Текстово поле:

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

 гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 058/588 614, факс: 058/600 692;

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

 

Изх. №РД-255/27.01.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО

"ААД" ЕООД ЕИК 203712663

С УПРАВИТЕЛ Г-Н ВЕЛИКО ДИНКОВ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

УЛ. ЗАГОРЕ №22

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНКОВ,

 

На 18.01.2017 г. е издаден индивидуален административен акт - Предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки с Изх. №РД - 178/18.01.2017 г. от Снежана Тодорова Борисова -инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при РЗИ-Добрич.

Предписанието е за предприемане на всички необходими мерки, в т. ч. и по системата за вътрешен контрол, както и сигнализиране органите на реда (чрез тел. 112) и държавния здравен контрол при РЗИ - Добрич (тел. 0878611045 ), с оглед ефективно спазване на забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето в Кафе-бар „Мартини", гр. Добрич, с отговорно за изпълнението му лице - "ААД" ЕООД и срок за неговото изпълнение - веднага и постоянен. Предписанието е изпратено по пощата с известие за доставяне AR ИД PS 9300 00KWGX М до адреса на управление на дружеството, като същото се е върнало със забележка, че получателят се е преместил на друг адрес.

С оглед горното и на основание чл. 61, ал.З от Административно процесуалния кодекс издаденият индивидуален административен акт се счита за връчен след поставянето на настоящото съобщение на информационното табло на РЗИ-Добрич и на интернет страницата на инспекцията.

 

Дата на поставяне на информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, № 57-27.01.2017г.

 

Дата на сваляне от информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, № 57-

 

 

 

                                                             

 Д-Р НИКОЛИНКА МИНЧЕВА                     

За Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Съгласно Заповед № РД.11.21/23.01.2017 г. на Директора на РЗИ-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.