МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
 гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/600 614,  факс: 058/600 692e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg;rzi-dobrich@bergon.net

 

 

Изх.№РД- 804/09.03.2015 г.           

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№  1/09.03.2015 г.   

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

 

ДО

“КРИС 767” ЕООД ЕИК 200160576

С УПРАВИТЕЛ Г-Н ВЛАДИМИР ЙОВЕВ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

УЛ. ИГЛИКА БЛОК №2, ВХ.Б, АП. 8

ГР. ДОБРИЧ ПК  9300

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ЙОВЕВ,

 

На 05.02.2015 г. е издаден индивидуален административен акт - Предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки с Изх. №РД - 417/05.02.2015 г. от  Росица Стойнова Балканска -  инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при РЗИ-Добрич.

Предписанието е изпратено по пощата с известие за доставяне AR  ИД PS 9300 00JK826 до адреса на управление на дружеството, като същото се е върнало със забележка, че същото не е потърсено от получателя.

С оглед горното и на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс издаденият индивидуален административен акт се счита за връчен след поставянето на настоящото съобщение на информационното табло на РЗИ-Добрич и на интернет страницата на РЗИ-Добрич.

 

Дата на поставяне на информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57-09.03.2015 г.

 

Дата на сваляне от  информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57-

 

 

  Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

  Директор на Регионална здравна инспекция -  Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.