицинските специалисти от детските заведения и училищата имат вече достатъчно добра подготовка, за да провеждат здравно-образователни дейности съобразно проблемите в съответните заведения. Ние запазваме консултативно-методичните си функции.

·        Ние ще акцентираме на кампании  и  дейности с по- масов характер, послания, работа с медиите. 

·      Посланията ни са точни и ясни и са насочени към 25 – 65 годишните. Разпространяваме ги чрез всички медии на територията на града. Тъй като нямаме съвместни програми или договори, те ги излъчват както и когато решат.

·      Нужен е междуинституционален екип за работа по програма СИНДИ. А такъв на този етап липсва.

 

Образователни дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини:

?                     По фактори на риска:

·                       Тютюнопушене – 28 обучения на 536 души от персонала, 19 обучения на 324 родители

·                       Алкохол – 3 обучения на 74 родители

·                       Двигателна активност – 13 обучения на 197 души от персонала, 6 обучения на 140 родители

·                       Здравословно хранене  - 24 обучения на 383 души от персонала, 8 обучения на 178 родители

·                       Затлъстяване – 25 обучения на 410 души от персонала, 8 обучения на 102 родители

·                       Травми – 6 обучения на 67 души от персонала, 2 обучения на 13 родители

?                     По профилактика на заболяванията:

·                       Хипертония – 22 обучения на 260 души от персонала, 6 обучения на 87 родители

·                       Остеопороза – 19 обучения на 239 души от персонала, 5 обучения на 83 родители

·                       Захарен диабет – 10 обучения на 158 души от персонала

·                       Други ХНБ – 12 обучения на 144 души от персонала, 8 обучения на 139 родители 

 

 1.3.  Мобилизация на общностите

 

   Дейности с други сектори

·                       Община град Добрич

И тази година Община – град Добрич беше наш добър партньор,  в реализирането на Кампанията “Спри спечели 2008 г.”, анкетното проучване, свързано с детската компонента на програма СИНДИ по проект “Здрави деца в здрави семейства” и реализиране на дейностите посветени на 10-годишнината от създаването на СИНДИ зона Добрич.

 

Младежки информационен център към Младежки дом – гр. Добрич

Нашите експерти са консултанти и провеждаме обучения на млади хора по теми, свързани с фактори на риска за развитие на ХБН и профилактика на ХНБ.

 

·                       Домашен социален патронаж

              Ежемесечно съгласуваме менюто на домашен социален патронаж. Те изхранват лица с хронични заболявания. При съгласуване на менюто се съобразяваме с диетите и заболяванията на хората. При необходимост правим промени и препоръки.

 

·                       Библиотека “Доба Габе”

  Поддържаме кът със здравно – образователни материали, които се четат от посетителите на библиотеката.

 

·                       Дейности с неправителствени организации:

              Изграждането на трайно партньорство е трудно. Обикновено НПО искат от нас да им провеждаме обучения, без те да се ангажират по някакъв начин с подпомагане на дейности по програма “СИНДИ”.

 

·                       Дейности с Коалицията:

              Обществената Коалиция за здраве оказа необходимото съдействие на екипа по програма СИНДИ за провеждане на дейностите, посветени на 10-годишнината от създаването на СИНДИ зона Добрич. В ОКЗ трябва да бъдат привлечени популярни личности, които са известни на всички хора, да има представители на Община, Областна управа, РЦЗ, РЗОК, БЛС, Сдружение на ОПЛ, Управители на фирми, по един представител на всяка медия и т.н  Тези хора трябва да са наясно с целите и наистина да искат да работят в полза на общественото здраве, да са убедени в идеята на програмата.

 

·                       Дейности по промоция на здраве на работното място:

През 2008 г. успешно си партнирахме с фирми от гр. Добрич във връзка с провеждане на Кампании и отбелязване на Световни и Международни здравни дни – “Бряст” АД, “Булмат” ЕООД, “Фарин” ООД, “Жакард” АД, “Данибекс” ООД, “Социални грижи” – гр. Добрич, “Пътнически превози” АД – гр. Добрич, “Добруджански хляб” АД. Работихме по превенция на рисковите фактори – тютюнопушене, хранене, двигателна активност и стрес, както и по профилактика на хроничните неинфекциозни болести – сърдечно-съдови заболявания, хипертония, остеопороза и диабет.

 

·                       Работа с медии :

Медиите ни партнираха при реализиране на кампаниите и отбелязването на Световни и Международни здравни дни. Чрез тях посланията ни достигаха до голяма част от добричлии. Работим с две радия, една телевизия и два вестника. Това, което трябва да направим е да си изработим съвместна стратегия за работа – периодичност на предаванията, темите е т.н . За 2008 г. са издадени 8 Информационни бюлетина, имаме 53 ТВ, 59 радиопредавания и 63 публикации в пресата.

 

 

 

Доклади, печатни материали и публикации .

Печатни издания

 Здравно – образователни материали, които са излезли от печат за 2008 г. – тениски, шапки и листинг с логото на програма СИНДИ, информационен бюлетин за проведените дейности по програма СИНДИ за 2008 г., книжка за оцветяване – 1вид, книжка за профилактика на хипертонията с паспорт на хипертоника и стикер “Взех ли си таблетката?”, картончета – 4 вида, двойно картонче – 1вид, дипляни – 3 вида, ключодържатели – 2 вида, тефтер с листинг за профилактика на тютюнопушенето. Дългогодишната ни практика показва, че здравно – образователният материал трябва да е атрактивен и с по- малко текст и съвети. Мислим, че с нашите материали успяваме да отговорим на потребностите на хората и винаги сме ги съобразявали с целевата група.

 

   Други дейности:

Образователни дейности на РИОКОЗ в училища и детски градини:

?                     По фактори на риска – общо 92 обучения на 1908 ученика, като темите бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Превенция на алкохола и други зависимости”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Нравствени ценности”.

?                     По профилактика на заболяванията - общо са проведени 31 обучения на 466 ученика, като темите бяха: “Профилактика на Хипертонията”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания” и “Профилактика на остеопорозата”.

Образователни дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини:

?                     По фактори на риска:

·                       Тютюнопушене – 107/2043 деца и ученици;

·                       Алкохол – 68/1451 ученика;

·                       Двигателна активност – 459/7536 деца и ученици;

·                       Здравословно хранене  - 319/7362 деца и ученици;

·                       Затлъстяване – 139/3103 деца и ученици;

·                       Травми – 110/2652 деца и  ученици;

?                     По профилактика на заболяванията:

·                       Високо кръвно налягане – 19/368 ученика;

·                       Остеопороза – 40/1051 ученика;

·                       Захарен диабет – 16/293 ученика;

·                       Бронхиална астма – 11/ 362 ученика;

·                       Други ХНБ – 87/1594 ученика

 

Дейностите, които реализираме в детските градини и училищата на гр. Добрич, съвместно с медицинските специалисти са много по-разнообразни, като например спортни празници, походи за учениците, организиране на изложби, викторини, празници на здравето в детските градини с песни и стихотворения и др. Във всички детски градини и училища има изготвени здравно-образователни табла, на които се представя информация по различни здравни теми. Съвместно с медицинските специалисти в детските градини и училищата се отбелязват Световни и Международни здравни дни.

 

 

По важни резултати през 2008 г.

1.      Реализирахме успешно първото  базово анкетно проучване по детската компонента на програма СИНДИ на 740 ученика на възраст от 14-18 г. от гр. Добрич. 

2.      Продължаваме да работим успешно за реализирането на детската компонента на програмата.

3.      Тази година чествахме 10-годишнината от създаването на СИНДИ зона Добрич. Партньори в организирането и провеждането на събитието бяха Община град Добрич и ОКЗ- Добрич.  Сред официалните гости бяха представители на НЦООЗ, Областна управа – Добрич, Община град Добрич, Общински съвет – гр. Добрич, ОКЗ , представители на РЗОК, РЦЗ, БЛС и лечебните заведения на територията на гр. Добрич. На честването присъства и доц. д-р Н. Василевски – национален координатор на програма СИНДИ, както и колеги от другите СИНДИ зони. Бяха връчени поздравителни писма и плакети по повод “10 години СИНДИ зона Добрич”. С официални грамоти бяха наградени медицинските специалисти от детските градини и училищата на гр. Добрич. Грамоти получиха и доц.д-р Н. Вълканова и д-р Т. Василева. ОКЗ- Добрич връчи грамота на  ОУ “ Стефан Караджа”, като пример за едно от училищата, работещи успешно за реализирането на програма СИНДИ. Презентации изнесоха доц.д-р Н. Вълканова, д-р Д. Каменова и д-р С. Ангелова. 

 

Трудности:

1.                     Специалистите от лечебната мрежа на този етап не могат да бъдат мотивирани за партньорство по програмата.

2.                     Трудно се мотивират младите хора да водят здравословен начин на живот поради неглежиране на рисковите фактори.

3.                     Липсва междуинституционална екипност.

4.                     Трудно се работи с организирани колективи, тъй като не всички  работодатели са съгласни да се прекъсва работния процес.

 

Предложения:

1.                     Считаме за важно Националният координатор да посещава зоните поне веднъж годишно.

2.                     Да се направи общ сайт, за по- лесно комуникиране помежду ни.

3.                     Програма СИНДИ да има интернет страница.

 

 

 


[Назад] [Обратно горе]