МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
     гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 058/600 614,  факс: 058/600 692;

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg;rzi-dobrich@bergon.net

 

 

Изх.№РД- 865  /13.03.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

3/13. 03. 2014г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

ДО

“ПЛАН Б 8” ЕООД, ЕИК 202574211

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РУМЕН АТАНАСОВ ЯНЕВ

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

РАЙОН АСПАРУХОВО, УЛ. ТУНДЖА, №8А

ГР. ВАРНА  ПК 9000

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

 

На 13.02.2014 г. е издаден индивидуален административен акт - Предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки с Изх. №РД - 546/13.02.2014 г. от Дияна Йорданова Тодорова- главен инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при РЗИ-Добрич.

Предписанието е изпратено по пощата с известие за доставяне AR  ИД PS 9300 00G7UE O до адреса на управление на дружеството, като същото се е върнало със забележка, че същото не е потърсено от получателя.

С оглед горното и на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс издаденият индивидуален административен акт се счита за връчен след поставянето на настоящото съобщение на информационното табло на РЗИ-Добрич и на интернет страницата на РЗИ-Добрич.

 

Дата на поставяне на информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57- 13.03.2014г.

 

Дата на сваляне от  информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57:31.03.2014 г.

 

 

 

  Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

  Директор на Регионална здравна инспекция -  Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.