Начало » Профилактични програми и проекти » СИНДИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА СИНДИ ЗА 2009 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА СИНДИ ЗА 2009 г.

 

 

Програмата е основна за работа в Дирекция “ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич.     Община град Добрич подпомага дейностите,  като осигурява финансиране за здравно-профилактичните мероприятия и за здравно – образователни материали. За съжаление през 2009 г. финансиране от МЗ   на програмата не бе осигурено, а от Общината само за първо полугодие и то частично.

РИОКОЗ – Добрич продължава да бъде център за управление на данните.

Няма промяна в информационната система, която поддържаме:

?      Здравно – демографските показатели за гр. Добрич и областта;

?      Данни за заболеваемостта в демонстрационна зона Добрич;

?      Данните от базовите проучвания по програмата от 1998 г., 2002 г. и 2007 г.

?      Данните от междините проучвания за промени в нагласите, знанията и поведението през 2000 и 2004 година;

?      Данни за проведени кампании, анкетни проучвания, данните от мониторирането на програмата;

?      Здравно – образователни материали;

?      Проекти за реализиране на дейности в областта на профилактиката и промоцията;

                 Събраната информация ни служи за определяне на приоритетите за годината. И през 2009 г. работихме по всички фактори на риска и по профилактика на основните хронични неинфекциозни болести.

 

Базово анкетно проучване на ученици по детската компонента на СИНДИ

       Основната дейност по програмата през 2009 г. бе приключването и отчитането на дейностите през 2008 г. по детската компонента на програма “СИНДИ”. В Община гр.Добрич обобщените резултати от проведеното проучване бяха представени през м.юли от доц.Василевски изпълнителен директор на “СИНДИ” и доц.Г.Цолова от НЦООЗ София. В провелата се дискусия с участието на обществеността от гр.Добрич се набелязаха последващи стъпки за реализиране на общинска програма “Здрави деца в здрави семейства”. Целта на изследването бе да се проучи носителството на фактори на риска за здравето на ученици на възраст 14-18 г. ( поведенчески, биологични, фактори на околната среда ) и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот. Обект на изследването през 2008 г. бяха 740 ученика на възраст 14-18 г., от 8-11 клас, паралелки А от 9 училища в гр. Добрич: СОУ “П. Р. Славейков”, СОУ “К. Охридски”, СОУ “Л. Каравелов”, ХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, ЕГ “Г. Милев”, ПГТО, ПГСА, ПГАС и ПГВМ. Извадката е случайна, систематично формирана, представителна за учениците по възраст и за двата пола. Във всички посочени училища се проведе анкета по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник, включващ 52 въпроса, разпределени в 9 раздела ( данни за анкетирания, хранене, употреба на алкохолни напитки, тютюнопушене, физическа активност, други навици, свързани със здравето, здравни знания и нагласи, оценка на здравето, училищна среда ). Резултатите бяха обобщени от екип на НЦООЗ под ръководството на доц.Цолова. По време на презентацията се проведе и пресконференция, анализа за здравословното състояние на децата достигна до обществеността на гр.Добрич.

 През м.октомври програмата бе разработена и предоставена на общинските комисии и съветници, на заинтересовани граждани, здравни специалисти и НПО за обсъждане. На 30 ноември с Решение №28-18/30.11.09г. на Общинския съвет гр.Добрич програма “Здрави деца в здрави семейства”  бе приета на сесия. Предстои реализиране на дейностите залегнали в програмата, по етапно с оперативни планове за всяка следваща година, с краен срок 2015 год.

 

Проучване и анализ на обхвата и качеството на лечение на хипертониците в зоната през 2008 г.

Данните за обхвата и лечението на хипертониците в зоната през 2008 г. са предоставени от РЗОК-Добрич. Направен беше анализ.

1.1.Програмни дейности за здраве съвместно с лечебната мрежа

Образование на високо рискови групи:

  За всичките години, през които програмата се реализира в Община гр. Добрич, единственият успех постигнат в съвместната ни работа с МБАЛ АД - Добрич е обучението на високорискови групи в Центъра за обучение на диабетици с тема”Диаябет”  и

 Рехабилитационния център за сърдечно болни с тема”ССЗ”, където през 2009г. са обучени 428 души, страдащи от хронични неинфекциозни заболявания. Въпреки, че не сме издавали нови ЗОМ, все още разполагаме с ограничени количества обучителни книжки за пациенти със ССЗ, Диабет и др.

 

Обучителни дейности за специалисти

  Продължаваме с обучителните  дейности за медицинските специалисти от детските градини и училища. Работим по предварително изготвена в началото на годината  програма за съвместна работа с периодичност на обученията и темите разработени по здравния календар. Проведени са 12 обучения за усъвършенстване на компетентностите и методите за работа в училищата и детските градини.

 

1.2. Образователни дейности на РИОКОЗ и партньорите

Образователни дейности:

През отчетния период сътрудниците на Дирекция “ООЗ” проведоха следните образователни дейности пред целевата група:

?                     По фактори на риска: общо 21 обучения на 566 души, като основно темите, на които се акцентираше бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Профилактика на стреса”.

?                     По профилактика на заболяванията: общо 57 обучения на 1456 души, като темите бяха: “Профилактика на хипертонията”, “Профилактика на остеопорозата”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания”, “Профилактика на диабета” и “Профилактика на затлъстяването”.

 

Кампании 6  бр.  :

?                     Кампания за стимулиране на двигателната активност

Мото: “НЕ СПИРАЙ! СКАЧАЙ, ТИЧАЙ – ЗДРАВЕТО ОБИЧАЙ”

Време на провеждане: 31.03. – 01.05.09 г.

Дейности: По време на кампанията в 17 детски градини се организира “Празник на двигателната активност”, като на медицинските специалисти се предостави методично ръководство – практическо помагало за здравословен начин на хранене и двигателна активност. В 15 училища се проведоха игри със състезателен характер между учениците.

 

?                      Кампания за профилактика на тютюнопушенето

Мото: “Спри и спечели 2009

Време на провеждане: 01 – 29.05.09 г.

Дейности: За поредна година по традиция дирекция “ООЗ” при РИОКОЗ – Добрич организира кампания “Спри и спечели” в гр. Добрич.

         Основни дейности по организиране на кампанията:

?             Образователни дейности сред населението:  

         Продължи промотирането на кабинета за консултиране на пушачи решили да откажат цигарите, периодично се изготвя  информация относно неговото местонахождение, работно време, телефон за връзка. Ежемесечно се изготвя справка за дейността на кабинета по съответни показатели. През настоящата година по програма “Профилактика на тютюнопушенето”, бяха проведени  двадесет и четири  обучения на тема: “Превенция на тютюнопушенето” с участието на 488 ученика и педагози от училища в гр. Добрич

?    Съпътстващи мероприятия:

-  През месеците април и май, РИОКОЗ - Добрич, Дирекция “ООЗ” и “Golpi”-студио, съвместно реализираха заснемането на здравно-образователен филм “900 градуса”, за значението на тютюнопушенето като рисков фактор. В навечерието на Световния ден без тютюнопушене, филмът бе излъчен по кабелните TV на територията на Област Добрич.

?          Участие на масмедиите и комуникиране на информация: Всяка година местните медии са партньори при организирането и провеждането на кампанията, както и са съпричастни към всички реализирани от дирекцията дейности. Издадохме 2 информационни бюлетина. В първия  запознахме медиите и населението с начините за регистриране и условията за участие в кампанията, както и припомнихме резултатите от кампанията през 2008 г. Вторият бюлетин беше посветен на 31.05. – Световен ден за борба с тютюнопушенето. В този бюлетин предоставихме информация за броя на гражданите, които са се регистрирали за участие в кампанията. Тегленето на жребия стана  в присъствието на местните журналисти и се проведе на 28.05.09 г. Средства за масова информация: излъчени 12 радиопредавания и 14 – ТV, преса – 7 бюлетини – 7 публикации на интернет страници.

?          Привличане на спонсори и характера на тяхната подкрепа: Финансирането, както всяка година се осигурява от Община гр. Добрич. Тази година бяха осигурени 1000 лв. за награден фонд, като бяха връчени 3 големи и 6 поощрителни награди.

           Равносметка от Кампанията: Тази година в кампанията се включиха 90 добричлии Най-младият участник е на 17 години, а най-възрастният на 62 години. Тридесет и девет от записалите се участници изпълниха условието да не посягат към цигарите след 1 май.       Наградите бяха връчени от кмета на общината – г-жа Детелина Николова на 28.05.09 г. в малката зала на Община град Добрич.

 

?                      Кампания Здравословно хранене

Мото: “Да победим наднорменото тегло”.

Време на провеждане: 1 - 30.06.2009 г.

Дейности: В рамките на кампанията се проведоха 3 обучения пред организирани колективи от 200 души на тема: “Как да се храним здравословно”. Раздадени бяха 250 здравно-образователни материала по темата. По време на кампанията издадохме един информационен бюлетин, в който представихме рисковете свързани с наднорменото тегло, информация за Пирамидата за здравословно хранене и определянето на Индекса на Телесна Маса. Кампанията беше отразена в медиите: 1 публикации в пресата, 1 радиопредавания и 1 ТВ предаване.

 

?                     Кампания за профилактика на остеопорозата

Мото:  “Останете високи, говорете открито за здравето на вашите кости”.

         Време на провеждане: м. октомври 2009 г.

Дейности: Издадохме информационен бюлетин по повод 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата, в който наблегнахме на рисковите фактори за появата на заболяването и съвети за профилактика на остеопорозата. В бюлетина запознахме обществеността на гр. Добрич с мерките по Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България за периода 2006-2010 г. Дейностите се осъществяват съвместно от Министерство на здравеопазването, Асоциация “Жени без остеопороза” и Българска лига за профилактика на остеопорозата. През 2009 г. основните приоритети в дейността на Националната програма за ограничаване на остеопорозата са свързани с установяване разпространението й чрез провеждане на втория – пилотен етап от Национално представително проучване, което ще обхване 6 областни центъра – София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Добрич. Ще бъдат анкетирани и изследвани около 1000 жени в 6 области, случайно подбрани на възраст от 50 до 80 години. Националният статистически институт е предоставил случайно подбрана  извадка с имена на жени, които ще подлежат на изследване с Декса скенер. Изследването ще се провежда безплатно в МЦ “Вива Феникс” – гр. Добрич, който е Национален център по остеопороза за област Добрич.

 Имаме 2 публикации в пресата, 2 радиопредавания и 1ТВ предавания. Проведохме 8 обучения в организирани колективи от ДГ на тема: “Как да се предпазим от остеопорозата?” на 172 души.

 

?                     Кампания за профилактика на високото кръвно налягане

Мото:Контролирай хипертонията си

          Време на провеждане: м. юни 2009 г.

         Дейности: Целта беше да се повиши информираността на населението основно от третата възраст на гр. Добрич за рисковите фактори, водещи до високото кръвно налягане. Проведоха се 6 обучения на 189 лица на тема: “Профилактика на хипертонията”. Раздавахме здравно-образователни материали. Медицинските специалисти от детските градини и училищата на гр. Добрич правиха замерване на кръвното налягане на желаещи от персонала и родители през целия м. ноември, като беше измерено кръвното налягане на общо 519 души. Изработиха се здравно-образователни табла на тема: “Профилактика на Хипертонията”, които бяха изложени в пенсионерските клубове в гр. Добрич.

 

?                     Кампания за профилактика на затлъстяването

Мото: “Плодове и зеленчуци за здраве”

 Време на провеждане:  м.23-29ноември.2009 г.

Активно с мероприятия се включиха всички 17 ЦДГ и 14 училища в гр. Добрич, като в реализиране на дейностите  помогнаха медицинските специалисти в ЦДГ и училищата.

   Тази година Националната седмица за борба със затлъстяването ще се проведе под мотото “Плодове и зеленчуци за здраве”, като акцентът отново ще бъде върху здравословното хранене на децата и учениците. Формирането на навици за здравословен начин на живот е в основата на профилактиката на социално значимите хронични неинфекциозни заболявания, което трябва да започва от ранна детска възраст. Дейностите, които са заложени за реализация през Националната седмица за борба със затлъстяването са:

?      Във всички  училища на гр. Добрич  се проведе “Плодово междучасие”, като учениците сами си носят любими плодове за закуска през цялата седмица.

?      В ЦДГ на гр. Добрич се направиха изложби на тема “Плодове и зеленчуци за здраве”.

?      Медицинските специалисти от ЦДГ и училищата изготвят Информационни табла по повод Националната седмица за борба със затлъстяването 23 - 29.11.2009 г. и се проведоха беседи и дискусии на теми “Здравословно хранене” и “Двигателна активност”.

?      В читалище “Йордан Йовков”, библиотека “Дора Габе” и Международния колеж по туризъм – гр. Добрич през седмицата бяха направени щандове със здравно-образователни материали за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

?      На 23.11.09 г. се проведе спортно състезание в ОУ “Отец Паисий”, като на победителите се осигуриха награди.

?      На 24.11.09 г. се проведе лекция на тема “Здравословно хранене в третата възраст” в Дом за стари хора – гр. Добрич, като на домуващите бяха раздавани здравно-образователни материали по темата.

?      На 24.11.09 г. се проведе обучение на деца от ЦДГ № 9 на тема “Здравословно хранене”, като  се използват интерактивни методи и под формата на игри и викторина и с активното участие на децата, се изтъкнат ползите от здравословното хранене и двигателната активност.

?      На 25.11.09 г. в СОУ “Климент Охридски”, което е с изучаване на музикални, приложни и хореографски изкуства, се проведе “танцово междучасие”.

?      На 26.11.09 г. в ОУ “Стефан Караджа” се проведе спортно състезание , като на победителите бяха осигурени награди.

?      На 27.11.09 г. В ресторанта на  Международния колеж по туризъм – гр. Добрич беше представено меню със здравословни ястия.

Във връзка с инициативите, които през месец ноември са посветени на здравословното хранене, на 06.11.09 г. - по повод на “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в ЦДГ № 23 – гр. Добрич, се проведе състезание между децата, в което участниците приготвяха здравословни салати.

На 17.11.09 г. в МБАЛ – гр. Добрич в АГ-отделение на бъдещите майки бяха раздавани здравнообразователни материали: “Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене” и “Препоръки за здравословно хранене на кърмачетата”, които са издадени по Национален план за действие “Храни и хранене”, 2005-2010 г. от Министерство на здравеопазването и Национален център по опазване на общественото здраве с участието на Националните консултанти на МЗ по хранене и диететика. Бяха раздадени 150 ЗОМ.

Всички мероприятия през седмицата бяха отразени в местните медии, като имаше 5 публикации в пресата, 2 радио-предавания и 5 ТВ-предавания по темата. РИОКОЗ-Добрич изготви  два Информационени бюлетина, които бяха разпространен до всички местни медии

    Изводи:

·      Тази година усилията ни отново бяха насочени към провеждане на кампании. Отчитаме по- голяма масовост и по- добър ефект. Той е резултат от прякото ангажиране на хората в дейности, касаещи подобряване на начина им на живот.

·      С натрупването на опит,  разнообразяваме формите на работа, за да се  засили интереса на гражданите към програмата.

·      Медицинските специалисти от детските заведения и училищата имат вече достатъчно добра подготовка, за да провеждат здравно-образователни дейности съобразно проблемите в съответните заведения. Ние запазваме консултативно-методичните си функции.

·      Посланията ни са точни и ясни и са насочени към целевата група 25 – 65 годишните. Разпространяваме ги чрез всички медии на територията на града. Тъй като нямаме съвместни програми или договори, те ги излъчват както и когато решат.

·      Нужен е междуинституционален екип за работа по програма СИНДИ. А такъв на този етап липсва. Ние ще акцентираме на кампании  и  дейности с по- масов характер, послания, работа с медиите. 

 

1.2.1 Образователни дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини:

?                     По фактори на риска:

·                       Тютюнопушене – 39 обучения на 624 души от персонала, 34 обучения на 805 родители

·                       Алкохол – 19 обучения на 30  души от персонала, 1 обучение на 38 родители

·                       Двигателна активност – 27 обучения на 519 души от персонала, 17 обучения на 478 родители

·                       Здравословно хранене  - 29 обучения на 354 души от персонала, 27 обучения на 777 родители

·                       Затлъстяване – 16 обучения на 224 души от персонала, 16 обучения на 420 родители

·                       Травми – 28 обучения на 323 души от персонала, 6 обучения на 160 родители

?                     По профилактика на заболяванията:

·                       Хипертония – 77 обучения на 919  души от персонала, 10 обучения на 373 родители

·                       Остеопороза – 50 обучения на 879 души от персонала, 14 обучения на 462 родители

·                       Захарен диабет – 36 обучения на 151 души от персонала, 5 обучения на 20 родители

·                       Други ХНБ – 15 обучения на 229 души от персонала, 11 обучения на 190 родители 

 1.3.  Мобилизация на общностите

   Дейности с други сектори

·                       Община град Добрич

И тази година Община – град Добрич беше наш добър партньор,  в реализирането на Кампанията “Спри спечели 2009 г.”, реализирането на детската компонента на програма СИНДИ “Здрави деца в здрави семейства” и приемането на Общинска сесия в края на годината.

 

·                       Младежки информационен център към Младежки дом – гр. Добрич

Нашите експерти са консултанти и провеждаме обучения на млади хора по теми, свързани с фактори на риска за развитие на ХБН и профилактика на ХНБ.

 

·                       Домашен социален патронаж

              Ежемесечно съгласуваме менюто на домашен социален патронаж. Те изхранват лица с хронични заболявания. При съгласуване на менюто се съобразяваме с диетите и заболяванията на хората. При необходимост правим промени и препоръки.

 

·                       Библиотека “Доба Габе” от 2009 г. и в НЧ “Й.Йовков”

  Поддържаме кътове със здравно – образователни материали, които се четат от посетителите на библиотеките.

 

·                       Дейности с неправителствени организации:

              Изграждането на трайно партньорство е трудно. Обикновено НПО искат от нас да им провеждаме обучения, без те да се ангажират по някакъв начин с подпомагане на дейности по програма “СИНДИ”.

 

·                       Дейности с Коалицията:

  В ОКЗ трябва да бъдат привлечени популярни личности, които са известни на всички хора, да има представители на Община, Областна управа, РЦЗ, РЗОК, БЛС, Сдружение на ОПЛ, Управители на фирми, по един представител на всяка медия и т.н  Тези хора трябва да са наясно с целите и наистина да искат да работят в полза на общественото здраве, да са убедени в идеята на програмата.

 ·                       Дейности по промоция на здраве на работното място:

През 2009 г. успешно си партнирахме с фирми от гр. Добрич във връзка с провеждане на Кампании и отбелязване на Световни и Международни здравни дни – “Булмат” ЕООД, “Фарин” ООД, “Жакард” АД, “Данибекс” ООД, “Социални грижи” – гр. Добрич, “Пътнически превози” АД – гр. Добрич, “Добруджански хляб” АД. Работихме по превенция на рисковите фактори – тютюнопушене, хранене, двигателна активност и стрес, както и по профилактика на хроничните неинфекциозни болести – сърдечно-съдови заболявания, хипертония, остеопороза и диабет.

·                       Работа с медии :

Медиите ни партнираха при реализиране на кампаниите и отбелязването на Световни и Международни здравни дни. Чрез тях посланията ни достигаха до голяма част от добричлии. Работим с две радия, една телевизия и два вестника. Това, което трябва да направим е да си изработим съвместна стратегия за работа – периодичност на предаванията, темите е т.н . За 2009 г. са издадени 8 Информационни бюлетина, имаме 53 ТВ, 59 радиопредавания и 63 публикации в пресата.

 

·                       Доклади, печатни материали и публикации .

Печатни издания

 Здравно – образователни материали, които са излезли от печат за 2009 г. информационен бюлетин за проведените дейности по програма СИНДИ за 2007 г., плакат за профилактика на тютюнопушенето. Дългогодишната ни практика показва, че здравно – образователният материал трябва да е атрактивен и с по- малко текст и съвети. Мислим, че с нашите материали успяваме да отговорим на потребностите на хората и винаги сме ги съобразявали с целевата група.

 

 

   Други дейности:

Образователни дейности на РИОКОЗ в училища и детски градини:

?                     По фактори на риска – общо 57 обучения на 1324 ученика, като темите бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Превенция на алкохола и други зависимости”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Нравствени ценности”.

?                     По профилактика на заболяванията - общо са проведени 46 обучения на 1191 ученика, като темите бяха: “Профилактика на Хипертонията”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания” и “Профилактика на остеопорозата”.

Образователни дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини:

?                     По фактори на риска:

·                       Тютюнопушене – 218/5944 деца и ученици;

·                       Алкохол и наркотична зависимост – 93/2539 ученика;

·                       Двигателна активност – 744/18038 деца и ученици;

·                       Здравословно хранене  - 361/8615 деца и ученици;

·                       Затлъстяване – 124/3211 деца и ученици;

·                       Травми – 216/4837 деца и  ученици;

?                     По профилактика на заболяванията:

·                       Високо кръвно налягане – 55/1439 ученика;

·                       Остеопороза – 33/799 ученика;

·                       Захарен диабет – 37/480 ученика;

·                       Бронхиална астма – 106/ 2343 ученика;

·                       Други ХНБ – 123/3042 ученика

 

Дейностите, които реализираме в детските градини и училищата на гр. Добрич, съвместно с медицинските специалисти са много по-разнообразни, като например спортни празници, походи за учениците, организиране на изложби, викторини, празници на здравето в детските градини с песни и стихотворения и др. Във всички детски градини и училища има изготвени здравно-образователни табла, на които се представя информация по различни здравни теми. Съвместно с медицинските специалисти в детските градини и училищата се отбелязват Световни и Международни здравни дни.

 

По важни резултати през 2009 г.

1.      Реализирахме успешно първото  базово анкетно проучване по детската компонента на програма СИНДИ на 740 ученика на възраст от 14-18 г. от гр. Добрич. 

2.      Продължаваме да работим успешно за реализирането на детската компонента на програмата “Здрави деца в здрави семейства”, която вече е общинска програма.

Трудности:

1.                     За първи път програма „СИНДИ” не бе финансирана от МЗ, а финансирането от Община гр. Добрич бе  символично! Ако не се обезпечи с финанси, програмата от действаща ще остане в застой.

2.                     Специалистите от лечебната мрежа на този етап не могат да бъдат мотивирани за партньорство по програмата.

3.                     Трудно се мотивират младите хора да водят здравословен начин на живот поради неглежиране на рисковите фактори.

4.                     Трудно се работи с организирани колективи, тъй като не всички  работодатели са съгласни да се прекъсва работния процес.

 

Предложения:

1.                     Считаме за важно Националният координатор да посещава зоните поне веднъж годишно.

2.                     Да се провежда всяка година Национално съвещание на всички СИНДИ зони.

3.                     Програма СИНДИ да има интернет страница.

 

Изготвил:

В.Кожухаров

и.д.Директор д-я”ООЗ”


[Назад] [Обратно горе]