ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г.

 

 Приложение към чл. 1, ал.3 от Насоки, приети от НСАП на заседание на 02.02.2018 г.

 

Утвърдил:

                                                                                  Ред за подпис на Microsoft Office...

 

                                                                                                              Дата:           17.12.2019 г.

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН

НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ЗА 2020 г.

Д-р Грациела Илиева – Главен секретар на Регионална здравна инспекция - Добрич - лице, отговорно за координацията на антикорупционните мерки

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Описание на мярката

Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Актуализиране на Вътрешните правила за човешките ресурси на РЗИ - Добрич;

Промяна на вътрешно

ведомствен  акт

Намаляване степента на корупционния риск

30.03.2020 г.

Предстояща промяна в нормативната уредба свързана с

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и др.

среден

Директор на дирекция „АПФСО“

 

Няма

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

Описание на мярката

Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Извършване на проверки по подадени сигнали, съдържащи данни за корупция от служители на инспекцията, в това число нарушения на етичния кодекс, съгласно утвърдените вътрешни правила на РЗИ - Добрич.

Служители, срещу които е подаден сигналът

Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на РЗИ - Добрич

31.12.2020 г.

Брой предприети действия, включителнопредложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения.

среден

Главен секретар

Няма

 

Периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект

Организационен/кадрови

Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики

постоянен

Съотношение екип/обект

среден

Директори на дирекции от специализираната администрация

Няма

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове

Описание на мярката

Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Предоставяне на специфични административни услуги, като електронни административни услуги;

Организационна

Привеждане на корупционния риск от статус нисък в статус- не съществува такъв.

31.12.2020 г.

Анализ на удовлетвореност

та, чрез използване на анонимни анкети за измерване на удовлетвореност

та на потребителите на административни услуги.

Нисък

Директор дирекция „АПФСО”

 

няма

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

Описание на мярката

Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Неприложимо –

В РЗИ-Добрич не се провеждат състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии.

 

 

 

 

 

 

 

Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове

Описание на мярката

Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Прилагане на усъвършенстваната Единна информационна система на медицинската експертиза

 

Организационна

Създаване на медицинска документация към електронното заявление към РКМЕ

м. декември 2020 г.

Електронни досиета в РКМЕ

висок

Заместник-директор

неработеща Единна информационна система на медицинската експертиза

Мерки с оглед специфичните рискове, идентифицирани от РЗИ - Добрич с насоченост към други административни органи.

 

Описание на мярката

Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Актуализиране на заповедта за дисциплинарния съвет

Организационна

Спазване на нормативно предвидените срокове

10 март 2020 г.

Актуализирана заповед

нисък

Директор на Дирекция „АПФСО”

Няма

 

Попълване от всички служители на декларациите по ЗПКОНПИ

Организационна

Спазване изискванията на

 ЗПКОНПИ

15 май 2020 г.

Бр. подадени декларации

нисък

Директор на Дирекция „АПФСО”

Няма

 

Попълване от всички служители на декларациите за спазване на Етичния кодекс

Организационна

 

м. май 2020 г.

Бр. подадени декларации

нисък

Директор на Дирекция „АПФСО”

Няма

 

 

Мерки за публичност

Описание на мярката

 

Срок за изпълнение и етапи

Отговорно лице

 

Причини за неизпълнение

Публикуване на антикорупционния план на РЗИ - Добрич за 2020 г. на официалната интернет страница на инспекцията, рубрика „Антикорупция“;

м. януари

Директор дирекция „АПФСО”

Няма

Публикуване на 6-месечния и годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план;

В 7-дневен срок след одобряването им от Директора на РЗИ - Добрич

Директор дирекция „АПФСО”

Няма

Публикуване на данни за броя на постъпилите в инспекцията сигнали за корупция и предприети действия на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“.

30.07.2020 г. (за първото полугодие на 2020 година),

 

30.01.2021 г. (за второто полугодие и цялата 2020 година)

Директор дирекция „АПФСО”

Няма

Обявления за конкурси за държавни служители

постоянен

Директор дирекция „АПФСО”

Няма

В изпълнение на чл.15а от ЗДОИ се публикува информация по чл.15, ал.1 и ал.2 от закона.

постоянен

Главен секретар

Няма

Обучения

Брой на проведените обучения

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им

Индикатор

1 служител, ангажирани с подготовката и провеждането на обществените поръчки в РЗИ - Добрич

Обучение на служител, ангажиран с подготовката и провеждането на обществените поръчки за  прилагането на ЗОП и ППЗОП ;

 

 

 

Подобряване работата на служителите, отговорни за различните етапи от подготовката и провеждането на обществените поръчки в Инспекцията, отчетено от оценяващите ръководители при междинната среща и годишното оценяване.

 

  • обучения от ИПА за 2020 г.;

 

Обучения на новопостъпилите служители в РЗИ – Добрич, относно антикорупционните мерки, правила и други на РЗИ-Добрич.

Придобиване на сертификати за успешно преминалите обучения служители.

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес

E-mailадрес

Телефонен номер

Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/

Други

гр. Добрич,  ул. "Св.св. Кирил и Методий„ №57;

 

 anticorruption@rzi-dobrich.org

 

телефон: 058 655502

факс: 058 600692

 

Пощенската кутия в административната сграда на РЗИ - Добрич на адрес:  гр. Добрич,  ул. "Св.св. Кирил и Методий „ №57; етаж първи;

- Електронен път - ако има информация за конкретна корупционна проява на служител на РЗИ -Добрич, по електронната поща на имейл адрес: rzi-dobrich@mh.government.bg

- Деловодство на РЗИ - Добрич- Сигналите може да подавате от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 часа на адрес:  град Добрич,  ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №57; 

- Чрез пощенски оператор на хартиен носител - на адрес: град Добрич,  ул. "Св.св. Кирил и Методий „ №57;

Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването

Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Национален Съвет по антикорупционни политики.

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките

В РЗИ - Добрич са утвърдени Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

Разработен е механизъм за обработване на постъпилите сигнали за корупция.

                         

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.