МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

              тел.: 058/600 614,  факс: 058/600 692;                     

e-mailrzi-dobrich@mh.government.bg;rzi-dobrich@bergon.net

 

 

Изх.№РД. 687/26.02.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№2/26. 02. 2014 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

ДО

“СТЕЛА - РИД” ООД, ЕИК 148036391

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

РАЙОН ОДЕСОС, УЛ. МИХАИЛ КОЛОНИ, №19

ГР. ВАРНА ПК 9000

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

На 11.02.2014 г. е издаден индивидуален административен акт - Предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки с Изх. №РД-512/11.02.2014 г. от Дияна Йорданова Тодорова - главен инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при РЗИ-Добрич.

Предписанието е изпратено по пощата с известие за доставяне AR  ИД PS 9300 00G7TD M до адреса на управление на дружеството, като същото се е върнало със забележка, че получателят се е преместил на друг адрес.

С оглед горното и на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс издаденият индивидуален административен акт се счита за връчен след поставянето на настоящото съобщение на информационното табло на РЗИ-Добрич и на интернет страницата на РЗИ-Добрич.

 

Дата на поставяне на информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57- 26.02.2014г.

 

Дата на сваляне от  информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57:14.03.2014 г.

 

С уважение,

 

  Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

  Директор на Регионална здравна инспекция -  Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.