В Н И М А Н И Е !

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения,

Наредба № 1/ 27. 02. 2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.2 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето / бр.102 от 11 Декември 2018г.

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ СЕ ПРЕДАВАТ В РЗИ ДОБРИЧ, ЕТАЖ 2, СТАЯ 211

ОТЧЕТ ЗА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ СЕ ПОПЪЛВА ОТ ВСИЧКИ СМТЛ, ДКЦ, МЦ, МЦ, СМДЛ. ПОПЪЛНЕНИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР НА ОТЧЕТА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността  им през 2018 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето и във връзка с чл. 13, т. 3 от Наредба 1.

Чл. 228. От Закона за Здравето:

 Медицински специалист, който наруши установените с този закон и с нормативните актове по прилагането му изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинската документация, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв.

 

Чл. 13. (1)от Наредба 1:  Лечебните заведения предоставят медико-статистическа информация и информация за медицинските дейности на Министерството на здравеопазването периодично и при поискване.                                                                                                                                       (3) Лечебните заведения предоставят при поискване и информация за разходваните ресурси за медицинските дейности и анализ на ефективността на лечебното заведение на Министерството на здравеопазването.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.