Начало » Анкета

Анкета

АНКЕТНА КАРТА
за изследване на степента на удовлетвореност на гражданите от извършваните от РИОКОЗ – Добрич административни услуги


1. Каква е вашата информираност за:

- реда и организацията
Напълно съм информиран
Зная това, което ми е необходимо
Нямам информация

- видовете услуги
Напълно съм информиран
Зная това, което ми е необходимо
Нямам информация

2. По какъв начин бихте искали да получавате информация за дейността ни?
(може да има повече от един отговор)

Консултации от служителите - обслужване на едно гише
Брошури, листовки
Чрез медиите - преса, телевизия, радио
На интернет сайта на инспекцията
Друго

3. Удовлетворява ли Ви изложената в сградата нагледна информация и указания за услугите и дейностите, извършвани от РИОКОЗ - Добрич?

Да
До някъде
Не

4. Какво е Вашето мнение за работата на служителите от инспекцията?

  Винаги Често Рядко Никога
Услугите се извършват качествено и в срок
Получавате пълна, точна, навременна информация
Към Вас се отнасят с уважение, разбиране, търпение


5. Удовлетворява ли Вашите потребности създаденият ред и организация за издаване на документи от РИОКОЗ?

Да
До някъде
Не

6. Считате ли, че установеното приемно време в РИОКОЗ за извършване на услуги, е достатъчно и удобно а Вас?

Да
Не

7. Ако сте недоволни от обслужването Ви в РИОКОЗ, моля посочете от какво сте недоволни:


8. Считате ли, че ако предложите финансови или материални облаги на служителите, ще бъдете обслужени по-бързо и качествено?

Да
Колебая се
Не
Не мога да преценя

9. Били ли сте обект на корупционни действия на служители на РИОКОЗ?

Да
Не

10. Какви са вашите предложения за промени с цел подобряване на работата ни?

- по организация на работа:


- по предоставяните услуги:


- по качеството на обслужване:


- по контролната дейност:


- друго:[Назад] [Обратно горе]