Утвърдил:                                          Съгласувал:

                                                                      

Областен управител                             Директор РИОКОЗ-Добрич                                  

област Добрич                                         Д-р Светла Ангелова

Д.Ханджиев                                    

                                                                   Директор РЦЗ-Добрич

                                                   Д-р Ал.Щерев

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН  ПЛАН

 НА

ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

ЗА ГОТОВНОСТ

ЗА  ГРИПНА ПАНДЕМИЯ

 

 

 2007 г.

 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

1.       Въведение

2.       Данни за лечебните заведения в Добричка област

3.       Епидемиология на грипа и характеристика на пандемичния грип

4.       Очаквани особености на следващата грипна пандемия

4.1.            Клиника на грипа

4.2.            Средства за профилактика и лечение на грип

5.        Противоепидемични мерки

5.1.            Мерки по отношение на болните от грип

5.2.            Мерки по отношение на контактните на болни от грип

5.3.            Мерки, ограничаващи предаването и разпространението на грипните вируси /изолационно – ограничителни мерки/

5.4.            Дезинфекционни мероприятия

5.5.            Съвети при международни и вътрешни пътувания

6.      Комуникации

6.1.            Основни принципи

6.2.            Съдържание на информацията

6.3.            Пътища за разпространение на информацията

6.4.            Отговорности

7.         Прилагане на регионалния план за готовност за грипна пандемия

7.1.            Регионален пандемичен комитет – РПК

8.         Периоди, фази и нива на грипната пандемия

9.        Дейности през отделните фази на пандемията и институции, които отговарят за тях.  

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

 

 

РК БЛС – Регионална колегия на Български лекарски съюз

БЧК – Български червен кръст

ЛЗ – Лечебни заведения

МВнР – Министерство на външните работи

МЗ  – Министерство на здравеопазването

ГДЗИ – Главен държавен здравен инспектор

РВМС – Регионална ветеринарномедицинска служба

РЗОК – Регионална здравноосигурителна каса

НПК – Национален пандемичен комитет

НРЛГ – Националната референтна лаборатория по Грип и остри респираторни    заболявания

ЛЗБП – Лечебни заведения за болнична помощ

ЛЗИБП- Лечебни заведения за извънболнична помощ

ОПЛ – Общопрактикуващ лекар

ОРЗ – Остри респираторни заболявания

РИОКОЗ – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РЦЗ – Регионален център по здравеопазване

РПК – Регионален пандемичен комитет

РЕГ – Регионална експертна група

СЗО  – Световна здравна организация

WHA – Световна здравна асамблея

WHO – Световна здравна организация


1. Въведение

 

Необходимост от Регионален план за  готовност за грипна пандемия

 

Висока заболяемост, концентрирана в кратък период от време е сериозно изпитание за здравеопазването във всяка страна и  област, защото предполага рязко повишаване на нуждите на населението от извънболнична и болнична помощ в условията на намален капацитет на  лечебните заведения поради заболяване и отсъствие на част от персонала и относителен недостиг на болнични легла.

За да бъде ограничена в максимална степен нейната тежест, свързана с очаквания голям брой заболявания, тежки усложнения и висок леталитет, решаваща роля ще има степента на готовност на системата за обществено здравеопазване за координирани на областно ниво действия в условията на пандемия.

 

       Основна цел на регионалния план за  готовност за грипна пандемия е създаването на адекватна организация за своевременно предприемане на съвкупност от действия,  необходими за:

·                   ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от пандемичния грип;

·                   осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите;

·                   поддържане функционирането на основни за обществения живот сектори и служби като здравеопазване, сигурност, транспорт и др.;

·                   осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на грипната пандемия и предприетите мерки. 

Другата цел и по същество допълнителен очакван резултат от плана за  готовност за грипна пандемия е успоредно с подготовката на областта за евентуална пандемия да бъде подобрена настоящата система за надзор и контрол на сезонните грипни епидемии, чрез което ще се постигне значително намаляване на заболяемостта, смъртността и ежегодните загуби от грипните епидемии.

Основните действия, които следва да бъдат предприети за постигането на тези цели, са както следва:

·           засилване на епидемиологичния и вирусологичен надзор на грипа в Добричка област;

·           създаване на организация за правилно разпределение на задачите и ефективна координация между областните структури в сферата на здравеопазването /РИОКОЗ, РЦЗ, РЗОК, МБАЛ и ЦСМП/;

·           ефективна координация между структурите от общественото здравеопазване в областта с основни за обществения живот сектори /ветеринарен, сигурност, транспорт, гражданска защита и др. /;

·           медийна информираност за увеличаване употребата на ваксини и антивирусни препарати в междупандемичния период. Непосредственият ефект ще бъде понижаването на заболяемостта и смъртността от ежегодните грипни епидемии. В същото време това е и важна предпоставка за подготовка на структурите на здравеопазването за ефективно и рационално използване на тези препарати в случай на пандемия.

·           задълбочаване на проучванията в областта на епидемиологията и профилактиката на грипа. Подобряване информираността на медицинската и широката общественост относно значимостта на заболяването и възможностите за неговата профилактика и лечение.

       


   2.Данни за лечебните заведения в Добричкa област

 

Таблица 1

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2006 г.

 

Заведения

Брой

Брой легла

БОЛНИЦИ

 

 

 • Многопрофилни болници

5

687

 • Специализирани болници

4

288

ДИСПАНСЕРИ

 

 

 • Кожно-венерологични

 

 

 • За белодробни болести

 

 

 • Психиатрични

1

95

 • Онкологични

 

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

 

 • Диагностично-консултативни  центрове

2

20

 • Медицински центрове

9

16

 • Стоматологични центрове

1

 

 • Медико-стоматологични центрове

 

 

 • Диагностични и технически лаборатории

25

 

 • АИППМП/АГППМП

129

 

 • АИППСП/АГППСП

126

 

 • АИПСМП/АГПСМП/АИПССП

112

 

САНАТОРИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

·        Центрове за спешна медицинска помощ

1

 

·        Отделение хемодиализа

1

 

·        Отделение хемотрансфузиология

1

 

·        Хосписи – отд. палиативни грижи

1

 

·        Домове за медико-социални грижи за деца

1

160

·        РИОКОЗ

1

 

·        Регионални центрове по здравеопазване

1

 

·        Диспансери без легла

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 2

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 2006 г.

Институции

Брой

Брой лица

ОБЩО

 

 

Дневни центрове за деца

 

 

Домове за деца

4

524 (персонал 237; домуващи 287)

Интернати за деца с леглова база

0

 

Общежития

6

798 (п – 153; д – 645)

Домове за стари хора

1

139 (п – 24; д – 115)

Домове за възрастни с умствени увреждания

2

248 (п – 74; д – 174)

 

Таблица 3

               МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ДОБРИЧКА  ОБЛАСТ ПРЕЗ 2006г.

Персонал

 

Брой

Лекари

572

 - от тях общопрактикуващи

151

Стоматолози

123

Фармацевти

 

Персонал със средно медицинско образование и със степен “Специалист” в това число:

1089

фелдшери

67

акушерки

73

медицински сестри

733

лаборанти /клинични и рентгенови/

 

зъботехници

36

помощник-фармацевти

 

друг среден медицински персонал

 

На 10 000 население

 

Лекари

27.9

Стоматолози

6.0

Фармацевти

 

Среден и полувисш медицински персонал

 

Население на:

 

Един лекар

354

Един стоматолог

1665

 

 

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

АНТИБИОТИЦИ

(вид/брой/опаковки/ флакони)

Флакони

Капсули и таблети

Ампули

1. МБАЛ - Добрич

15502

13105

135

2262

2. МБАЛ - Балчик

607

560

47

-

3. МБАЛ - Каварна

800

800

-

-

4. МБАЛ – Ген. Тошево

485

385

-

100

5. МБАЛ – Тервел

1095

1050

45

-

ПЛАНИРАНИ КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИЦИ, АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ОБСЛУЖВАТ ТЕЖКО БОЛНИ И ТАКИВА  С УСЛОЖНЕНИЯ                                                             Таблица 4

 

Демографско-статистически данни за населението в областта

Към края на 2006 г. население на областта е 204 738 души.  За една година броят на населението е намалял с 803 души. През 2006 г. в градовете живее 66,3% от населението на областта (135690 души), а в селата – 33,7% (69048 души).

Таблица 5

Показатели

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.

Раждаемост

7,75

7,36

8,85

9,32

9,48

10,1

Обща смъртност

12,27

13,19

14,32

13,7

13,8

14,8

Естествен прираст

-4,52

-5,50

-5,40

-4,40

-4,32

-4,7

Детска смъртност

21,5

13,36

13

15,6

15,4

13,9

 

ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА2006 г.

Таблица 6

 

Показател

 

Общо

В градовете

В селата

Естествен прираст (на 1000 души)

-4,7

-1,2

-11,4

Структура на населението по местоживеене (%)

 

66,3

33,7

Раждаемост (на 1000 души)

10,1

10,6

9,3

Смъртност (на 1000 души)

14,8

11,8

20,7

В градовете

1606

 

 

В селата

1434

 

 

Детска смъртност (на 1000 живородени)

13,9

13,9

14,0

 

Раждаемост и естествен прираст на населението

През 2005 г. в област Добрич живородените деца са 2080. Раждаемостта е 10,1‰. Живородените деца в градовете са 1435, а в селата те са 645. От 1990 г. населението на областта непрекъснато намалява и коефициентът на естествения прираст е с отрицателна стойност, като през 2006 г. този коефициент е минус -4,7‰. 

 

РАЖДАЕМОСТ И ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Таблица 7

Години

Раждаемост?

Естествен прираст?

1990

12.1

1.2

1995

7,71

-3,9

2000

9,3

-4,0

2001

7,75

-4,52

2002

7,36

-5,5

2003

8,85

-5,4

2004

9,32

4,4

2005

9,48

-4,32

2006

10,1

-4,7

 

 

? Коефициент на естествения прираст  е разликата между ражданията и умиранията на 1000 души от средногодишния брой на населението

? Брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението


КОЕФИЦИЕНТИ НА ОБЩА, ДЕТСКА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННА СМЪРТНОСТ

Таблица 8

Години

Обща смъртност?

Детска смъртност?

Преждевременна смъртност?

1990

10.9

16.0

 

1995

11.6

21.4

 

2000

9.31

10.83

 

2001

12,27

21,5

 

2002

13,19

13,36

 

2003

14,32

13

 

2004

13,7

15,6

 

2005

13,8

15,4

 

2006

14,8

13,9

 

 

? Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението

? Брой умрели деца на възраст под една година на 1 000 живородени

? Относителен дял на броя умрели лица под 65-годишна възраст към общия брой на умрелите

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ КЪМ 31.12.2005 г.

Таблица 9

Възрастови групи (навършени години)

Възрастова структура на цялото население

Възрастова структура на  населението в градовете

Възрастова структура на  населението в селата

Брой

%

Брой

%

Брой

%

0

1880

0.91

1274

0.94

606

0.87

1 -14

27082

13.18

17502

12.90

9580

13.72

15 - 59

131613

64.03

93266

68.72

38347

54.93

? 60

44966

21.88

23684

17.45

21282

30.48

Общо

205541

100

135726

100

69815

100

 

 

ВЪЗРАСТОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ КЪМ 31.12.2005 г.

Таблица 10

Възрастови групи (навършени години)

Брой на цялото население по възрастови групи

  Население в градовете

Население в селата

Брой

%

Брой

%

0

1880

1274

67.77

606

32.23

1 -14

27082

17502

64.63

9580

35.37

15 - 59

131613

93266

70.86

38347

29.14

? 60

44966

23684

52.67

21282

47.33

Общо

205541

135726

66.03

69815

33.97

 

 

 

3. Епидемиология на грипа и характеристика на пандемичния грип

 

За грипа е характерно, че поради уникалното съчетание на непрекъсната изменчивост на антигенната структура на грипния вирус, лесния и много ефективен въздушно-капков механизъм на предаване на заразата, краткия инкубационен период и всеобщата възприемчивост, обусловена от типово специфичния имунитет (и следователно - липса на имунитет към актуалния циркулиращ щам), той може да се разпространява със значителна интензивност ежегодно, причинявайки сезонни епидемии, които представляват сериозен здравен, икономически и социален проблем. През различни периоди от време възникват и грипни пандемии, които се разпространяват със скорост и в мащаби, непознати при нито една друга инфекция.

 

Категориите епидемичен взрив, епидемия и пандемия се разграничават в зависимост от нивото на заболяемостта. Повишената заболяемост от грип в ограничена група от хора, най-често организиран колектив (детско, учебно, социално заведение, военно поделение и т.н.) се определя като епидемичен взрив; епидемия е повишаване на заболяемостта над  обичайното и очаквано ниво, характерно за конкретна територия в определен период от време, а пандемията е поредица от масови последователни епидемии в отделни страни, разположени в различни части на света, предизвикани от един и същи вариант на вируса.

 

        4. Очаквани особености на следващата грипна пандемия

 

Очаквани особености на евентуална бъдеща пандемия, базиращи се на епидемиологичния опит от 20-ти век:

·          Невъзможно е да бъде предсказано кога точно ще възникне следващата пандемия, но е известно, че досега най-дългият междупандемичен период е бил 39 години, а последните две пандемии са през 1968 г., когато се появява новият подтип А (H3N2), измествайки А(H2N2) и през 1977 г., когато се появява А (H1N1) след 20- годишно отсъствие.

·          Следващият пандемичен вирус ще се появи най-вероятно отново в Югоизточна Азия, както и два от трите последни пандемични вируса.

·          Невъзможно е да бъде предсказано каква ще бъде антигенната структура на новия пандемичен грипен вирус, но има вероятност вирусът да притежава повърхностните антигени или вирулентността на грипни вируси с животински произход, (напр. птичият вирус А (H5N1), появил се през 1977 г. в Хонконг).

·          След като се адаптира напълно към ефективно предаване от човек на човек, новият вирус бързо ще се разпространи и пандемията ще обхване целия свят в рамките на 6 до 10 месеца. Има основания да се очаква това да стане и за по-кратък период предвид интензивните международни връзки – търговия, въздушен транспорт и засилената урбанизация.

·          Най-вероятно е да се разпространят няколко последователни пандемични вълни, свързани с висока заболяемост и смъртност във всички възрастови групи и тежки социални и икономически последици в целия свят.

·          Възможно е първата вълна на пандемията да започне извън типичния за ежегодните грипни епидемии зимен сезон.

·          За разлика от сезонните епидемии, при пандемия ще бъдат засегнати в по-голяма степен младите хора,  вероятно включително и с по-висока смъртност. Това налага предприемането на мерки за предпазване на лицата от професионалните групи, свързани с извършване на основни дейности, необходими на обществото и отговарящи за запазването на важните обществени функции като здравни работници, ръководният персонал на националната администрация, персоналът в отбраната, полицията, противопожарните служби, в сферата на водоснабдяването и канализацията, енергетиката, транспорта и телекомуникациите.

·          До каква степен ще бъдат засегнати старите хора зависи от антигенното родство на новия пандемичен вирус с вирусите, причинявали предишни пандемии.

·          Не е възможно да се предвиди до каква степен ще се увеличи смъртността. Ако пандемичният вирус е сходен с птичия А (Н5N1), би могло да се очаква висока смъртност.

·          Със сигурност може да се предвиди значително натоварване на здравната система, свързано както с необходимостта от провеждане на профилактични мерки (особено ако има на разположение пандемична ваксина), така и с грижи за болните, броят на които ще превишава обичайните епидемични нива. Допълнително натоварването ще бъде увеличено поради очаквания висок процент случаи с тежка клиника и усложнения, налагащи хоспитализиране.

·          Анализът на разпространението на пандемиите в България показва, че вероятно първата пандемична вълна ще достигне до страната с поне няколко месеца закъснение, което би осигурило допълнително време за организиране на здравната мрежа.

·          Данните за международните пътувания от и към България обаче сочат интензифициране на международните контакти, което е сериозен рисков момент в условията на пандемия. Пандемичният вирус в тази ситуация може да бъде внесен в страната значително по-рано.

·          Доказването на първите пандемични щамове в България обикновено предхожда началото на пандемичната заболяемост и затова засилването на вирусологичната диагностична дейност веднага след като СЗО съобщи за началото на нова пандемия е от голямо практическо значение.

·          Демографските данни сочат сериозно застаряване на населението в областта, т.е. постоянно увеличаване на числеността на рисковите групи, при които заболяванията от грип са свързани с висок процент усложнения (предимно пневмонии, налагащи болнично лечение) и висока смъртност. Появата на нов подтип грипен вирус, към който и възрастното население изобщо няма имунитет вероятно ще доведе до висок леталитет във възрастовата група над 60  г., която представлява 21,88% от цялото население на областта.

    Тежестта на всяка пандемия основно зависи от вирулентността на вируса, способността му за лесно разпространяване сред хората и нивото на колективния имунитет, съответно възприемчивостта на хората към новия пандемичен подтип. Тези фактори не могат да бъдат контролирани и пандемията не може да бъде избегната или преустановена, но последиците от нея могат да бъдат значително по-малко тежки при условие, че обществото е предварително подготвено. От особено значение е готовността на здравната система да упражнява постоянен интензивен епидемиологичен и вирусологичен надзор и да разполага с гъвкав план за действие по време на пандемия, с достатъчно количество антивирусни препарати и ваксина, за да може да посрещне многократно нарасналите нужди на населението от медицинска помощ.

      4.1. Клиника на грипа

Неусложненият грип се характеризира с внезапно начало, повишена температура и втрисане, силно неразположение, отпадналост и главоболие, болки в мускулите, суха и дразнеща кашлица, хрема. При децата тези симптоми често се съпровождат от гадене,  повръщане, възпаление на средното ухо, в някои случаи се наблюдават температурни гърчове. При повечето болни  симптомите на грипа отзвучават за около седем дни, обаче кашлицата и чувството на отпадналост могат да продължават повече от две седмици.

Тежестта на заболяването от грип зависи от редица фактори. Известно е, че появата на нов подтип грипен вирус, към който населението няма имунитет, винаги е причина не само за много висока заболяемост, но и за съществено по-висок процент тежки форми, усложнения и висока смъртност. Освен това, понякога се разпространяват щамове, родствени на познатите типове грипни вируси, които притежават по-висока вирулентност и тогава заболяванията също протичат по-тежко. Тежестта на инфекцията в голяма степен се определя и от състоянието на човешкия организъм.  Грипните вируси могат да предизвикат сериозно заболяване при лица от всички възрастови групи,  включително и при напълно здрави преди това хора, но процентът на тежките случаи, както и смъртността обикновено са най-високи при хората над 65 години. Застрашени от по-тежко протичане, както и от възникване на усложнения вследствие на грипната инфекция, независимо от възрастта си, са и хората с хронични заболявания, при които грипът обикновено е причина и за обостряне и допълнително влошаване на основното заболяване.

Напредналата възраст и наличието на хронични заболявания са основните рискови фактори, предразполагащи към възникване на усложнения. В резултат от преболедуването от грип най-често се засягат долните дихателни пътища (вторични бактериални, вирусно-бактериални и първично вирусни пневмонии; обостряне на хроничните белодробни заболявания). Чести са и усложненията от страна на сърдечно-съдовата система (исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, миокардит, перикардит), на централната и периферната нервна система (енцефалит, менингит и менингоенцефалит, неврит, миелит). При деца често се наблюдава  възпаление на средното ухо. Други възможни усложнения са синуит, миозит, токсичен шок синдром, имунодефицитни състояния и т.н. При голяма част от болните, особено при лицата от високорисковите групи, придружаващите хронични заболявания декомпенсират и се обострят до степен, застрашаваща живота им. Възникналите белодробни, сърдечно-съдови, неврологични, бъбречни и метаболитни усложнения  обикновено налагат  продължително болнично лечение.

4.2. Средства за профилактика и лечение на грипа

4.2.1. Въведение

Основни компоненти на системата от мерки, които здравеопазването трябва да предприеме в условията на грипна пандемия, са екстрената профилактика с противогрипни ваксини и антивирусни препарати и специфичната терапия с антивирусни препарати, при което от особено значение е те да бъдат адекватно използвани. В различните фази на готовността за пандемия значението и стратегията за прилагане на тези средства са различни.

В междупандемичния период (фаза 0) най-широко се прилагат обикновените "сезонни грипни ваксини" като основно средство за предпазване от заболяване, усложнения и преждевременна смърт.

Подобряването на ежегодната предсезонна профилактика на грипа има и важен   непосредствен ефект - намаляване на тежестта и загубите от грипните епидемии - незабавни резултати, които са лесно измерими и с доказана икономическа ефективност.

По време на пандемичния период ще бъде прилагана "пандемична" грипна ваксина, която ще се изготви в съответствие с антигенната характеристика на грипния вирус, предизвикал пандемията.

Широко приложение за терапия и екстрена профилактика ще намерят химиопрепаратите със специфично антивирусно действие. 

По време на пандемията ще възникне масова необходимост от широк достъп до медицинска помощ и профилактични и лечебни средства, значително надвишаваща обичайните потребности, в съчетание с неизбежен недостиг на ваксини и антивирусни препарати. Очакваните няколко последователни вълни на пандемията налагат създаване на готовност за действия на здравната мрежа в условия на пренатоварване за продължителен период от време.

4.2.2. Ваксинопрофилактика на грипа

Ваксинацията е основно средство за профилактика на грипа както в междупандемичните периоди, така и по време на пандемия, което е доказано в множество епидемиологични проучвания, провеждани в целия свят при различни епидемиологични ситуации.

В съответствие с действащата понастоящем Наредба №15 на МЗ от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, имунизацията срещу грип е препоръчителна и се извършва срещу заплащане от пациентите. Препоръчва се имунизациите срещу грип да се извършват ежегодно - през есента преди началото на епидемичния сезон, при следните групи от населението:

            1. Всички лица, навършили 65 години.

            2. Всички възрастни и деца над 6 месечна възраст, страдащи от следните заболявания:

2.1. хронични белодробни заболявания, вкл. астма;

2.2. хронични заболявания на сърдечно-съдовата система;

2.3. метаболитни заболявания, особено диабет;

2.4. хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;

2.5. вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на НІV и болни с клинично проявена НІV инфекция;

2.6. хемоглобинопатии;

2.7. органна трансплантация.

3. Лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.).

4. Лица, при които има повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.).

5. Всички, които са в контакт с лица, изложени на повишен риск отусложнения след заболяване от грип:

            5.1. членове на семейството, вкл. деца;

            5.2. персонал на лечебни, здравни и социални заведения

Проблеми, свързани с осигуряването на пандемична грипна ваксина в Р. България

Грипните ваксини са основното средство за профилактика на грипа както в междупандемичните периоди, така и по време на пандемия и при изготвянето на планове за прилагането им е важно да бъдат отчетени всички обстоятелства, които могат да повлияят на процеса на тяхното осигуряване или ефективно използване: 

·        Като цяло количеството грипни ваксини, което се произвежда в света за сезонна профилактика на грипа, е недостатъчно. Над 95 % от ваксините се  произвеждат в 9 държави, в които живее 12 % от населението на света и понастоящем от него се изразходват 62 % от цялото налично количество грипни ваксини. Страните,  които нямат собствено производство, към които се отнася и България,  внасят грипни ваксини практически само от пет западноевропейски държави.

·        На този етап не е реалистично да се разчита на организиране и започване на производство на грипна ваксина в България.

·        Количествата пандемична ваксина, поне в началото на периода, ще бъдат още по-недостатъчни. Поради това, че ваксиналният щам може да бъде изготвен едва след започване на пандемията, не съществува възможност за създаване на запаси предварително. Първите дози ваксина ще се появят едва няколко месеца след началото на пандемията и ще бъдат в много ограничени количества.

·        За осигуряване на адекватна протекция към новия грипен вирус при условията на пълно отсъствие на антигенна близост с предходни щамове, най-вероятно за едно лице ще бъдат необходими две последователни дози ваксина, т.е. количеството планирани дози трябва да бъде двойно.

·        Евентуална забрана (например по силата на извънредно национално законодателство в страните, където се произвежда ваксина) на експорта на пандемична ваксина би довела до сериозна световна, респективно и национална криза в сферата на общественото здравеопазване.

·        В България броят дози грипна ваксина, внасяни за ежегодната сезонна профилактика, е малък. В случай, че количествата пандемична ваксина, които могат да бъдат осигурени от страна на производителите се определят  на тази база (което е много вероятно), за всеки 100 души ще има 4-5 дози, т.е.  ще бъде възможно да се ваксинират едва 2 – 2.5 % от населението.

·        В съответствие с малкия брой внасяни ваксини до настоящия момент националният имунизационен обхват е далече от оптималните стойности.

·        Отчитането на имунизационния обхват досега се базира само на броя еднодозови опаковки грипна ваксина, за които е дадено разрешение за продажба от ИАЛ, а не на броя ваксинирани лица. Няма данни за реалния национален имунизационен обхват, нито за обхвата при рисковите групи от населението на България.

·        Неблагоприятната демографска структура на населението, което прогресивно застарява, е свързана с непрекъснато нарастване на броя на лицата, които са рисков контингент по отношение на грипа. През 2004 г. броят на възрастните над 60 год. е 1 768 755 и те представляват 22.8 % от цялото население на страната.

·        До момента не съществува нормативна уредба, регламентираща механизми за покриване от държавния бюджет или от здравноосигурителната система на разходите на населението за имунизация срещу грип, което е една от причините за ниския имунизационен обхват.

Основни дейности, свързани с ваксинопрофилактиката на грипа в  междупандемичния период

1.            Увеличаване потреблението на грипни ваксини в междупандемичния период: повишаване на националния ваксинален обхват и на обхвата в отделните рискови групи и достигане на определения като цел от Асамблеята на СЗО ваксинален обхват със сезонните грипни ваксини при стари хора – 50 % до 2006 г. и 75 %  до 2010 г.

2.            Създаване на нормативна уредба, регламентираща механизми за реимбурсиране на разходите за ежегодна имунизация на лица от рисковите групи и осигуряване на необходимите за това финансови ресурси.

3.            Създаване на механизъм за финансово стимулиране на общопрактикуващите лекари да извършват ежегодна имунизация на пациенти, отнасящи се към рисковите групи и осигуряване на необходимите за това финансови ресурси.

4.            Подобряване на регистрацията и отчитането на имунизациите срещу грип. Мониториране на ваксиналния обхват при рисковите групи от населението.

5.            Разработване на стратегия за подсигуряване на бъдещи доставки на пандемична ваксина: изясняване на процедурата по договаряне на количествата и доставянето на ваксина – чрез сключване на предварителни договори или двустранни споразумения с отделни производители или с държави, в които се произвеждат ваксини. Предвиждане на механизъм за постепенно увеличаване на доставките успоредно с нарастването на количеството произведена пандемична ваксина.

6.            Планиране на необходимите финансови ресурси за осигуряване на ваксина по време на целия пандемичен период.

7.            Създаване на законови възможности за разрешаване на употребата на новата пандемична ваксина по ускорена процедура.

8.             Дефиниране националните цели за прилагане на пандемична грипна ваксина; предварително разработване на приоритетите при прилагане на пандемичната ваксина предвид очакваното количество и налични ваксинални дози.

9.            Обсъждане на разработената национална стратегия и критерии за прилагане на сезонните и пандемични грипни ваксини с широк кръг заемащи ръководни постове длъжностни лица с право да вземат решения - от системата на здравеопазването и извън нея (финанси, труд и социална политика, транспорт, образование, юристи и др.).

10.        Уточняване на оперативните нужди и възможности за прилагане на пандемичната ваксинална стратегия (наличност/необходимост от складове за ваксините, хладилна верига, възможности за разпределяне на ваксините, имунизационни центрове, персонал за прилагане на ваксините).

                                                                                                                                  

Основни дейности, свързани с ваксинопрофилактиката на грипа по време на  пандемичния период      

1.                       Ваксинацията е основно средство за профилактика на грипа и ще бъде ефективна при всяка една от няколкото последователни пандемични вълни, поради което стратегическата цел е постепенно да бъде обхваната максимална част от населението, което обаче ще зависи от наличното количество ваксина.

2.            В началото на пандемията ваксината със сигурност няма да бъде в достатъчно количество и разпределението й ще става по предварително определени и съгласувани приоритети, определящи при кои групи и подгрупи от населението ще започне имунизацията.

         3.      Приоритетни групи:

 

3.1.Професионални групи, свързани с извършване на основни дейностинеобходими на обществото и отговарящи за запазването на важните обществени функции

Цел на имунизацията на тези групи: за да се поддържа нормално функциониране и да не се допусне дезорганизация на обществото в условията на грипна пандемия.

Имунизирането на лицата, работещи в сферата на общественото здравеопазване, до известна степен ще спомогне за редуцирането на заболяемостта и смъртността и ще осигури по-добър достъп на населението до медицинска помощ. За нормалното протичане на основни обществени функции от съществено значение са: ръководният персонал на националната администрация, носещ важни обществени отговорности, както и персоналът в отбраната, полицията, противопожарните служби, в сферата на услугите - водоснабдяване и канализация, енергетика, транспорт и телекомуникации.

 

3.2.Групи от населението, при които рискът от усложнения, хоспитализации и смърт е повишен

Цел на имунизацията на тези групи: да се намалят усложненията, необходимостта от болнично лечение и смъртността.

По принцип това са същите групи, на които се препоръчва да се имунизират преди началото на всеки грипен сезон*:

   - лица от всички възрастови групи с хронични заболявания;

   - лица над 65 г. възраст.

 * в зависимост от наличната информация при вече започнала пандемия (собствени наблюдения, данни от СЗО, ЕС, отделни държави) наличната ваксина ще се пренасочва приоритетно за осигуряване на най-силно застрашените възрастови групи, които могат да бъдат различни от предполагаемите, в зависимост от особеностите на пандемичния щам (например преобладаващо засягане на малките деца, или младите хора в активна възраст, при бременните жени) 

 

3.3. Лица без рискови медицински фактори (здрави възрастни и деца)

Цел на имунизацията на тези групи: да се намали необходимостта от медицинска помощ и обръщаемостта към лечебните заведения; да се поддържа нормална социална и икономическа активност на обществото и да се ограничат финансовите загуби (свързани с отсъствието от работа поради болест на работници и служители, или поради болест на членовете на семействата им).

Решението да се имунизира тази група ще зависи от наличието на достатъчни количества ваксина.

3.      Редовно осигуряване на достоверна и разбираема официална информация за обществото, което трябва да знае какви са реалните възможности на здравеопазването във всеки конкретен момент на пандемията и да бъде информирано защо ваксината не е достъпна за всички.

4.      Постоянно мониториране на регионалния имунизационен обхват, оценяване обхвата при рисковите групи и текущо отчитане ефективността на провежданите имунизации.

5.      Възможни са сценарии за провеждане на имунизациите по време на пандемията - в зависимост от наличността на пандемична ваксина и количествата, които са осигурени, както и от характерните особености на пандемичния вирус и епидемиологичната характеристика на протичащата пандемия.

6.      Организация на разпределянето на наличните грипни ваксини и извършване на имунизациите:

·             Наличните количества пандемична грипна ваксина се съхраняват до разпределянето им в централния склад на МЗ.

·             По време на пандемията разпределението на ваксината за всички области на страната се организира централно от МЗ при спазване на общоприетите приоритети и критерии за нейното използване.

·             РИОКОЗ и РЦЗ отговарят за организирането и провеждането на имунизацията в региона, правилното съхранение и разпределяне на ваксината, воденето на отчетна документация: 

-                    изработване на планове за организиране и провеждане на имунизацията в региона;

-                    разпределените от МЗ количества ваксина се съхраняват при хладилни условия в склада на РИОКОЗ;

-                    при получени малки количества ваксина и имунизиране на определени групи от населението имунизацията ще се извършва в Имунизационния кабинет на  РИОКОЗ;

-                    при осигуряване на ваксина за по-големи групи от населението ще се разкриват допълнителни имунизационни пунктове на базата на предварително определени в регионалния план лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, включително и в медицинските кабинети в училищата;

-                    при осигуряване на ваксина за цялото население в имунизационната дейност ще бъдат включени и всички общопрактикуващи лекари.

 

На таблица № 11 (стр. 21) е посочен приблизителният брой на лицата,изложени на повишен здравен или професионален риск, за които по принцип следва приоритетно да се осигури имунизация по време на евентуална грипна пандемия.

Трябва да се има предвид, че нито мащабите, нито тежестта на една бъдеща пандемия могат да бъдат определени предварително, както е неизвестно и каква ще бъде характеристиката на пандемичния вирус, или кога може да се очаква появата му.

Поради тези причини предлаганите стратегии за организиране и провеждане на имунизация по време на пандемия следва да се разглеждат само като възможност, а не като вече взето решение. 

Вземането на решение относно реалните приоритети може да стане само при конкретните условия на реална пандемия и при наличие на ваксина срещу пандемичния вирус. Необходимият широк консенсус при определяне на приоритетите трябва да бъде постигнат чрез провеждане на обсъждане на експертно ниво и достигане до общопремливо предложение от страна на специализираните медицински организации и институции, а на тази основа – и от националните обществено-политически управленски структури, които ще направят окончателния избор на стратегия, адекватна на възможностите на националното здравеопазване и особеностите на развиващата се пандемия.   

Пневмококова ваксина

Поливалентната полизахаридна пневмококова ваксина може да се използва с цел намаляване на случаите с най-често срещаното усложнение на грипа - пневмококовата пневмония. Ваксината не се произвежда в България, но има разрешение за употреба от ИАЛ и ежегодно от нея се внасят известни количества, които се предлагат на свободния пазар.  Както грипните ваксини, така и пневмококовата ваксина е в списъка на препоръчителните и се прилага срещу заплащане от пациентите. В съответствие с Наредба №15 на МЗ от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, имунизацията с поливалентната полизахаридна пневмококова ваксина е препоръчителна за следните контингенти:

1. Деца над 2 години.

2. Всички лица, навършили 65 години.

3. Лица с повишен риск от пневмококова инфекция, обусловен от наличието на хронични заболявания: сърдечно-съдови, белодробни, обменни заболявания, особено диабет, алкохолизъм и чернодробна цироза.

4. Лица с хронично изтичане на ликвор поради вродени дефекти, черепни травми или неврохирургични манипулации.

5.Лица с функционална или анатомична аспления, включително със сърповидноклетъчна анемия. Когато предстои планова спленектомия, имунизацията следва да се направи най-малко 14 дни (за предпочитане 4 до 6 седмици) преди операцията.

6. Лица с понижена имунна реактивност, което е непосредствена причина за повишен риск от тежка пневмококова инфекция: болест на Ходжкин, лимфома, левкемия, мултиплена миелома, хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром, органна трансплантация, имуносупресия, причинена от друго заболяване  или специфична терапия, включително с кортикостероиди.

7. Носители на НІV и болни с клинично проявена НІV инфекция.

Както в междупандемичния период, така и по време на пандемия, прилагането на пневмококовата ваксина при посочените рискови групи и особено при старите хора е свързано с висока ефективност по отношение на заболяемостта и смъртността от пневмония, необходимостта от антибиотична терапия и от хоспитализация. 


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА УСЛОЖНЕНИЯТА НА ГРИПА В МЕЖДУПАНДЕМИЧНИЯ ПЕРИОД

·        Необходимо е да се положат усилия за повишаване на ваксиналния обхват с пневмококова ваксина при рисковите групи, особено при лицата над 65 години, който в момента в България е незначителен.

·        Предвид факта, че за осигуряване на имунитет с продължителност 5 години е достатъчна само една ваксинална доза, е необходимо да бъде въведен механизъм за реимбурсиране на разходите за  имунизацията за определени рискови контингенти, което ще доведе до повишаване на ваксиналния обхват при тях и ще им гарантира дълготрайна протекция по отношение на най-често срещаното усложнение на грипа. 

·        Необходимо е да бъде въведена система за мониториране на ваксиналния обхват при рисковите групи, тъй като тези данни ще бъдат от прогностично значение в случай на възникване на пандемия.

·        Осигуряване на известен национален резерв от пневмококова ваксина, която в случай на пандемия да бъде приложена на неимунизираните лица от групите, изложени на повишен риск от усложнения след преболедуване от грип. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА УСЛОЖНЕНИЯТА НА ГРИПА В ПАНДЕМИЧНИЯ ПЕРИОД

·      Вероятно ще има рязко нарастване на търсенето на  пневмококова ваксина, което производителите няма да могат да посрещнат. Този проблем налага да има предварително сключени  съответни  международни договори с производители на пневмококова ваксина, или с правителства на страни, в които се произвежда ваксината.

·      При условие, че бъдат осигурени известни количества пневмококова ваксина, тя следва да бъде приложена приоритетно на лица от посочените по-горе рискови групи. 

Антивирусни препарати

            От съществуващите четири антивирусни препарата, ефективни за лечение и профилактика на грип А, в България са разрешени за употреба два:

*      Oseltamivir phosphate (Tamiflu®);

*      Rimantadine hydrochloride (Ремантадин®).

И двата вида антивирусни препарати намират приложение и са ефективни както за ранно лечение, така и за профилактика на грипа. Те имат незабавно действие, започващо веднага след приема на първата доза. Не пречат и не повлияват на имунния отговор при едновременно прилагане с грипна ваксина.  Ваксините безспорно са най-доброто средство за профилактика на грипа в междупандемичен период или в условията на пандемия, обаче е малко вероятно те да са налични още по време на първата, а дори и на втората пандемична вълна. През този период антивирусните препарати ще бъдат единствените средства със специфично действие срещу пандемичния грипен вирус и поради това ще имат основно значение за намаляване на заболяемостта, хоспитализациите, може би и смъртността, икономическите загуби и дезорганизацията на обществения живот.

Поради недостатъчния производствен капацитет и недостиг в глобален мащаб е необходимо предварително осигуряване на определени количества (национален резерв) от антивирусни препарати, както и сключване на договори за последващи доставки.

В зависимост от данните от националния надзор на динамиката на заболяемостта в страната и епидемиологичната характеристика на разпространението на пандемичната вълна в Европа ще бъде необходимо да се вземе решение в кой момент точно да започне използването на антивирусните препарати и при кои групи от населението.

Стратегията за приложение на антивирусните препарати ще зависи от  количествата, които могат да бъдат осигурени предвид глобалния им недостиг, високата цена, особено на Тамифлу и от числеността на групите от населението, при които се предвижда да бъдат използвани.

Възможни варианти за използване на антивирусните препарати са:

1.      Профилактика с антивирусни препарати

-         Продължителна профилактика

 Може да се провежда докато трае пандемичната вълна или поне по време на пиковата заболяемост, чиято продължителност е около 4 седмици. Този вид профилактика е ефективна по отношение на заболяемостта, усложненията, хоспитализациите и смъртността (особено при рискови групи), но изисква големи количества препарат и затова е много скъпа, поради което и трудно приложима.

-         Краткосрочна профилактика

 Ефективна е в колективи от затворен и полузатворен тип при възникване на взрив. Този вид профилактика е с продължителност от 10 до 21 дни.

-         Профилактика на имунизирани лица

 В периода след направена имунизация, за предпазване на имунизираното лице от заболяване за времето до изработване на антитела в протективни титри. Този период има различна продължителност (от 2 до 6 седмици), в зависимост от това, дали за изграждането на имунитет са необходими една или две ваксинални дози.

-         Постекспозиционна профилактика

            При лица, контактни с болен от грип. Продължителност – 1 седмица.

-         Комбинирано приложение

 за лечение на болни и профилактика на техните контактни.

2.      Лечение с антивирусни препарати

-                    Лечението е ефективно само ако бъде започнато рано - в рамките на първите 48 часа от началото на заболяването.

-                    Препоръчва се особено за хора от рискови групи, които не са били имунизирани поради противопоказания, липса на ваксина, или други причини.

-                    Основното приложение на наличните количества антивирусни препарати в комплекса от мерки срещу пандемичния грип трябва да бъде за ранно лечение.

 

                       Основни дейности, свързани с употребата на антивирусни препарати по време на  междупандемичния период   

1.          Разработване на концепция относно създаването на регионален запас от двата вида антивирусни препарати.

2.          Разработване на стратегия за осигуряване на максимално широк свободен достъп (чрез аптечната мрежа) на населението до антивирусни препарати по време на пандемия.

3.          Планиране на необходимите финансови ресурси за осигуряване на постоянния национален запас от антивирусни препарати.

4.          Разработване на стратегия за подсигуряване на бъдещи доставки на антивирусни препарати: изясняване на процедурата по договаряне на количествата и доставянето им – чрез сключване на предварителни договори или двустранни споразумения с отделни производители или с държави, в които се произвеждат препаратите.

5.          Дефиниране и предварително разработване на регионалните цели и приоритети за прилагане на антивирусните препарати по време на пандемия предвид очакваното количество.

6.          Определяне на критериите за освобождаване и използване на регионалните запаси при съобщаване на опасност от възникване на пандемия и по време на пандемичния период.

7.          Провеждане на обсъждане на разработената регионалната стратегия и критерии за прилагане на антивирусни препарати с широк кръг длъжностни лица, заемащи ръководни постове и с право да вземат решения - от системата на здравеопазването и извън нея (финанси, труд и социална политика, транспорт, образование, юристи и др.).

8.          Уточняване на оперативните нужди и възможности за съхраняване, разпределяне и прилагане на запасите от антивирусните препарати по време на пандемия (наличност/необходимост от складове, възможности за продължително съхраняване, начини на разпределяне).

9.          Популяризиране на антивирусните препарати сред медицинските специалисти и увеличаване на употребата им по време на сезонните грипни епидемии  – предимно за лечение на лица от рисковите групи.

 

Основни дейности, свързани с употребата на антивирусни препарати по време на  пандемичния период      

Основното приложение на наличните количества антивирусни препарати в комплекса от мерки срещу пандемичния грип трябва да бъде за ранно лечение, особено на лица, при които съществува повишен риск от усложнения и смърт.

1.          В началото на пандемията, когато ваксина все още няма да е произведена, и в следващите месеци, когато тя няма да бъде в достатъчно количество,  разпределението на антивирусните средства  ще става по предварително определени и съгласувани приоритети. Приоритетните групи принципно не се отличават от тези, посочени в раздела за грипните ваксини, но при тях в зависимост от възможностите следва да бъдат приложени различни стратегии:

·                       Продължителна профилактика - 4 до 6 седмици (по време на пика на пандемичната вълна) при професионални групи, свързани с извършване на основни дейности, необходими на обществото и отговарящи за запазването на важните обществени функции и особено при медицинския персонал.

·                       Ранно лечение  - 5 дни. Препоръчва се особено за хора, при които рискът от усложнения, хоспитализации и смърт е повишен (лица от всички възрастови групи с хронични заболявания и лица над 65 г.), които не са имунизирани поради противопоказания, липса на ваксина, или други причини.

·                        Комбинирано приложение за лечение и  постекспозиционна профилактика при болни лица и техните контактни. Продължителност – 5 и 7 дни съответно. Тази комбинация може да забави с известно време разпространението на пандемичния вирус и затова е уместна в началото на пандемията.

2.          Редовно осигуряване на достоверна и разбираема официална информация за обществото, което трябва да знае какви са реалните възможности на здравеопазването във всеки конкретен момент на пандемията и да бъде информирано защо антивирусните средства не са достъпни за всички.

3.          Постоянен вирусологичен надзор и мониториране на чувствителността на циркулиращите вируси към антивирусните препарати. Интензивен обмен на информация по отношение на резистентността.

4.          Организация на разпределянето на наличните в регионалния запас антивирусни препарати:

·            Наличните количества се съхраняват до разпределянето им в централния склад на МЗ.

·            По време на пандемията разпределението за всички области на страната се организира централно от МЗ при спазване на общоприетите приоритети и критерии за прилагане.

·            Разпределените за областта количества  антивирусни препарати се съхраняват в склада на РИОКОЗ-Добрич.

·            РЦЗ и РИОКОЗ отговарят за организиране и провеждане на профилактиката и лечението в определени лечебни заведения за болнична помощ в региона, правилното съхранение и разпределяне на препаратите, воденето на отчетна документация.

 

 


БРОЙ ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ НА ПОВИШЕН ЗДРАВЕН ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК, ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ОСИГУРИ ПРОФИЛАКТИКА С ГРИПНА ВАКСИНА И/ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ С АНТИВИРУСЕН ПРЕПАРАТ

Таблица 11

Групи от населението

 

Брой  лица

1. ГРУПИ С ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК И/ИЛИ ИЗПЪЛНЯВАЩИ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ                                                                                                                                        общо

27513

1.1. Медицински персонал                                                                                                                общо

1282

1.1.1.в болнични заведения

441

в пулмологични отделения

в отделения за сърдечно-съдови заболявания

в инфекциозни отделения

в отделения за вътрешни болести

в детски отделения

в интензивни отделения

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. в служби за спешна и неотложна медицинска помощ

91

1.1.3. в извънболничната помощ

247

общопрактикуващи лекари

медицински сестри към общопрактикуващите лекари

специалисти в ДКЦ (договор със Здравната каса) – интернисти, педиатри

мед. сестри или друг среден медицински персонал към специалистите в ДКЦ

 

1.1.4. епидемиолози и помощник епидемиолози

       вирусолози и лаборанти във вирусологични лаборатории

15

1.1.5. в домове за социални грижи

488

1.2. Социални работници

112

1.3. Служители в институции с важно обществено значение                                                   общо

   1.3.1. държавна администрация – Областна администрация, Общини, РИОКОЗ, РЦЗ.

744

1.3.2. служители в институции, отговорни за обществената безопасност                            *общо

служители в ДА “Гражданска защита”

служители в НС “Противопожарна и аварийна безопасност”

служители в НС “Полиция”

служители в НС “Гранична полиция”

227

 

17

35

100

75

1.3.3. служители в сферата на обществения транспорт и съобщенията:                                   общо автобуси, трамваи, тролейбуси, БДЖ

1.3.4. служители в сферата на водоснабдяването и канализацията

1.3.5. служители в сферата на погребалните услуги

 

1.4. Образование

       1.4.1.учители

       1.4.2. ученици

 

 

 

25375

         2252

       23123

 

 

 

 


2. ГРУПИ С ВИСОК МЕДИЦИНСКИ РИСК                                                                              общо                                                                  

 

2.1. болни с хронично белодробно страдание

2.2. сърдечно болни

2.3. диабетици

2.4. имуносупресирани

2.5. пациенти/ контингент в домовете за социални грижи

2.6. лица над 65-годишна възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 Основна цел на провеждането на противоепидемични мерки в условията на сезонна грипна епидемия или пандемия е максимално ограничаване на възможностите за разпространяване на вируса на грипа в обществото, с което да се постигне забавяне на хода на епидемията/пандемията и намаляване на нейната интензивност, за да се създадат условия за по-ефективно използване на наличните средства за специфична профилактика и терапия.

    5.1. МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ГРИП

-           медицинското обслужване на болните от грип и ОРЗ трябва да се извършва главно по домовете им;

-           препоръчва се домашна изолация на болни с леки и средно тежки форми на грип и на лица с респираторни симптоми - те се изолират и лекуват в дома си, като им се осигуряват медицински, а при необходимост и социални грижи;

-           болните с тежки форми на грип, с усложнения, или с повишен риск от възникване на усложнения поради наличие на придружаващи заболявания (сърдечно-съдови, белодробни, заболявания на обмяната като диабет и др.) се изолират в лечебни заведения за болнична помощ;

-           за предпазване на контактните лица, болните трябва да използват маски ако за това няма медицински пречки.

       5.2. МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНТАКТНИТЕ НА БОЛНИ ОТ ГРИП

-             издирване на контактните, епидемиологично проучване и провеждане на медицинско наблюдение;

-             контактните с болни от грип трябва да използват маски, закриващи носа и устата (контактни в дома,  медицинския персонал и другите болни с ОРЗ, чакащи в чакалните на лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ);

-             близките контактни на болни от пандемичен грип също подлежат на домашна изолация, включително и тези контактни, които получават антивирусни средства като екстрена профилактика;

-             инструктиране на контактните да се самонаблюдават за поява на симптоми на грип;

-             ограничаване на пътуванията на контактни с болни от грип, особено в области, в които все още няма случаи на заболявания.

5.3.МЕРКИ, ОГРАНИЧАВАЩИ ПРЕДАВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИПНИТЕ ВИРУСИ (ИЗОЛАЦИОННО-ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ)

-       ограничаване на пътуванията – лични и служебни, международни и в страната, ако не са наложителни;

-       преустановяване на профилактичните прегледи, плановите консултации на здрави бременни и кърмачета, плановите операции;

-       преустановяване на посещенията в болници, свижданията с войници;

-       прекратяване на учебните занятия в училища и университети, преустановяване работата на детските заведения;

-       ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи;

-       ограничаване на всички масови мероприятия, свързани със събиране на много хора на едно място, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други масови мероприятия, отмяна на спектакли);

-       отпуски за някои професионални групи; 

-       използване на маски от персонала на обществения транспорт, заведенията за обществено хранене и магазини, персонала на детски заведения;

-       недопускане на болни деца в детските заведения и в училищата чрез провеждане на сутрешни прегледи ("филтър").

5.4. ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

-         миене на ръцете;

-         дезинфекция на ръцете и на повърхности;

-         текуща дезинфекция в семейните огнища;

-         влажно почистване, редовно проветряване.

         5.5. СЪВЕТИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ И ВЪТРЕШНИ ПЪТУВАНИЯ

-     с оглед да се избягват пътувания до зони и области, в които има висок риск от заразяване се осигурява текуща епидемиологична информация за заразени зони и страни;

-     да се пътува само при необходимост;

-     информация за пътуващите относно симптомите, с които се проявява грипът и за появата на които хората трябва да могат сами да следят, както и информация кога е необходимо да се търси медицинска помощ и къде могат да се обръщат заболелите.

  6. КОМУНИКАЦИИ

            Комуникационната стратегия при опасност или при вече възникнала грипна пандемия е насочена към осигуряване на  адекватна за всяка конкретна аудитория информация, специфична за всяка от фазите на грипната пандемия.

За медицинския персонал е необходима специализирана информация, докато широката общественост трябва да бъде информирана по принцип за съществуващите рискове от заразяване и мерките, които могат да бъдат предприети за избягването им, напр. чрез съвети за спазване на универсалните хигиенни мерки.

     6.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

      Основните принципи, които следва да се спазват, особено в ситуация на страх и дори паника от възникването на пандемия, са следните:

-       информацията трябва да бъде своевременна, актуална, вярна, конкретна и разбираема;

-       информацията, разпространявана от всички източници, трябва да бъде колкото е възможно по-последователна и непротиворечива, което прави задължително постоянното съгласуване между институциите на  регионално ниво;

-       необходимо е точно определяне на отговорностите, като за съдържанието и качеството на информацията, разпространявана от всяко ниво, е отговорна съответната администрация;

-       точно определяне на отговорностите и на медиите - да разпространяват само достоверна информация и в медийното пространство да  не се допускат неоторизирани  източници на информация по проблеми, свързани с хода на пандемията.  

6.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Съдържанието на всяка конкретна информация се определя от коментирания проблем, но по принцип е необходимо редовно да се разпространяват основни данни като:

-         хода на пандемията в областта, в страната, в съседните държави, в Европа и в света;

-         ниво и динамика на заболяемостта в България и в частност в областта;

-         най-силно засегнати групи от населението в област Добрич;

-         клинична характеристика на заболяването – особено неговата тежест;

-         наличие на ваксини, антивирусни препарати, антибиотици и други медикаменти и как е уреден достъпът до тях;

-         как и кога да се търси консултация с лекар и към кои болници следва да се обръщат болните с усложнения;

-         от голямо значение е осигуряването на информация за всяка предстояща следваща фаза на пандемията и за подготвяните мерки, които предстои да бъдат предприети.  

     6.3. ПЪТИЩА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Информацията се разпространява на регионално и местно ниво към:

 • лекарите и другите медицински работници (доклади, факс, телефон, интернет, печатни и електронни медии, радио, телевизия и т.н.);
 • обществото – интернет страница на РИОКОЗ, където се публикува официалната областна информация и ще бъде публикувана и тази относно грипната пандемия и местните мас-медии (печатни и електронни медии, радио, телевизия и т.н.)

    6.4. ОТГОВОРНОСТИ

На регионално ниво за информацията за грипната пандемия отговарят РИОКОЗ и РЦЗ. РИОКОЗ ще получава и обработва информацията от своя регион и освен това ще получава националната информация от МЗ, което ще осигури координиране и последователност на информацията, разпространявана от централно  и регионално ниво.

 7. ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ГОТОВНОСТ ЗА ГРИПНА ПАНДЕМИЯ

           7.1. Регионален пандемичен комитет (РПК)

 За цялостна организация и координация на изпълнението на дейностите по Регионалния пандемичен план се създава Регионален пандемичен комитет.

Регионалният пандемичен комитет:

            1. Разработва регионалната политика за ограничаване разпространението на пандемичния грип;

            2. Координира дейностите на държавните органи и осъществява връзки с неправителствени организации;

            3. Анализира данните за епидемичната ситуация по отношение на пандемичния грип, като информира Министерство на здравеопазването и обществеността, предлага конкретни противоепидемични мерки за ограничаване на последиците за здравето на гражданите;

                                                     Състав на  Регионалният пандемичен комитет:

1. Председател – Областен Управител;

2. Заместник-председател – Заместник областен управител;

3. Секретар –  директор РИОКОЗ;

4. Членове:

            4.1. директор на РВМС;

            4.2. директор на Областна дирекция „Полиция” – гр. Добрич;

            4.3. директор на Дирекция “Гражданска защита”;

            4.4. директор на РЦЗ;

            4.5. директор на Районната здравноосигурителна каса;

            4.6.  директор МБАЛ

4.7.  директор ЦСМП

            4.8. представител на аптечната мрежа;

            4.9. представител на Гранична полиция;

            4.10. директор на “В и К” ООД;

4.11. представители на неправителствени организации и Червения кръст;

4.12. представител на обществения транспорт;

4.13. кметове на общини в област Добрич;

Поименният състав на Регионалния пандемичен комитет се определя със Заповед на Областния управител.

Председателят представлява Комитета, ръководи работата му, подписва протоколите от заседанията. В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя. Секретарят организира подготовката на заседанията, води на отчет взетите решения и координира изпълнението им. Членовете на Комитета изразяват становищата на организациите и ведомствата, които представляват. При необходимост в работата на Комитета могат да бъдат включвани и други специалисти извън списъчния му състав.

Комитетът провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. При необходимост Комитетът се свиква на извънредни заседания. Заседанията на Комитета се свикват от председателя или по инициатива на член на Комитета. Заседанията се откриват и провеждат в присъствието на 2/3 от списъчния му състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

За подпомагане на Регионален пандемичен комитет се създава Регионална експертна група, в състав:

1.      Епидемиолог – директор дирекция „Надзор на заразните болести”  в РИОКОЗ-Добрич

2.      Инфекционист – Инфекциозно отделение в МБАЛ-Добрич

3.      Епизоотолог – РВМС-Добрич.

Експертната група разработва оценка на риска, въз основа на местната обстановка, типа на доказания вирус, определя профилактичните и противоепидемични мерки и лицата, които трябва да се считат изложени на риск, с оглед на тяхната профилактика с антивирусни препарати.

8. ПЕРИОДИ, ФАЗИ И НИВА НА ГРИПНАТА ПАНДЕМИЯ

Характерна особеност на грипните пандемии е тяхното постепенно и последователно развитие във времето, което дава важната от практическа гледна точка възможност за диференциране на отделни пандемични фази. Фазите, през които преминава една грипна пандемия се отличават както по епидемиологичната си характеристика, така и по целите, спецификата и ефективността на профилактичните и противоепидемични мерки, които следва да бъдат планирани и съответно прилагани.

При изготвянето на плана за  готовност за грипна пандемия са приложени критериите, предложени от СЗО през 2005 г. В съответствие с тези критерии се разграничават 4 основни периода и 6 фази, през които преминава развитието на една грипна пандемия. С цел планиране и обвързване на предприеманите действия с конкретната ситуация,  в плана фазите на пандемията са подразделени на нива в зависимост от степента на засягане/риска от засягане на страната от разпространяващата се в света пандемия.

         За всяка от посочените фази и съответните й нива са планирани основните дейности, разпределени по компоненти, които ще бъдат изпълнявани в България в междупандемичния период и в периода на възникване на евентуална пандемия.

Епидемиологичната практика сочи, че не е вероятно следващата грипна пандемия да започне от Европа, още по-малко вероятно - от България. Затова е уместно да се приеме, че съобщението за формиране на нов пандемичен грипен вирус и за началото на грипна пандемия ще бъде получено в България от СЗО. (Фази 5 и 6). Вероятно България ще бъде засегната от пандемията известно време след получаването на това съобщение – т.е. между ниво 1 и 2 на фаза 6 ще има определен интервал, който може да бъде използван за ограничаване на възможностите за проникване на пандемичния вирус в страната и по този начин – за забавяне на разпространението на пандемията и печелене на повече време за профилактични мероприятия.      

 

 


ФАЗИ И НИВА НА ГРИПНАТА ПАНДЕМИЯ СПОРЕД КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ЕС ОТ 2004 г. И НА СЗО ОТ 2005 г.

 

ЕС

Критерий: произход на взрива

ПЕРИОДИ

СЗО

Фаза

Ниво

Извън ЕС

Във ЕС

0

0

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора.

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора.

 

М

Е

Ж

Д

У

П

А

Н

Д

Е

М

И

Е

Н

 

Фаза 1.

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора. Дори и да са открити при животни, рискът за възникване на инфекция или заболяване при човека се счита за нисък.

Фаза 2.

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора. Циркулиращият сред животни подтип грипен вирус обаче представлява значителен риск за хората.

0

1

Изолиране на нов подтип от единичен случай при човек.

 

 

 

 

Изолиране на нов подтип от единичен случай при човек.

 

Г
О
Т
О
В

Н

О

С

Т

 

З

А

 

П
А
Н
Д
Е 
М 
И
Я

 

Фаза 3.

Възникване на случай/случаи, причинени от нов подтип на грипния вирус при хора без предаване на инфекцията от човек на човек, или редки случаи на заразяване на близки контактни.

0

2

Два или повече случая при хора с нов подтип.

 

 

 

Два или повече случая при хора с нов подтип

Фаза 4.

Малък взрив/взривове с ограничено предаване на вируса от човек на човек, като разпространението е строго локализирано, което показва, че вирусът все още не се е адаптирал добре към човека.

0

3

Доказано предаване от човек на човек.

 

 

 

 

Доказано предаване от човек на човек

Фаза 5.

По-голям взрив или взривове, като заразяването на човек от човек все още е ограничено, което показва, че вирусът става все по-добре адаптиран, но още не се е адаптирал напълно към разпространяване само между хората.   

1

 

Няколко взрива в поне една страна извън ЕС, разпространяване в други страни.

Няколко взрива в поне една страна от ЕС, разпростра­няване в други страни.

 

 

 

 

 

П


А


Н


Д


Е


М


И


Я

Фаза 6.

Фаза на пандемично разпространение: нарастващо и продължително разпространяване на вируса сред цялото население.

 

2

0

Регионална и регионални епидемии: няма съобщения за данни за  нов подтип в ЕС.

Регионална и регионални епидемии в ЕС.

2

1

Регионална и регионални епидемии: изолиране на нов подтип от единичен случай при човек в ЕС.

Регионална и регионални епидемии в ЕС.

2

2

Регионална и регионални епидемии: две или повече инфекции с новия подтип при хора в ЕС.

Регионална и регионални епидемии в ЕС.

2

3

Предаването на новия подтип от човек на човек е потвърдено в ЕС.

Регионална и регионални епидемии в ЕС.

2

4

Взривове в една или повече държави от ЕС.

Регионална и регионални епидемии в ЕС.

3

 

Край на първата пандемична вълна.

Край на първата пандемична вълна.

4

 

Втора или поредна пандемични вълни.

Втора или поредна пандемични вълни.

5

 

Край на пандемията (връщане към

фаза 0)

 

 

 

 

Край на пандемията (връщане към

фаза 0)

С

Л

Е

Д

П

А

Н

Д

Е

М

И

Я

 

Завръщане към междупандемичния период.

 

 

 


ПЕРИОДИ, ФАЗИ И НИВА НА ГРИПНАТА ПАНДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КЛАСИФИКАЦИЯТА НА СЗО

 

ПЕРИОДИ И

ФАЗИ НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА

(СЗО)

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ФАЗИТЕ НА НИВА СПОРЕД СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

 

 

МЕЖДУПАНДЕМИЧЕН ПЕРИОД

Фаза 1.

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора. Дори и да са открити при животни, рискът? за възникване на инфекция или заболяване при човека се счита за нисък.

 

 

 

Фаза 2.

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора. Циркулиращият сред животни подтип грипен вирус обаче представлява значителен риск? за хората.

Ниво 1. България не е засегната.

Ниво 2. България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия.

 

ПЕРИОД НА ГОТОВНОСТ ЗА ПАНДЕМИЯ

 

Фаза 3. Възникване на случай/случаи, причинени от нов подтип на грипния вирус при хора без предаване на инфекцията от човек на човек, или редки случаи на заразяване на близки контактни.

 

Ниво 1. България не е засегната

Ниво 2. България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия.

 

Фаза 4. Малък взрив/взривове с ограничено предаване на вируса от човек на човек, като разпространението е строго локализирано, което показва, че вирусът все още не се е адаптирал добре към човека.?

Ниво 1. България не е засегната

Ниво 2. България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия.

 

Фаза 5. По-голям взрив или взривове, като заразяването на човек от човек все още е ограничено, което показва, че вирусът става все по-добре адаптиран, но още не се е адаптирал напълно към разпространяване само между хората.?   

 

 

 

 

 

Ниво 1. България не е засегната

Ниво 2. България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия.

 

ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ

 

Фаза 6. Фаза на пандемично разпространение: нарастващо и продължително разпространяване на вируса сред цялото население.?

 

Ниво 1. България все още не е засегната.

Ниво 2. България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия.

Ниво 3. Затихване на пандемичната вълна.

Ниво 4. Следваща пандемична вълна.

 

ПЕРИОД СЛЕД ПАНДЕМИЯ

Завръщане към междупандемичния период.

 

Завръщане към междупандемичния период.

 

 

 

? Разликата между Фаза 1 и 2 се определя от степента на риска за предизвикване на инфекция или заболяване при човека от щамове, циркулиращи сред животни. Диференцирането им ще се основава на различни фактори и тяхното относително значение в съответствие със съвременните научни познания.Такива фактори може да са: патогенност за животни и хора; разпространение сред домашни животни и добитък или само сред диви животни; наличие на епизоотичен или ензоотичен процес, географски локализиран или широко разпространен; информацията за

вирусния геном или друга научна информация.

 

? Разликата между Фаза 3, 4 и 5 се базира на оценката на риска за възникване на пандемия. Може да се имат предвид различни фактори и тяхното относително значение в съответствие със съвременните научни познания: ефективност на предаване на инфекцията, географска локализация и разпространение; тежест на заболяването; наличие на гени от човешки щамове (при произход от животински щам); вирусен геном и друга научна информация. (WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5)

 9. ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ОТДЕЛНИТЕ ФАЗИ НА ПАНДЕМИЯТА И ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ТЯХ

 

Дейностите, които следва да бъдат извършвани във всяка отделна фаза на пандемията са разделени на следните основни компоненти:

І – ви  компонент: Планиране и координация;

ІІ – ри компонент: Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация;

ІІІ- ти компонент: Профилактични и противоепидемични мерки;

ІV - ти компонент: Задачи на лечебните заведения;

V - ти компонент: Комуникации 

 

МЕЖДУПАНДЕМИЧЕН ПЕРИОД

ФАЗА 1.

Дефиниция

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора. Дори и да са открити при животни, рискът за възникване на инфекция или заболяване при човека се счита за нисък.

Основни принципи

·        На всички нива на системата на здравеопазването се извършват рутинните дейности по надзора и контрола на грипа, като същевременно се предприемат мерки за подобряване и усъвършенстване на действащата система.

·        Основният обем дейности през тази фаза е свързан с планирането и координацията на областно ниво на всички необходими действия в случай на възникване на пандемия.

Дейности

І. Планиране и координация

1.      Създаденият със заповед на  Областния управител на област Добрич, Регионален пандемичен комитет (РПК) , организира и  координира дейностите, предвидени в Регионалния пандемичен план.

  Отговорност: РПК

2.      Популяризиране на значението на плана за готовност за грипна пандемия сред съответните институции и административни органи, вземащи решения на регионално ниво.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, РЦЗ

3.      Определяне на регионалните институции и организации, които имат отношение към изпълнение на Плана за готовност за грипна пандемия и  регламентиране на техните конкретни функции.

   Отговорност: РПК, РЦЗ РИОКОЗ

4. Изготвяне на Планове за готовност за грипна пандемия в структурите на общественото здравеопазване в съответствие със заповед, издадена от  директорите на РЦЗ – Добрич  и РИОКОЗ – Добрич, както следва:

-         лечебните заведения за болнична помощ изготвят планове за действие при грипна пандемия, съгласувани с регионалния план.

        Отговорност: Ръководители на лечебните заведения за болнична помощ

5. Планиране и провеждане на учения на всички нива за изпробване на Регионалния план за готовност за пандемия в действие и използване на резултатите за неговото подобряване и прецизиране.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ,Ръководители на ЛЗ

6. Сформиране на Регионална експертна група (РЕГ), която ще бъде мобилизирана в случай на поява на нов грипен вирус, организиране на  обучението и, координацията с Националната експертна група и осигуряването на актуална информация за членовете й.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

7. Разработване на координационна схема, определяща реда и начина на информиране, субординация и действия при промени в епидемичната ситуация и навлизане в нова пандемична фаза.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

8. Планиране и осигуряване на регионални запаси (антивирусни препарати, лично предпазно облекло, ваксини, диагностикуми и други технически средства и консумативи), които могат да бъдат доставени бързо в случай на необходимост.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, ЛЗБП

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.      Събиране, обработване и изготвяне на текущи и годишни анализи на данните от сентинелния надзор на грипа и ОРЗ в област Добрич.

      Отговорност:  РИОКОЗ

 2.  Лабораторен надзор на грипа и ОРЗ:

-      Организиране на пробонабирането и диагностичните изследвания за грип и ОРЗ  в областта;

-      Изготвяне и разпространение на актуална информация за тенденциите на ежегодната сезонна заболяемост от грип, свързана с обичайните и новопоявили се грипни щамове;

-      Предоставяне на данните от диагностичните изследвания в областта на МЗ, Отдел „ЕНЗБ” при НЦЗПБ, РЦЗ, РПК и медиите;

-      Текущо проследяване на информацията от лабораторните изследвания по грипа в национален мащаб.

      Отговорност: НЦЗПБ, РИОКОЗ     

 

  3. Засилен надзор на грипа и епидемиологично проучване на нови огнища от  болни/съмнително болни.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ

  4.Съвместна дейност с ветеринарните власти по информирането за доказани нови грипни вируси.

      Отговорност: РИОКОЗ, РВМС, РПК

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1. Подобряване на регистрацията и отчитането на имунизациите срещу грип. Мониториране на ваксиналния обхват при рисковите групи от населението.

Отговорност:  АИППМП, АГППМП, РИОКОЗ

2. Ежегодно организиране на кампания в областта за популяризиране на специфичната профилактика на грипа сред населението и особено сред  рисковите групи.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

3. Уточняване на оперативните нужди и възможности за прилагане на пандемичната ваксинална стратегия (склад за ваксините, хладилна верига, възможности за разпределяне на ваксините, имунизационен кабинет на РИОКОЗ, персонал за прилагане на ваксините).

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ 

 4. Популяризиране на антивирусните препарати сред медицинските специалисти и увеличаване на употребата им по време на сезонните грипни епидемии, предимно за лечение на лица от рисковите групи.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РК БЛС, ръководители на ЛЗ, АИППМП

5. Разработване на стратегия за осигуряване на максимално широк свободен достъп (чрез аптечната мрежа) на населението до антивирусни препарати по време на пандемия. 

Отговорност: РПК

6. Дефиниране и предварително разработване на регионалните цели и приоритети за прилагане на антивирусните препарати по време на пандемия съобразно очакваното количество.

Отговорност: РПК, РЦЗ

7. Уточняване на оперативните нужди и възможности за съхраняване, разпределяне и прилагане на запасите от антивирусните препарати по време на пандемия (наличност/необходимост от складове, възможности за продължително съхраняване, начини на разпределяне).

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

   ІV.   Задачи на лечебните заведения

1.      Осигуряване наличието на периодично актуализиран план и съответни стратегии за действие на лечебните заведения в област Добрич при условия на пандемия;

1.1.            Плановете за извънболнично медицинско обслужване на населението по време на пандемия трябва да включват:

·         Примерни графици и схеми за извънболнично обслужване на населението при нараснал брой домашни посещения и намален брой на медицинския персонал поради отсъствие от работа по болест.                             

·         Оценяване на наличните резервни възможности и изготвяне на план за осигуряване на допълнителен персонал, напр. чрез мобилизиране при необходимост на  пенсионирани здравни работници и студенти по медицина с оглед увеличаване капацитетът на извънболничните лечебни заведения или поемане задълженията на отсъстващи по болест здравни работници.

·         Планиране осигуряването на транспортни средства за извършване на домашни посещения, броят на които ще бъде значително увеличен.

·         Подготовка на фармацевтичната мрежа за повишаване на търсенето на медикаменти (антибиотици, антипиретици и аналгетици и други терапевтични средства):

Отговорност: РЦЗ

1.2.            Планове на лечебните заведения за болнична помощ за обслужване на болните по време на пандемия;

Планове на лечебни заведения за болнична помощ - болниците следва да изготвят свои планове за действия в условията на грипна пандемия, в които основни функции ще бъдат възложени на инфекциозните отделения, отделенията по вътрешни болести, детски болести, пулмологични отделения, микробиологични и клинични лаборатории и рентгенологично отделение. Плановете следва да съдържат следните основни елементи: 

·        Точно определяне на функциите и отговорностите на ръководния персонал , вкл. и отговорности за осигуряването на достоверна информация за населението съвместно с РЦЗ и РИОКОЗ и за информиране на болничния персонал.

·        Начините за съобщаване на персонала за възникването на кризисна ситуация, схема на разпространяването на тази информация, вкл. със съответните отговорници, определяне на място за събиране на допълнителен персонал, резервни планове за осигуряване на дежурство на повече персонал.

·        Планиране на взаимодействията с ДА "Гражданска защита", с БЧК и други организации и структури, които могат да вземат участие в осигуряването на медицинското обслужване на населението.

·         Създаване на отделен "разпределителен сектор" с обучени екипи за преглеждане на групи от болни с грип, където ще се извършва и тяхното разпределяне – за домашно лечение или приемане по спешност и съответно – разпределяне в отделенията на болницата.

·         Допълнително уточняване как ще функционира системата за регистриране и съобщаване на РИОКОЗ  на хоспитализираните случаи с грип.

·         Мониторинг  на ОРЗ при болничния персонал. 

·         Утвърждаване на стандартни указания за: поставяне на диагноза, хоспитализация и лечение на болните от грип, включително с антивирусни препарати; указания за поставяне на диагноза, хоспитализация и лечение на болни с усложнения; за извършване на профилактични имунизации с пандемичната ваксина, включително на собствения медицински персонал.

·         Осигуряване на запаси от медикаменти за лечение на болните от грип и тези с усложнения (антибиотици, антипиретици, аналгетици, Респивакс), осигуряване на необходимите консумативи и реагенти за микробиологичната и биохимична лаборатория и рентгенологичното отделение, осигуряване на достатъчно количество маски за персонала, болните и посетителите.

·         Осигуряване на възможност за разкриване на допълнителни отделения за изолация и допълнителен брой легла.

·         Мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията между пациенти, лекуващ персонал и посетители.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на лечебните заведения

    2. Проверка на лабораториите и осигуряване на спазването на изискванията за безопасна работа с проби от болни/съмнително болни.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на лечебните заведения

   3. Приблизително изчисляване на необходимите за лечебните заведения количества медикаменти и консумативи.

            Отговорност: Ръководители на лечебните заведения

   4. Осигуряване на достатъчно информация и провеждане на обучение на здравните  работници относно пандемичния грип.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, РК БЛС, Ръководители на лечебните    заведения

V. Комуникации 

1.   Въз основа на националната  комуникационна стратегия за всяка фаза на пандемията да се изготви регионална.

 Отговорност: РПК

2.   Подсигуряване на възможности и механизми за ежедневна и спешна комуникация между здравните власти, държавната администрация, други организации и институции, имащи отношение към дейности по време на пандемия, както и с широката общественост.

Отговорност: РПК

3. Изграждане на мрежа за електронен обмен на информация между лицата, отговарящи за комуникациите, вкл. тези, коментиращи рисковите ситуации, държавни институции извън системата на здравеопазването и професионални и технически експертни групи.

Отговорност: РПК

4. Осигуряване на функциониращи връзки и взаимодействие с медиите по отношение на епидемиите, вкл. с определяне на задълженията, правата и отговорностите на институциите за обществено здраве, както и комуникационните оперативни процедури.

Отговорност: РПК

5. Да се създаде механизъм за получаване на обратна връзка за определяне нивото на знания в обществото за пандемичния грип и възникващите опасения сред населението. Да се реагира активно на слуховете и невярната информация да се коригира.

Отговорност: РИОКОЗ

 

МЕЖДУПАНДЕМИЧЕН ПЕРИОД. ФАЗА 2.

 

Дефиниция

Няма доказани нови подтипове на грипния вирус при хора. Циркулиращият сред животни подтип грипен вирус обаче представлява значителен риск за хората.

Ниво 1: България не е засегната

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

Основни принципи

·        Разширява се дейността по надзора на грипа при хора и животни, като се включват допълнителни активности и проследяване в детайли на информацията относно циркулиращите при животни грипни вируси с цел изготвяне на по-пълна и обективна оценка на риска от поява на случаи при хора.

·        Готовност за профилактични и противоепидемични действия в случай на поява на заболявания при хора.

·        Засилени комуникации и взаимодействие с РВМС при поява на случаи при животни в България. 

Дейности

Ниво 1: България не е засегната

І. Планиране и координация

1.        Поддържане на постоянна връзка между отговорните институции на всички нива и обмен на актуална епидемиологична, епизоотична и вирусологична информация за ситуацията в и извън пределите на областта.

Отговорност: РЦЗ,  РИОКОЗ, РВМС, ръководители на ЛЗ

2.      Периодично актуализиране на регионалния план за готовност за пандемия.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.      Всички дейности по този компонент, описани във Фаза 1 продължават.

     2.  Лабораторен надзор на грипа и ОРЗ:

-        Организиране на пробонабирането и диагностичните изследвания за грип и ОРЗ  в областта;

-        Изготвяне и разпространение на актуална информация за тенденциите на ежегодната сезонна заболяемост от грип, свързана с обичайните и новопоявили се грипни щамове;

-        Предоставяне на данните от диагностичните изследвания в областта на МЗ, Отдел „ЕНЗБ” при НЦЗПБ, РЦЗ, РПК и медиите;

-        Текущо проследяване на информацията от лабораторните изследвания по грипа в национален мащаб.

Отговорност: НЦЗПБ, РИОКОЗ

     3. Оценка на риска от внасяне на нови грипни щамове при интензивните трансгранични    пътувания на гражданите.

      Отговорност: РПК, РИОКОЗ

4. Засилен надзор на грипа и епидемиологично проучване на нови огнища от  болни/съмнително болни.

      Отговорност: РПК, РИОКОЗ

5. Съвместна дейност с ветеринарните власти по информирането за доказани нови грипни вируси.

     Отговорност: РИОКОЗ, РВМС, РПК

     ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.   Всички дейности по този компонент, описани във Фаза 1 продължават.

2. Увеличаване на активността по популяризиране на имунизирането на рисковите групи от населението със сезонни противогрипни ваксини, имунизация се предлага и на специалистите по ветеринарна медицина и други лица, професията на които предполага контакт с животни.

 Отговорност: РПК, РВМС, РЦЗ, РИОКОЗ

3. Увеличаване на активността по популяризиране на имунизирането с пневмококова ваксина на рисковите групи от населението, особено на лицата над 65-годишна възраст.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, РЦЗ

ІV. Задачи на лечебните заведения

1. Осигуряване наличието на периодично актуализиран план и съответни стратегии за действие на лечебните заведения в област Добрич при условия на пандемия:

·        Планове за извънболнично медицинско обслужване на населението по време на пандемия

Отговорност: РЦЗ и Ръковотели на лечебните заведения

·        Планове на лечебните заведения за болнична помощ за обслужване на болните по време на пандемия

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на лечебните заведения

    2. Проверка на лабораториите и осигуряване на спазването на изискванията за безопасна работа с проби от болни/съмнително болни.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на лечебните заведения

   3. Приблизително изчисляване на необходимите за лечебните заведения количества медикаменти и консумативи.

            Отговорност: Ръководители на лечебните заведения

   4. Осигуряване на достатъчно информация и провеждане на обучение на здравните  работници относно пандемичния грип.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, РК БЛС, Ръководители на лечебните    заведения

V. Комуникации

   1. В ръководните структури, отговарящи на регионално ниво за създаването на готовност за пандемия се включват лица, отговарящи за разпространяване на информация за рисковите ситуации.

Отговорност: РПК

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия

  І. Планиране и координация

1. Поддържане на постоянна връзка между отговорните институции на всички нива и обмен на актуална епидемиологична и епизоотична информация за ситуацията в пределите на областта.

Отговорност: РПК

2. Оценяване на степента на готовност за предприемане на незабавни действия в случай на възникване на заболявания при хора, причинени от новия подтип грипен вирус. Актуализация на регионалния план за готовност за грипна пандемия и попълване на евентуални пропуски.

Отговорност: РПК

3. Привеждане на основната регионална група експерти в състояние на готовност за мобилизиране при възникване на случаи при хора

Отговорност: РПК

4. Актуализиране и в съответствие със ситуацията при необходимост променяне на приоритетните групи, подлежащи на лечение и профилактика с антивирусни препарати.

Отговорност: РПК

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.  Всички дейности по този компонент, описани във Фаза 1 продължават.

2. Оценяване на риска от възникване на заболявания при хора  и на възможностите за разпространяване на вируса от човек на човек.

Отговорност: РПК, РВМС, РИОКОЗ

3. Провеждане на епидемиологично проучване и лабораторни изследвания на лица, свързани със случаи от грип, възникнали при животни в Област Добрич. Оценяване на риска от заболяване на хора и разпространяване на вируса в обществото.

Отговорност: РПК, РВМС, РИОКОЗ

4. Засилен вирусологичен надзор за ранно откриване и типизиране на  грипни вируси при животните и интензифициране на размяната на информация между работещите в РИОКОЗ и РВМС:

-           подобряване на възможностите за откриване и доказване на заболявания при животни, причинени от нови щамове грипни вируси;

-           подобряване на възможностите за откриване на евентуални животински източници на инфекция за човек;

-           оценка на риска от разпространение на инфекцията сред хората.

Отговорност: РПК, РВМС, РИОКОЗ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.  Всички дейности по този компонент, описани във Фаза 1 продължават.

2. Проверяване на готовността и провеждане на пълен обем противоепидемични мерки при възникване на случаи при хора на територията на областта.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

3. Увеличаване на обхвата със сезонни противогрипни ваксини на рисковите групи от населението и на лицата, професионално  застрашени от заразяване с животински грипен вирус с цел да се избегне възможността от възникване на смесена инфекция.

Отговорност: РПК, РВМС

4. Увеличаване на активността за имунизиране на рисковите групи от населението, особено на лицата над 65-годишна възраст с пневмококова ваксина.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.   Осигуряване на достатъчно информация и обучението на здравните работници по отношение на новия подтип грипен вирус и протичане на заболяването при хора.

Отговорност: РК БЛС, РЦЗ, ръководствата на ЛЗ

2.   Периодично актуализиране на планове за действие на ЛЗ, включително  схемата за субординация, управление и контрол.

Отговорност: РЗОК, РЦЗ, ръководствата на ЛЗ

3.   Проверяване на готовността на лечебните заведения  да обслужват пациенти, заразени с новия подтип грипен вирус :

·        готовност за диагностициране на заболяването при хора, които се връщат от заразени страни, или които са били в контакт с болни животни и схема за незабавно съобщаване на случаите; 

·        предприемане на мерки за  контрол на инфекцията в лечебните заведения с цел ограничаване на риска от разпространение на вируса сред персонала и населението;

·        наличие на предпазно облекло за медицинския персонал, антивирусни препарати, имунизация със сезонната грипна ваксина;

·        наличие на антивирусни препарати за пациентите.

Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ,  ръководствата на ЛЗ

V. Комуникации

1.   Редовен обмен на информация между ръководните структури на здравеопазването на  регионално ниво.

 Отговорност: РПК, РВМС

2.   Поддържане на подходящо ниво на информираност на всички основни институции и организации на територията на област Добрич.

Отговорност: РПК, РВМС, РИОКОЗ

3. Осигуряване на специализирана информация на здравните работници в лечебните заведения.

Отговорност: РЗОК, РКБЛС, РЦЗ, РИОКОЗ

 

ПЕРИОД НА ГОТОВНОСТ ЗА ПАНДЕМИЯ

ФАЗА 3.

Дефиниция

Възникване на случай/случаи, причинени от нов подтип на грипния вирус при хора без предаване на инфекцията от човек на човек или редки случаи на заразяване на близки контактни.

Ниво 1: България не е засегната

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

Основни принципи

·        Създава се механизъм за бързо доказване на случаи, причинени от новия подтип грипен вирус при хора, типизиране на вируса и изпращане в СЗО, както и предприемането на последващи действия на  регионално ниво.

·        Използване на всички налични възможности за намаляване на риска от разпространяване на заболяването между хората, както и от възникването на смесени инфекции.

·        Разработват се ефективни механизми за мобилизация на здравната мрежа и за  бързо осигуряване на необходимите ресурси на нуждаещите се в  региона.

Дейности

Ниво 1: България не е засегната

І.  Планиране и координация

1.        РИОКОЗ  разпространява в здравната мрежа   методично указание с информация за епидемичната ситуация в страната и света и мерките, които следва да бъдат предприети, съобразно с конкретната ситуация и препоръките на СЗО и ЕС.

Отговорност: РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.      Всички дейности по този компонент, описани в предходните фази продължават.

2.      Засилване на рутинния епидемиологичен и вирусологичен надзор на заболяемостта и смъртността от грип, ОРЗ и пневмонии за ранно откриване на единични случаи или огнища, свързани с новия подтип грипен вирус и евентуалното му предаване от човек на човек. 

Отговорност: РИОКОЗ

3.      Лабораторният надзор на грипа и ОРЗ при хората включва:

·                   Продължаване на диагностичните изследвания за грип и ОРЗ, както са посочени в предходната фаза.

Отговорност: РИОКОЗ

4. Продължава съвместната дейност с регионалната ветеринарномедицинска служба. Периодично се обменя актуална информация за циркулиращи грипни вируси сред животинските популации и се оценява риска от разпространение на инфекцията сред хората.

Отговорност: РИОКОЗ, РВМС, РПК

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.Стриктно спазване на изискванията за безопасни условия на труд при работа с птици и птичи продукти.

Отговорност: РВМС

2. Актуализиране на стратегията за използване на антивирусни средства въз основа на данните за ефективността от приложението им в засегнати страни.

Отговорност: РПК

3. Проверяване наличностите на антивирусни препарати и възможностите за бързо осигуряване при възникване на огнище на зараза сред хората.

Отговорност: РПК

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.        Плановете за действие на лечебните заведения се актуализират, като задачите се уточняват и отговорностите се конкретизират и разпределят  съобразно определения от ръководството състав на екипа от медицински специалисти, които ще обслужват първите заболели.

Отговорност: РЦЗ,  ръководствата на ЛЗ

2.        Обсъждане на епидемичната ситуация с персонала на лечебните заведения и практическо проиграване на заложените в плана дейности, както по отношение използването на човешките и материални ресурси, така и по схемата за субординация, управление и контрол.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ръководствата на ЛЗ

3.        Разработване и разпространяване сред медицинския персонал на дефинициите за случай от новия грип и стандартните процедури за изследвания и потвърждаване на диагнозата, протоколи и алгоритми за лечение и грижи, указания за сортиране на болните.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководствата на ЛЗ

4.        Проверяване на организацията за провеждане на контрол на инфекциите и ограничаване на разпространението на вируса.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководствата на ЛЗ

5.        Проверяване на възможностите за осигуряване на предварително договорените доставки на допълнителни количества медикаменти и консумативи (Ремантадин, Тамифлу, антибиотици, Респивакс, консумативи).

Отговорност: ръководствата на ЛЗ

V. Комуникации

1.   Поддържане на подходящо ниво на информираност на всички основни институции и организации в областта.

Отговорност: РПК

2.   Актуализиране на списъка на институции и лица, участващи в обмена на информация, вкл. на лицата, отговарящи за комуникациите в държавни институции извън системата на здравеопазването.

Отговорност: РПК

3.   Запознаване на медиите с дейностите, свързани с актуализирането изпълнението на Регионалния план за готовност за грипна пандемия и начините за вземане на решения.

       Отговорност: РПК

4.   Запознаване на населението с развитието на ситуацията и предстоящите действия.

Отговорност: РПК

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна - пътувания, търговия

І. Планиране и координация

1.        Регионалния план за готовност за грипна пандемия влиза в сила и започва да се изпълнява.

Отговорност: РПК

1.      Регионалната експертна група се мобилизира и участва в Националното координационно съвещание съвместно с НПК.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, РЦЗ, РВМС, РЕГ, НПК

2.      Регионалният план се актуализира с оглед конкретната ситуация с основна цел спиране, или поне ограничаване и забавяне на разпространението на заболяването между хората. Оценява се необходимостта от въвеждане/засилване на превантивни мерки по границата.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, РВМС

3.      Координиране на действията на регионално и локално ниво – както в системата на здравеопазването, така и междуинституционално, вкл. и комуникационните стратегии.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.      Съставя се план-график за оказване на методична помощ на регионално и местно ниво.

Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.   Незабавно съобщаване в МЗ и провеждане на епидемиологично проучване на заболели и техните контактни при възникване на съмнения за случай на заболяване, причинено от новия подтип грипен вирус:

·     изпращане на материали за лабораторно потвърждаване на диагнозата в националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ;

       Отговорност: РИОКОЗ

2.   Приемане и разпространяване сред здравната мрежа на национална дефиниция за случай, на заболяване от новия тип грип, съобразена с общоприетите дефиниции на СЗО/ЕС и възможностите на здравната система.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

3.   Контрол за стриктно провеждане на необходимите мерки в лечебните заведения с оглед намаляване на риска от вътреболнично разпространение на вируса и заразяване на персонал, пациенти и посетители.

Отговорност: РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

4.   Редовно докладване за клиничния ход на заболяването, оценяване на тежестта му и ефективността на прилаганата терапия и информиране на здравната мрежа.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

5.   Засилен надзор на заболяемостта от ОРЗ общо сред населението и по професионални групи и проследяване и на други показатели (брой отсъствия от работа, от училище и детски заведения) с цел ранно откриване на огнища на зараза и епидемични взривове.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, Кметове на общини, РИ на МОН

6.   Определяне границите и степента на разпространение на инфекцията сред населението на територията на областта с цел организиране на необходимия обем противоепидемични и профилактични мерки, предвидени в Регионалния план.

 Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ, Кметове на общини

7.   Текуща оценка на ефективността от провежданите мерки и коригиране на указанията при необходимост.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

8.   Лабораторен надзор за осигуряване на бърза етиологична диагноза на новия вирус:

*      Пробонабиране и диагностика на болни от нови райони;

*      Серологични изследвания в рискови професионални групи или райони;

*      Предоставяне на данните от диагностичните изследвания в областта на МЗ, Отдел „ЕНЗБ” при НЦЗПБ, РПК и медиите.

Отговорност: РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ, НЦЗПБ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.   Проверяване наличността на антивирусни препарати в аптечната мрежа на областта и възможностите за бързото им доставяне и разпределяне при възникнала необходимост.

Отговорност: РЦЗ

2.   Проверяване наличността и броя дози сезонна грипна ваксина в аптечната мрежа и  възможност за доставяне при възникнала необходимост.

Отговорност: РПК, РЦЗ

3.   Провеждане на имунизация със сезонната грипна ваксина сред определените като изложени на повишен риск от заразяване групи от населението с цел намаляване риска от възникване на смесени инфекции.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.   Прилагане на противоепидемични мерки в пълен обем в съответствие с Регионалния план при поява на заболявания на хора в страната и региона.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

5.   При възникване в страната на взрив, свързан със заболявания при животни се провежда екстрена профилактика на застрашените лица с антивирусни препарати.

Отговорност: РПК, РВМС, РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

 

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.        Предоставяне на методично указание на здравните работници, съдържащо актуализирана дефиниция на случай на заболяване от новия тип грип, протоколи и алгоритми за поставяне на диагноза, лечение, контрол на инфекциите в лечебните заведения, епидемиологичен и вирусологичен надзор (съобщаване на случаите, вземане и изпращане на материали за лабораторно изследване, изпращане на вирусни изолати).

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

2.        Лечебните заведения определят поименно състава на екипа от медицински специалисти, които ще са пряко ангажирани с лечебните и профилактични дейности при обслужване на първите заболели лица.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

3.      Оценка на готовността за изпълнение на препоръчваните мерки за контрол на инфекциите в лечебните заведения и при нужда изготвяне на актуализирани указания, съответстващи на възможностите на конкретното лечебно заведение.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

4.        Осигуряване на антивирусни препарати и други медикаменти и консумативи за лечебните заведения, които ще приемат първите болни.

 Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

5.        Проверка на лабораториите и осигуряване на спазването на изискванията за безопасна работа с проби от болни/съмнително болни.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

 V. Комуникации

1.        Разработване и разпространяване на подходящи и разбираеми за населението информационни материали, съдържащи определени ключови послания.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.        Осигуряване на синхрон и последователност при разпространяването на информацията, данните да не се различават, да не се излъчват противоречиви послания.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

3.        Да  се преразгледат и актуализират информационните материали с различно предназначение – за медиите и широката общественост, ръководните и административни структури и за здравните работници.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

 

ПЕРИОД НА ГОТОВНОСТ ЗА ПАНДЕМИЯ

ФАЗА 4.

Дефиниция

Малък взрив/взривове с ограничено предаване на вируса от човек на човек, като разпространението е строго локализирано, което показва, че вирусът все още не се е адаптирал добре към човека.

Ниво 1:     България не е засегната

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

Основни принципи

· Дейностите по всички компоненти се насочват към недопускане или като минимум забавяне на вноса на пандемичния подтип грипен вирус в страната. 

· Вероятността новият подтип на човешкия грипен вирус да започне разпространението си именно от България е практически минимална и историята на пандемиите в България го доказва безспорно. Досега всички пандемични вируси са достигали от мястото на формиране (най-често Югоизточна Азия) до България в интервал от няколко месеца.

· От решаващо значение ще бъде способността на система за надзор на грипа да докаже максимално рано възникването на първите случаи/взривове от пандемичен грип, което ще даде възможност за провеждане на противоепидемични и профилактични мерки, осигуряващи ако не предотвратяване, то поне забавяне на разпространението на инфекцията в страната.

Дейности

Ниво 1: България не е засегната

І. Планиране и координация

1.   Здравната мрежа и всички институции и структури, които имат отношение към изпълнението на Регионалния план за грипна пандемия се привеждат в състояние на готовност.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, РК БЛС, ръководители на ЛЗ

2.   Проверяване на готовността на здравната система и лечебните заведения с помощта на изготвения от СЗО въпросник (WHO checklist for influenza pandemic preparedness planning. WHO/CDS/CSR/GIP/2005.4) и се предприемат мерки за попълване на пропуските и разрешаване на констатираните проблеми в съответствие с наличните ресурси.

Отговорност: РЦЗ, ръководители на ЛЗ,  РИОКОЗ

3.   Оценява се дали здравната система на областта ще има нужда от оказване на помощ от специалисти от МЗ и НЦЗПБ.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.      Осигуряване на финансова подкрепа за всички предстоящи действия на РПК.

Отговорност: РПК, РЦЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.   Оценка на риска от  разпространяване на новия подтип грипен вирус в България, респективно в област Добрич.

Отговорност: РПК

2.   Засилване на всички дейности по надзора на грипа предвид интензивните трансгранични и  вътрешни контакти.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ

3.   Засилен сентинелен епидемиологичен надзор на грипа и ОРЗ и провеждане на епидемиологично проучване на всички случаи/огнища и контактни лица, при които може да се предполага епидемиологична връзка.

Отговорност: РИОКОЗ, АИППМП

4. Лабораторен надзор на грипа:

-              Продължаване на диагностичните изследвания за грип и ОРЗ  в областта с акцентиране върху диагностиката на новопоявил се пандемичен грипен вирус;

-              Предоставяне на данните от диагностичните изследвания в България на МЗ, Отдел „ЕНЗБ” при НЦЗПБ, РПК и медиите;

-              Текущо проследяване на информацията от лабораторните изследвания по грипа в национален мащаб.

Отговорност: РИОКОЗ

 

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.        При повишен риск от внасяне на новия подтип грипен вирус в страната се предприемат мерки за засилване на граничния здравен контрол. РИОКОЗ - Добрич осигурява 24-часово разположение на ГКПП, с цел откриване на болни и техните контактни, пристигащи от региони с обявени случаи или взривове, причинени от новия подтип грипен вирус и осигуряване на клиничен преглед, лечение и при необходимост – изолация.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, НС “ГП”

2.        Предоставяне на актуална информация на служителите на ГКПП за страните, засегнати от заболяването, с цел ефективен граничен контрол.

Отговорност: РИОКОЗ,  НС “ГП”

3.        Проследяване на данните за терапевтичната/профилактична ефективност на антивирусните препарати.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, РЦЗ, МЗ

4.        Разпределяне на наличните количества  пневмококова ваксина и провеждане на имунизация на лица от високорискови групи.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

ІV.  Задачи на лечебните заведения

1.        Лечебните заведения и екипът от медицински специалисти, които ще са пряко ангажирани с лечебните и профилактични дейности при обслужване на първите заболели лица да бъдат в състояние на повишена готовност.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ 

2.        Предоставяне на здравната мрежа на данни за засегнатите страни, с оглед при заболявания от грип и ОРЗ на лица, имащи епидемиологична връзка с такава страна, в диференциално-диагностично отношение да се има предвид и новият тип грип. В тези случаи да се спазват указанията за  лабораторно потвърждаване на диагнозата (вземане и изпращане на материали за лабораторно изследване, изпращане на вирусни изолати), лечение на болните, контрол на инфекцията в лечебното заведение и незабавно съобщаване на съмнителните случаи.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

3.        Оценяване на готовността за изпълнение на  плана за действие в частта му за осигуряване на допълнителен капацитет за приемане на болни от грип или болни с усложнения и при нужда изготвяне на актуализиран план, съответстващ на възможностите на лечебното заведение.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

4.        Проверяване на възможностите за изпълнение на предварително договорените доставки на антивирусни препарати и други медикаменти и консумативи, необходими за поставяне на диагнозата, лечение на болните и предпазване персонала на лечебното заведение.

            Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

5.        Проверяване на готовността на лабораториите за изследване на голям брой клинични проби от болни и съмнително болни лица при спазване на изискванията за безопасна работа.

            Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

V. Комуникации

1.   Редовно подготвяне и разпространяване на актуална епидемиологична информация за положението в областта и в страната.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.   Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална специализирана  информация на здравните работници и подходяща точна и реалистична информация за ръководните институции в държавата.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

3.   Да се подготви обществеността за възможен неблагоприятен и много бърз ход на пандемията, да се информира за мерките, които предстои да бъдат предприети и за това, което не може да бъде направено. Да се намерят най-подходящите за обясняване на ситуацията ключови фрази, които да бъдат използвани по един и същи начин от всички източници на информация за обществеността.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.   Редовно включване в информациите на сведения относно начина на разпространяване на грипа и високата ефективност на личните предпазни мерки, насочени срещу предаването на заразата от човек на човек.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

І. Планиране и координация

1.      Задачите, заложени в Регионалния план за готовност за грипна пандемия започват последователно да се изпълняват.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

  2.   Осигуряване на широка обществена и политическа подкрепа за изпълнение на текущите и бъдещи решения на Регионалния пандемичен комитет.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

  3.Осигуряване отпускането на допълнителни финансови ресурси за постепенно доставяне на необходимите количества антивирусни препарати, други медикаменти и консумативи и пандемична ваксина, когато бъде произведена и внесена в Р. България.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

   4.Проверяване ефективността на разработените схеми и системи за издаване на нареждания и контролиране на профилактичните и противоепидемични дейности на регионално ниво и коригиране на Регионалния план в съответствие с откритите пропуски.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.      Засилване на епидемиологичния надзор, особено при наличие на случаи в съседните страни. Мониториране на заболяемостта при здравни работници и други професии, изложени на повишен риск от заболяване и на взривове от ОРЗ.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

2.      Провеждане на епидемиологично проучване при възникване на случаи/огнища, при които може да се предполага епидемиологична връзка със засегната страна и предприемане на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространяването на вируса извън огнището.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ 

3.      Лабораториите от областната лабораторна мрежа подготвят организация за събиране и изпращане на достатъчно голям брой клинични проби за изследване, така че възможно най-рано да се докаже появата на новия пандемичен вирус сред населението.

Отговорност:  РИОКОЗ, РЦЗ, Ръководители на МДЛ

4. Продължават диагностичните изследвания за грип и ОРЗ с акцентиране върху диагностиката на новопоявил се пандемичен грипен вирус;

-         Данните от диагностичните изследвания в България се предоставят на МЗ, Отдел «ЕНЗБ» при НЦЗПБ, РПК и медиите.

-     Проследяване на резултатите

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

5. Изготвяне на близкосрочни прогнози и оценка на риска от разпространяване на инфекцията в областта.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.      В зависимост от това, дали има и колко са на брой регистрираните заболявания в  област Добрич се прилагат и съответните мерки, предвидени в регионалния план.

Отговорност: РЦЗ, ръководства на заведенията за извънболнична и болнична помощ

2.      Болните с леки форми на пандемичен грип се изолират и лекуват в дома си, като са под постоянно наблюдение на общопрактикуващите лекари с готовност за своевременна хоспитализация при съмнение за начало на усложнения.

Отговорност: РЦЗ, ОПЛ, РИОКОЗ

3.      Болните със средно тежки и тежки форми, както и тези с повишен риск от усложнения задължително се хоспитализират.

Отговорност: РЦЗ, ръководства на ЛЗИБП

4.      Активното посещение на лечебните заведения за извънболнична помощ от пациентите се ограничава за сметка на увеличаване на броя на домашните посещения от общопрактикуващите лекари.

Отговорност: РЦЗ, ОПЛ, ръководства на ЛЗИБП

5.      Организира се разпределянето на наличните в областта  антивирусни препарати, които се съхраняват в склада на РИОКОЗ. Антивирусните препарати се използват за ранно лечение на заболелите и ако се вземе такова решение – и за профилактика на близките контактни и за овладяване на епидемични взривове.

Отговорност: РПК

6.      В случай, че вече има пандемична грипна ваксина, се обсъжда кога да започне прилагането й и при какви контингенти. Наличните количества пандемична грипна ваксина се съхраняват след разпределянето им от централния склад на МЗ в склада на РИОКОЗ – Добрич.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ

ІV.Задачи на лечебните заведения

1.        Болните със средно тежки и тежки форми на пандемичен грип, както и тези с усложнения, или с повишен риск от усложнения поради придружаващи заболявания задължително се хоспитализират. Болните с по-леко протичане се изолират в дома.

Отговорност: РЦЗ, Лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ

2.        При обслужване на болни със съмнение за пандемичен грип се действа в съответствие с националните указания (Наредба №21/18.07.2005 г.) за поставяне и потвърждаване на диагнозата, съобщаване на случая, лечение (антивирусни препарати и всички други необходими медикаменти), противоепидемични мерки и т.н.

Отговорност: РЦЗ, Лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, РИОКОЗ

3.        Съгласно собствения План за готовност за грипна пандемия лечебните заведения реорганизират наличния леглови фонд така, че да гарантират приема на увеличен поток от пациенти с пандемичен грип и усложнения; променят графиците за дежурства; съставят допълнителни екипи за обслужване на големи групи от болни и т.н.

Отговорност: РЦЗ, ръководства на лечебни заведения за болнична помощ

4.        Във всички лечебни заведения се засилват мерките за предпазване от вътреболнично разпространяване на грипа. Болните се изолират. Персоналът, обслужващ болните, вкл. и лабораторният персонал, работи в съответствие с указанията с предпазно облекло.

Отговорност: РЦЗ, Лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, РИОКОЗ

5.        При увеличаване на броя на болните и регистриране на епидемични взривове се прекратяват плановите операции и се преустановяват свижданията.

Отговорност: РЦЗ, Лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ

V. Комуникации

1.        Редовно подготвяне и разпространяване чрез медиите и интернет на актуалната епидемиологична информация за положението в областта, в България, в съседните страни и света.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.        Осигуряване на достоверна, непротиворечива и разбираема официална информация за обществото, което трябва да знае какви са рисковете от възникване и разпространение на новия тип грип у нас, с какво се характеризира клиничната картина и какви са реалните възможности на националното, респ. регионалното здравеопазване във всеки конкретен момент от развитието на пандемичния процес.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

3.        Осигуряване на бърз и лесен достъп до актуална специализирана  информация на здравните работници.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.        Осигуряване на подходяща, точна и реалистична информация за ръководните институции, включително и по отношение на неразрешени и неясни проблеми.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

5.        Информациите да подготвят обществеността за възможен неблагоприятен и много бърз ход на пандемията, да информират за мерките, които предстои да бъдат предприети и за това, което не може да бъде направено. Да се намерят най-подходящите за обясняване на ситуацията ключови фрази, които да бъдат използвани по един и същи начин от всички източници на информация за обществеността.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

6.        Редовно включване в информациите на сведения относно начина на разпространяване на грипа и високата ефективност на личните предпазни мерки, насочени срещу предаването на заразата от човек на човек

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

7.        Създаване на механизми за получаване на обратна връзка за определяне нивото на знания в обществото по отношение на пандемичния грип, както и за възникващите опасения сред населението. Определят се отговорни лица на регионално ниво, които да реагират активно на слуховете и своевременно да коригират невярната информация.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

8.        Изготвяне и разпространяване на регионално ниво на плакати, листовки и други материали, съдържащи информация  за начина на разпространение на грипа, най-важните му симптоми и съвети за лични предпазни мерки и средства.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

9.        Редовно информиране на обществото за наличието и разпределянето на антивирусни средства и ваксини и защо на този етап те не са достъпни за всички.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

 

ПЕРИОД НА ГОТОВНОСТ ЗА ПАНДЕМИЯ

ФАЗА 5

Дефиниция

По-голям взрив или взривове, като заразяването на човек от човек все още е ограничено. Вирусът става все по-добре адаптиран, но пълната адаптация за разпространението му само между хора все още не е завършила.

Ниво 1: България не е засегната

Ниво 2България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

Основни принципи

·        Дейностите по всички компоненти в тази фаза са насочени към недопускане на внос на пандемичен грип в България от засегнати вече държави.

·        В случай на внасяне на инфекцията, основна цел пред здравеопазването е бързото откриване, доказване и ефективно овладяване на първите случаи и взривове от заболявания и постигане на общо забавяне разпространението на пандемичния вирус в страната, което ще осигури повече време на системата на националното здравеопазване за прилагане в пълен обем на всички налични към момента средства за профилактика и контрол.

Дейности

Ниво 1: България не е засегната

І. Планиране и координация

1.        Оценяване на риска от внасяне на пандемичния вирус в България и областта и при необходимост засилване на граничния здравен контрол.

 Отговорност: РПК

2.        Въвеждане на задължителна изолация на болни от пандемичен грип и техните контактни от първи ред и провеждането на комплексни противоепидемични мерки на територията на населени места и/или общини при поява на пандемичен грип, по разпореждане на Министъра на здравеопазването.

Отговорност: РЦЗ, ръководители на ЛЗБП, РИОКОЗ

3.        Извършване на преглед на всички налични на регионално ниво ресурси на здравеопазването, които могат да бъдат използвани по време на пандемията и при необходимост договаряне на допълнителни количества  медикаменти (антипиретици, аналгетици, антибиотици и др.), консумативи и лични предпазни средства (маски).  

Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.        Максимално засилване на всички дейности по епидемиологичния и вирусологичен надзор. Ежедневно съобщаване на данните от сентинелния надзор на ОРЗ. Ранно оповестяване на всички съмнителни или неясни случаи/взривове от ОРЗ.

Отговорност: РИОКОЗ, ОПЛ

2.        Редовно проследяване и анализиране на данните за развитието на епидемичната ситуация в областта, страната, съседните страни, Европа и света.

Отговорност: МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, РЦЗ

3.        Засилване на диагностичните изследвания за грип и ОРЗ в областта, особено при лица с грипоподобни заболявания, пристигнали от чужбина, както и на трупни материали от лица, починали с клиника на грипоподобно заболяване.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ЛЗ

4.        Данните от диагностичните изследвания в областта се предоставят на МЗ, отдел „ЕНЗБ” при НЦЗПБ, РПК и медиите.

Отговорност: РИОКОЗ

5.        Периодично проследяване на резултатите, получени от лабораторните изследвания по грипа в национален мащаб.

Отговорност: РИОКОЗ, НЦЗПБ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.        С цел да се забави проникването на вируса в страната и по този начин - началото на пандемията, се въвеждат ограничителни мерки срещу внос на инфекцията от страни, в които има поредица от взривове на пандемичен грип.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

2.        При възникване на съмнителни или неясни случаи/взривове от ОРЗ се провежда епидемиологично проучване в пълен обем на заболелите лица и техните контактни.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ОПЛ

3.        Съмнителните или неясни случаи/взривове от ОРЗ, за които се предполага, че може да  са причинени от пандемичния вирус се съобщават незабавно в РИОКОЗ –Добрич,  съответно – в МЗ и НЦЗПБ.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

4.        Болни, при които данните от епидемиологичното проучване дават основание да се подозира пандемичен грип и техните контактни от първи ред подлежат на изолация до лабораторно потвърждаване/отхвърляне на диагнозата.

Отговорност: РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

5.        Регионалните екпертни групи са в готовност за оказване на помощ при провеждането на епидемиологични проучвания на възникнали взривове от ОРЗ и оценка на риска от внасяне на пандемичния вирус, както и при прилагането на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на грипа.

Отговорност: РИОКОЗ, РПК, РЕГ

6.        Планиране разпределението на пандемичната противогрипна ваксина в съответствие с приетите приоритети. Уточняване на количествата за региона и ускоряване на подготвителната дейност за провеждане на масови имунизации, когато ваксината бъде получена.

Отговорност: РИОКОЗ

7.        Актуализиране на списъка на приоритетните категории и лица, които трябва да бъдат ваксинирани.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.        Актуализиране при необходимост и разпространяване в лечебната мрежа на дефиницията за случай на пандемичен грип, протоколи и алгоритми за откриване и доказване на заболяването, лечение, мерки срещу разпространяване на инфекцията в лечебните заведения и начин на  провеждане на епидемиологичния надзор.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

2.        Проверка на готовността на лечебните заведения за работа в условията на свръхнатоварване при започване на грипна пандемия и при необходимост- актуализиране на плановете им за действие.

 Отговорност:  РЦЗ, ръководители на ЛЗ, РИОКОЗ

3.        Проверка на подготовката за предприемане на мерки срещу вътреболнично разпространение на пандемичния вирус, включително и в лабораторните звена.

 Отговорност: РЦЗ, ръководители на  ЛЗ, РИОКОЗ

4.        Координиране на взаимодействието между лечебните заведения и Регионалната експертна група, между лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, домовете за медико-социални грижи, детските заведения и училища и спешните звена, БЧК.

Отговорност:РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

5.        Предвиждане на мерки за осигуряване на допълнителен персонал - медицински и социални работници, предвид очакваното свръхнатоварване, успоредно с нарасналите отсъствия по болест.

Отговорност: РЦЗ, общини

V. Комуникации

1.        Осигуряване на възможност за бърз обмен на оперативна информация между ръководните структури в системата на здравеопазването, областната и общински администрации и другите институции и организации, участващи в подготвката за настъпващата пандемия.

 Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.        Редовно поместване в web – страницата на РИОКОЗ на актуална информация  за грип и ОРЗ, за  епидемичната обстановка в областта, за разпространението на грипа в страната и света и препоръки към населението. На официалната web – страница на МЗ, редовно се помества информация за нововъзникналите заразени зони в света, информация, касаеща актуалната епидемична обстановка в страната, препоръки към населението, новини и обяви за разпределението на ваксини и медикаменти и пр.

Отговорност: МЗ, РИОКОЗ

·           Информациите трябва да подготвят обществеността за евентуалното настъпване на пандемията, като едновременно с това да подчертават възможността тежестта й да бъде намалена с помощта на планираните извънредни профилактични и противоепидемични мерки.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

·           На обществото трябва да бъде осигурена ясна и точна информация за мерките, които ще бъдат прилагани, напр. ограничаване на пътуванията,  промените в организацията на работа на лечебните заведения и т.н.

Отговорност: РПК

3.        Информационната стратегия трябва да се подложи на оценка и в случай, че се налагат корекции, това трябва да стане преди пандемията да е започнала.

Отговорност: РПК

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

І. Планиране и координация

1.         Ограничителните мерки за забавяне проникването на пандемичния вирус продължават да се прилагат, ако в област Добрич все още няма засегнати населени места/територии.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

2.         След доказването на първите случаи/взривове от пандемичен грип, в засегнатите общини се обявява епидемична ситуация и се въвеждат задължителни противоепидемични, включително ограничителни мероприятия  на територията на всяка отделна община от кмета, по предложение на директора на РИОКОЗ.

Общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на посочените по-горе мерки, а средствата за осъществяването им се осигуряват от общинските бюджети.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, Кметове на общини

3.         Профилактичните и противоепидемични дейности на регионално ниво се организират и ръководят  от РЦЗ и РИОКОЗ.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

4.         Засегнатите общини са в постоянна връзка с РПК и се подпомагат от Регионалната  експертна група.

 Отговорност: РПК, РЕГ, РЦЗ, РИОКОЗ

5.         Всички подготвителни дейности за настъпващата пандемия трябва да бъдат довършени: включване на всички налични вътрешни ресурси, проверяване на координацията между организации и институции на здравеопазването и другите ведомства, координацията в самите институции (издаване на разпореждания, отчитане на изпълнението), актуализиране списъците на отговорните лица на регионално и местно ниво.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

6.         Планира се освобождаването и прилагането на запасите от антивирусни препарати и се взема решение при кои приоритетни групи и каква стратегия да бъде приложена:

·         І стратегия: продължителна профилактика (4 до 6 седмици) при професионални групи, свързани с извършване на основни дейности, необходими на обществото и отговарящи за запазването на важните обществени функции и особено при медицинския персонал;

·         ІІ стратегия: ранно лечение (5 дни)

·         ІІІ стратегия: комбинирано приложение за лечение и  постекспозиционна профилактика при болни лица и техните контактни. Продължителност – 5 и 7 дни съответно. Тази комбинация може да забави с известно време разпространението на пандемичния вирус и затова е уместна в началото на пандемията.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.      Увеличаване на обема на всички дейности по епидемиологичния надзор, мониториране на заболяемостта сред цялото население в региона, по населени места, по възрастови групи, при здравни работници и други основни професии.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

2.      Засилване на надзора на ОРЗ чрез провеждане на проучвания (телефонни анкети, въпросници).

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

3.      Текущ контрол върху наличността на основните ресурси (медицински консумативи, облекло, маски, медикаменти, състояние на инфраструктурата, ваксини, капацитет на лечебните заведения за болнично лечение, човешки ресурси)

Отговорност: РЦЗ

4.      Подготвяне организацията по събирането и изпращането на достатъчно голям брой клинични проби в НЦЗПБ – Лаборатория “Грип и ОРЗ”,  за да може новият пандемичен вирус да бъде доказан възможно най-бързо.

Отговорност: РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

5.      Поддържане на константна връзка  с МЗ, ЕНЗБ за своевременна информация за резултатите от лабораторните изследвания.

Отговорност:  РИОКОЗ

6.      Текущо оценяване и обсъждане на ефективността на мерките за ограничаване на разпространението на вируса, с оглед въвеждането на промени в препоръките, ако това е необходимо.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

7.      Изготвяне на прогнози за вероятната скорост на разпространение и тежест на пандемията.

Отговорност: МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.    Прилагане на предвидените в Регионалния план противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на пандемичния грип.Разпространяват се препоръки за ограничаване на контактите като:

·        избягване пътуванията;

·        ограничаване на контактите и избягване струпването на много хора в затворени помещения;

·        при възможност - отглеждане на децата вкъщи;

·        ползване на маски върху носа и устата на обществени места, вкл. и в градския транспорт;

·         често проветряване на помещенията;

·        спазване на висока лична хигиена с често миене на ръцете и лицето;

·        ползване на носни кърпи за еднократна употреба;

 Отговорност: РПК, РИОКОЗ

2.    Болните с леки форми на пандемичен грип се изолират и лекуват в дома си, с готовност за хоспитализация при  настъпващи усложнения.

Отговорност: ОПЛ, РЦЗ, РИОКОЗ

3.      Болните със средно тежки и тежки форми, както и тези с повишен риск от усложнения задължително се хоспитализират.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ, ОПЛ

4.      Активното посещаване на заведенията за извънболнична помощ от пациентите се ограничава. Целенасочено се повишава броят на домашните посещения от общопрактикуващите лекари.

Отговорност: РЦЗ, ОПЛ

5.      Организира се осигуряването на транспорт на общопрактикуващите лекари предвид повишения брой на домашните посещения.

Отговорност: РЦЗ, ОПЛ

6.      При регистрирани няколко взрива се преустановяват плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

7.      В детските заведения и училищата медицинските специалисти, с помощта на преподавателите и възпитателите провеждат „филтър”. При съмнение за случаи на заболяване, децата не се допускат в групите/ класовете.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

8.      Прилагане на антивирусни препарати за ранно лечение на заболели и профилактика на техните контактни (списъкът с приоритетите трябва да се обсъди отново и може да бъде променен в съответствие с епидемиологичните особености). Организира се разпределянето на наличния резерв антивирусни препарати при спазване на приетите приоритети и критерии за прилагане.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, РЦЗ

9.      Оценяване на ефективността от използването на антивирусните препарати за профилактика и ограничаване на взривове. Отчет и анализ на получените резултати.

 Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ

10.  При наличие на пандемична грипна ваксина започва разпределянето й в региона, по общини и населени места и извършването на имунизации в съответствие с възприетите приоритети.

Отговорност: РПК, ОПЛ, РИОКОЗ

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.      Пълна мобилизация на лечебните заведения и прилагане изцяло на плановете им за действие в региона и населените места, където има заболели.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ръководители на ЛЗ

2.      Повишаване ефективността на използване на лечебните заведения в съответствие с плановете им - трансформиране на отделения, увеличаване броя на болничните легла, увеличаване на броя на здравните работници.

Отговорност: РПК, РЦЗ,  ръководители на ЛЗ

3.      Първите случаи задължително се изолират в лечебно заведение за болнична помощ.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ръководители на ЛЗ

4.      Осигуряване на допълнителни човешки и материални ресурси и алтернативни начини за осигуряване на медицинска помощ въз основа на прогнозираните нужди и плана за действие.

Отговорност: РПК,  РЦЗ, ЛЗ

5.      Осигуряване на ефективна процедура за организиране погребения на починалите в лечебните заведения.

Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ, РПК

6.       Информиране на здравните работници за възможни промени в политиката по отношение на използване на антивирусни препарати - от профилактика към ранно лечение.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ръководители на ЛЗ

V. Комуникации

1.      Подготвяне на населението за евентуално бързо настъпване на пандемията, необходимостта от предприемане на извънредни мерки и нарушаване на нормалния ритъм на живот.

Отговорност: РПК,  РЦЗ, РИОКОЗ

2.      Осигуряване на възможност за бърз обмен на информация по всички ясни и неясни проблеми между ръководните структури на системата на здравеопазване,  държавната администрация и други институции и организации, които имат отношение към нарастващата заболяемост.

Отговорност: РПК,  РЦЗ, РИОКОЗ

3.      Пандемията е неизбежна и това трябва да се обясни по подходящ начин. В очакване на пандемията, информационната стратегия и системата за разпространяване на информация може да се коригират и да се дефинират нови ключови фрази, подчертаващи необходимостта всички да съдействат за прилагането на ограничителните мерки на общественото здравеопазване.

Отговорност: РПК,  РЦЗ, РИОКОЗ

4.      Осигуряване на ясна и точна информация за обществото за мерките, които ще се прилагат, когато пандемията започне – напр. промените в организацията на работа на лечебните заведения, доставките на медикаменти, ограничаване на пътуванията, недостигът на услуги и т.н.

  Отговорност: РПК,  РЦЗ, РИОКОЗ

 

 


ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ

ФАЗА 6.

Дефиниция

Фаза на пандемично разпространение: Нарастващо и продължително разпространение на вируса сред цялото население.

Основни принципи  Настъпването на тази фаза ще бъде обявено най-вероятно официално от СЗО. Дейностите по всички компоненти в тази фаза се определят от това, дали в България вече има случаи от пандемичен грип или това все още предстои.

Ниво 1. България все още не е засегната

·        Дейностите по всички компоненти са насочени към забавяне внасянето на пандемичния грип в България;

·        В периода до появата на първите случаи (което е неизбежно), продължава организирането на някои подготвителни действия за незабавно предприемане на основните мерки за контрол, когато пандемията започне;

·        Стратегическата цел през този период е да бъде осигурена пандемична грипна ваксина (ако вече има такава), като успоредно с това се взема решение как да бъдат използвани наличните количества антивирусни препарати и се търсят възможности за допълнителни доставки.

Ниво 2. България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

·        След внасянето на инфекцията в България, основна цел пред здравеопазването ще бъде бързото откриване, доказване и ефективно овладяване на случаите и взривове от пандемичен грип посредством рационално използване на наличните национални ресурси, включително медикаменти и ваксини (в случай че са налични) и постигане на общо забавяне разпространението на пандемичната вълна в страната; 

·        Чрез прилагане в пълен обем на всички налични към момента средства и начини за профилактика и контрол на пандемичния грип ще се цели да се намали заболяемостта и смъртността, да се ограничат загубите от първата вълна на грипната пандемия, да се поддържа ефективността на системата на здравеопазването и да не се  допусне дезорганизация на обществото.

Ниво 3. Затихване на първата пандемична вълна

·        След затихване на първата пандемична вълна  основна задача е да бъдат направени анализ и оценка на ефективността на приложените специфични средства, мерки и действия;

·        Успоредно с това започва подготовка за следващата пандемична вълна. Прави се равносметка на наличните човешки и материални ресурси, необходимостта от променяне на някои стратегии и т.н.;

·        Посредством прозрачни, последователни и заслужаващи доверие действия и комуникационна стратегия по време на първата пандемична вълна и в периода след нея е необходимо да се укрепи и поддържа климат на доверие с всички организации, институции, агенции и широката общественост в България.

Ниво 4. Следваща пандемична вълна

·        Действията са насочени към ограничаване на разпространението на втората пандемична вълна, за която има основания да се очаква, че ще бъде по-интензивна от първата. Целта е да се намали заболяемостта и смъртността и  като се използва придобитият опит по време на първата пандемична вълна всички следващи стъпки да се планират така, че загубите от пандемията да се ограничат максимално.

·        По време на втората пандемична вълна (както и последващите) е вероятно да има ваксина в по-големи количества, което ще осигури възможност за ефективна профилактика на непреболедувалите лица.

Дейности

Ниво 1. България все още не е засегната

І. Планиране и координация

1.      Регионалният пандемичен комитет функционира с пълен капацитет.

Отговорност: РПК

2.       Регионалната експертна група е мобилизирана и е осигурено дежурство 24 часа/7 дни. Главният държавен здравен инспектор ръководи и контролира тяхната дейност.

Отговорност: РЕГ, РИОКОЗ

3.      Финализиране на всички  заповеди за действия по време на пандемия, както и начините и формите на контрол и отчет.

Отговорност: РПК,  РИОКОЗ

4.      Планират се дейностите, свързани с доставка на пандемична ваксина (в случай, че вече има произведена) и доставката и разпределението на антивирусните препарати за ранно лечение и/ или профилактика.

Отговорност: МЗ, РПК

5.      Проверява се как е уредена координацията и взаимодействието между институциите на регионално ниво, включително между лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, домовете за медико - социални грижи, детските заведения и училища, спешните звена, полицията, ДА "Гражданска защита" и др.

Отговорност:  РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.   Продължава засиленият епидемиологичен и вирусологичен надзор както във Фаза 5. Мониториране на епидемиологичните, вирусологични и клинични особености и хода и тежестта на пандемията на територията на областта, с оглед прогнозиране  и оптимизиране на използването на наличните ресурси.

Отговорност: РИОКОЗ

2.   Ежедневно се проследява заболяемостта от грип – обща заболяемост, разпределение по населени места, общини, възрасти, професионални групи и групи с повишен медицински риск. Проследява се смъртността, леталитетът и други епидемиологични показатели.

Отговорност: РИОКОЗ

3.   Прави се ежедневен, седмичен и месечен анализ на данните, на който се базират близките и далечните прогнози за развитието на епидемичния процес (очаквана втора пандемична вълна).

Отговорност: РИОКОЗ

4.   Лабораторният надзор  включва:

-             Увеличаване на броя на диагностичните изследвания, особено при лица с грипоподобни заболявания, пристигнали от чужбина, както и на трупни материали от лица, починали с  клиника на грипоподобно заболяване. РИОКОЗ организира незабавното изпращане на взетите материали в  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ за идентификация.

Отговорност: РИОКОЗ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.      Планира се освобождаването и прилагането на запасите от антивирусни препарати и се взема решение при кои приоритетни групи и каква стратегия да бъде приложена:

·       І - ва стратегия: продължителна профилактика (4 до 6 седмици) по време на пика на пандемичната вълна при професионални групи, свързани с извършване на основни дейности, необходими на обществото и отговарящи за запазването на важните обществени функции и особено при медицинския персонал;

·       ІІ - ра стратегия: ранно лечение (5 дни), при хора с повишен риск от усложнения, хоспитализации и смърт – лица от всички възрастови групи с хронични заболявания и лица над 65 г., които не са имунизирани поради противопоказания, липса на ваксина, или други причини;

·       ІІІ - та стратегия: комбинирано приложение за лечение и  постекспозиционна профилактика при болни лица и техните контактни. Продължителност – 5 и 7 дни съответно. Тази комбинация може да забави с известно време разпространението на пандемичния вирус и затова е уместна в началото на пандемията.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.      В зависимост от наличността на пандемична ваксина и количествата, които е било възможно да бъдат осигурени, както и от характерните особености на пандемичния вирус и епидемиологичната характеристика на протичащата пандемия се взема  решение по кой от възможните сценарии ще се провежда имунизацията:

·        І-ви сценарий: няма изработена пандемична ваксина или по различни причини страната не е получила предварително договорените за закупуване количества. Имунизации не се провеждат и се разчита само на антивирусните препарати;

·        ІІ-ри сценарий: наличните количества ваксина са ограничени.  Имунизацията започва първо при лица от приоритетните  групи, които все още не са преболедували от грип;

·        ІІІ-ти сценарий: пандемичната ваксина е в достатъчни количества. Възможно е да се подходи към последователно постепенно обхващане на максимално голям брой лица, съобразно предварително съгласувани  приоритети.

3.      Веднага след като се осигури пандемична ваксина започва прилагането й. Успоредно с това се събира информация за нежеланите реакции, ваксиналния обхват и епидемиологичната ефективност.

 Отговорност: РПК, РИОКОЗ

4.      Ограничаване или поне забавяне на разпространението на грипа чрез прилагане на предвидените в плана ограничителни противоепидемични мерки: изолация и карантина, ограничаване на пътуванията, граничен контрол.

Отговорност: РПК, РДВР, РИОКОЗ

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.      Прилаганите дефиниции за случай на пандемичен грип, протоколите и алгоритмите за доказване на случай на пандемичен грип, лечение (вкл. адекватна употреба на антибиотици за лечение на бактериалните усложнения), надзора и контрола на вътреболничните инфекции се актуализират, за да съответстват на последните препоръки на СЗО. Оптимизиране на грижите за болните с ограничените средства, които са налични.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ

2.      Поддържане на добро ниво на управлението и контрола, функционирането, координирането и разпределянето на задачи между лечебните звена и цялата система на здравеопазване с цел постигане на устойчивост и стабилност на провежданите профилактични, лечебни и противоепидемични мерки.

Отговорност:  РЦЗ, ЛЗ

3.      Точно разпределение на задачите на всички служители в лечебните заведения, актуализиране на плана за действие, по който да могат да започнат да работят незабавно при необходимост.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ 

4.      Вниманието на здравните работници да бъде насочено към ранно откриване и доказване на първите случаи и епидемични взривове от пандемичен грип.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ

5.      Организиране и провеждане на надзор и контрол на вътреболничното разпространение на пандемичния грип в съответствие с последните препоръки на СЗО; обучение на персонала за работа с пациентите и за използване на лични предпазни средства и облекло, които трябва да бъдат предварително осигурени от лечебното заведение.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ, РИОКОЗ

V. Комуникации

1.      Обществото трябва да се подготви за предстоящото начало на пандемията, като същевременно се информира по подходящ начин за мерките, които предстои да бъдат предприети, за възможни промени в режима на работа на лечебните заведения, за евентуалния недостиг на сили и средства на  здравеопазването на територията на областта, за предстоящите ограничителни мерки и т.н.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ

2.      Трябва да се установи обратна връзка с обществото (анкети, телефонни допитвания), за да се оцени как се възприема поднасяната информация и при необходимост да се направят съответни корекции, така че информацията да съответства на очакванията и да вдъхва доверие.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ, РИОКОЗ

3.      Ежедневно се помества актуална информация за  заболяемостта в областта и страната, препоръки към населението, новини и съобщения за наличността и разпределението на ваксини и медикаменти в средствата за масова информация.

  Отговорност: РЦЗ, ЛЗ, РИОКОЗ

Ниво 2: България е засегната или има значителни контакти със засегната страна- пътувания, търговия

      І. Планиране и координация

1.      Основна задача е да се създаде и поддържа добра координация на действията на всички институции на всички нива на територията на областта.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ЛЗ

2.      Взема се решение за продължаване на ограничителните мерки за забавяне проникването и разпространението на пандемичния вирус, въведени преди това.

Отговорност: РПК

3.      След доказването на първите случаи/взривове от пандемичен грип, в областта се обявява епидемична ситуация и РПК издава разпореждане за провеждане на задължителни противоепидемични, включително ограничителни мероприятия. Мерки на територията на отделните общини могат да се въвеждат и от кмета по предложение на директора на РИОКОЗ.

Отговорност: РПК, РИОКОЗ, Кметове на общини

4.      Профилактичните и противоепидемични дейности на регионално ниво се организират и ръководят от  РЦЗ и РИОКОЗ.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

5.      Засегнатите територии на областта са в постоянна връзка с РПК и се подпомагат от Регионалната експертна група.

 Отговорност: РПК, РЕГ, Кметове на общини

6.      Всички подготвителни дейности за настъпващата пандемия трябва да са довършени: включване на всички налични вътрешни ресурси, проверяване на координацията между организации и институции на здравеопазването и другите ведомства, координацията в самите институции (издаване на разпореждания, отчитане на изпълнението), актуализиране списъците на отговорните лица на регионално и местно ниво.

Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ, РПК

7.      Мониторира се разпределението и прилагането на запасите от антивирусни препарати при определените приоритетни групи в съответствие с възприетата национална стратегия. Вероятно в този период най-ефективна ще бъде:

·       ІІ стратегия: ранно лечение (5 дни), а при възможност ще бъдат прилагани и другите две:

·       І стратегия: продължителна профилактика (4 до 6 седмици) при професионални групи, свързани с извършване на основни дейности, необходими на обществото и отговарящи за запазването на важните обществени функции и особено при медицинския персонал;

·       ІІІ стратегия: комбинирано приложение за лечение и  постекспозиционна профилактика при болни лица и техните контактни. Продължителност – 5 и 7 дни съответно. Тази комбинация може да забави с известно време разпространението на пандемичния вирус и затова е уместна в началото на пандемията.

Отговорност: РПК

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.      Засилване на всички дейности по надзора и създаване на база данни за случаите; идентифициране на първите случаи, източниците на зараза за тях, проследяване на контактните и очертаване на пътя на разпространение на пандемията.

Отговорност:  РЦЗ, РИОКОЗ

2.      Наблюдения върху заболяемост, смъртност, отсъствие от работа поради заболяване, засегнати възрастови групи, рискови групи, заболяемост при здравни работници.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

3.      Проследяване географското разпространението на пандемичната вълна на територията на област Добрич и нейната интензивност. Изготвяне на краткосрочни и средносрочни прогнози. Оценяване на икономическите загуби.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

4.      Наблюдения и управление на натовареността на лечебните заведения – брой налични легла, използваемост, консумативи - използваемост, брой пациенти, подлежащи на хоспитализация, възможност за използване на алтернативни сгради, капацитет на погребални служби.

 Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ЛЗ

5.      Редовно следене на международната информация относно хода на пандемията и географското й разпространение.

Отговорност: РИОКОЗ

6.      Отчитане на ваксиналния обхват, страничните реакци, появата на резистентност на вируса към антивирусните препарати.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

7.      Наблюдения за евентуални промени в епидемиологията, клиничната картина и вирусологичните особености на пандемичния вирус.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

8.      Успоредно с нарастване на заболяемостта, дейностите по надзора ще се модифицират постепенно, като броят на вирусологичните изследвания за потвърждаване на диагнозата ще бъде намален, а доказването на случаите ще се базира на клиничната диагноза и епидемиологичната връзка, ще се събират само агрегирани данни за заболяемост, смъртност и леталитет.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

 1. Лабораторният надзор през тази фаза включва:

-       РИОКОЗ организира незабавното изпращане на  всички материали от суспектни случаи в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ за идентификация.

Отговорност:  РИОКОЗ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.        Ограничаване или поне забавяне на разпространението на пандемичната вълна чрез използване на ограничителни противоепидемични мерки, включени в плана и съответстващи на новите указания на СЗО

·  Изолация и карантина на болните и контактните от първи ред (в дома, или в болнично заведение);

·  Временно прекратяване на учебните занятия в учебните заведения;

·  Временно преустановяване на работата на детските градини и яслите;

·  Въвеждане на временна забрана за провеждане на колективни мероприятия със струпване на голям брой хора в затворени помещения (концерти, театрални постановки, кинопрожекции, други събития);

·  Прекратяване на свижданията в болниците, планови операции (които могат да бъдат отлагани), профилактичните прегледи на бременни и кърмачета, плановите имунизации.

Отговорност: РЦЗ, ръководители на ЛЗ, РИОКОЗ

2.        При възможност провеждане на проучване и оценка на ефективността на ограничителните мерки.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

3.        Всички общопрактикуващи лекари осигуряват обслужването на болни от грип предимно по домовете.

Отговорност:РЦЗ, ОПЛ, Ръководители на ЛЗ

4.        За да се увеличи капацитетът на извънболничните лечебни заведения се наемат пенсионирани здравни работници и студенти по медицина.

Отговорност:РЦЗ, ОПЛ, Ръководители на ЛЗ

5.        За домашните посещения на ОПЛ общините осигуряват транспорт/средства за транспорт.

Отговорност: РЦЗ, ОПЛ, ОБЩИНИ

6.         РИОКОЗ извършва проучвания, оценка на риска и контрол на взривове от пандемичен грип под методичното ръководство на НЕГ и РЕГ.

Отговорност: РИОКОЗ, РЕГ

7.        Планът за доставка, разпределяне и прилагане на пандемична ваксина започва да се изпълнява незабавно, ако вече е налична. Препоръките за приложение, дози и схеми подлежат на актуализиране въз основа на налични данни от проучвания и препоръките на СЗО.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

8.        Събиране на информация за ваксиналния обхват, проучвания върху страничните реакции и ефективността от провежданата ваксинация.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

9.        Разпределение на антивирусните препарати по приоритетни групи, контролиране на правилното им оползотворяване.  При възможност организиране на проучвания с цел оценяване на клиничните показания, безвредността и епидемиологичната ефективност на антивирусните препарати.

Отговорност: РИОКОЗ, РЦЗ

10.    Аптечната мрежа осигурява доставянето на по-големи количества медикаменти и консумативи, при възможност и специфични антивирусни препарати за свободна продажба.

Отговорност: аптечна мрежа

ІV. Задачи на лечебните заведения

1.    Болните със средно тежки и тежки форми на пандемичен грип, както и тези с повишен риск от усложнения задължително се хоспитализират.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ, ОПЛ

2.    Прилагане в пълен обем на плана за действие при грипна пандемия на лечебните заведения – реорганизиране на наличния леглови фонд за да се гарантира приема на увеличен поток от пациенти с пандемичен грип и усложнения; променяне на графиците за дежурства, осигуряване на допълнителни служители, вкл. и доброволци и на екипи за обслужване на големи групи от болни.

Отговорност: РЦЗ, ръководства на ЛЗ

3.    Във всички отделения и лаборатории на лечебните заведения се засилват и стриктно се съблюдават мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с пандемичен грип на медицинския персонал и пациентите с други заболявания.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководства на ЛЗ

V. Комуникации

1.      Всички елементи на комуникационния план се активират.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ

2.        Осигурява се широк достъп на цялото общество до актуална официално потвърдена информация, свързана с подробности за пандемията.

Отговорност: РПК,  РЦЗ, РИОКОЗ 

3.        Осигуряване на бърз обмен на информация за развитието на пандемията между ръководните структури в системата на здравеопазването и другите висши държавни органи.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.        Редовно се публикуват на web-страницата на РИОКОЗ официалните препоръки на МЗ към българските граждани за предпазни мерки, напр. при пътуване, за ограничителните мерки.

Отговорност: РИОКОЗ 

5.        Информацията с официалните препоръки на МЗ към българските граждани   трябва да бъде поднесена по начин, осигуряващ подкрепата на обществото за прилагане на профилактичните и противоепидемични мерки.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

6.        Информацията следва да отговаря на очакванията на хората, като същевременно  да се отчита страха в обществото и общо неблагоприятната обстановка (недостиг на специфични препарати, претовареност на лечебните заведения).

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

7.        Анализиране на резултатите от прилаганата комуникационна стратегия и адаптиране към очакванията на обществото с цел подобряване на плана за комуникация в следващите фази на пандемията.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

Ниво 3. Затихване на първата пандемична вълна

(Дейности между поредните пандемични вълни или след края на пандемията)

І. Планиране и координация

1.      Анализиране на наличните данни за организацията на действията и тяхната ефективност по време на пандемичната вълна, използваните и необходими ресурси и планиране/коригиране на плана за действие и материално осигуряване за следваща пандемична вълна.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.      Официално обявяване на приключване на пандемичната вълна и отменяне на всички извънредни мерки.

Отговорност: РПК

3.      Организиране и постепенно нормализиране на режима на работа в системата на здравеопазването и всички институции, активно участвали в противоепидемичните, профилактични, лечебни и поддържащи основните функции в обществото. Осигуряване на възможност за почивка и възстановяване на персонала.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.      Подробен анализ на Регионалния план (изпълнение, резултати) и коригиране в съответствие с придобития опит.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

5.      Публично анализиране приноса на регионални, национални и международни институции, организации, лечебни заведения и отделни личности за намаляване на загубите от пандемията и изказване по подходящ начин благодарността на българското общество.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

ІІ. Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация

1.    Изчисляване на изразходваните ресурси и ресурсите, които следва да бъдат осигурени за посрещане на следваща пандемична вълна.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, Ръководители на ЛЗ

2.    Анализиране на прилаганите по време на пандемичната вълна методи за надзор и контрол и определяне на най-ефективните и успешни мерки, които да бъдат използвани в бъдеще.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

3.    Продължава организираното вземане на материали за диагностични изследвания в Националната Лаборатория по Грип и ОРЗ, с повишена интензивност, няколко месеца след като заболяемостта се е понижила до обичайното сезонно ниво. Вниманието се фокусира главно върху случаи на взривове на заболявания в колективи и семейни огнища.

Отговорност: РИОКОЗ

4.    Възстановяване на обичайния епидемиологичен сентинелен надзор, укрепване на системата за интегриран епидемиологичен и вирусологичен надзор и ранно оповестяване при поява на белези за настъпване на следващата пандемична вълна.

Отговорност: РЦЗ, РИОКОЗ, ръководители на ЛЗ

5.    Обмен на информация, данни от проведени наблюдения и натрупан опит на национално ниво.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

ІІІ. Профилактични и противоепидемични мерки

1.      Анализ на събраната информация, наблюдения и натрупания опит по време на пандемичната вълна по отношение на:

*            Клинична и епидемиологична ефективност на средствата,  приложени за лечение и профилактика (ваксини и антивирусни препарати);

*            Наблюдавани нежелани реакции, развитие на резистентност на пандемичния щам към използваните антивирусни препарати;

*            Анализ на ваксиналното покритие и оценка на епидемиологичната ефективност в различни възрастови и рискови групи.

Отговорност: РПК,  РЦЗ, РИОКОЗ, ЛЗ

2.    Оценка на адекватността на методичните указания, ръководства, протоколи и алгоритми за диагностика, изследвания, профилактика и лечение и въвеждане на необходимите корекции.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ, ЛЗ

3.      Оценка на ефективността на другите противоепидемични мерки, насочени към ограничаване на контактите и забавяне и намаляване на интензивността на пандемичната вълна.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

4.      В съответствие с прогнозите по отношение на следваща пандемична вълна,  утвърдения план и приоритети и наличието на ваксина се предприема имунизиране с пандемична ваксина на неболедували и неимунизирани лица.

Отговорност: РПК,  РИОКОЗ

ІV. Задачи на лечебните заведения

 1. Осигуряване на възможност за почивка и възстановяване на персонала.

Отговорност:  РЦЗ, ЛЗ

 1. Подновяване на запасите от медикаменти, консумативи, предпазно работно облекло.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ

3.      Анализиране на изпълнението на плана за действие, актуализиране и внасяне на необходимите корекции преди настъпването на следващата пандемична вълна.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ЛЗ, РИОКОЗ

4.      Имунизация на персонала с пандемична ваксина в съответствие с наличните количества и определените приоритети.

Отговорност: РЦЗ, ЛЗ

5.      Внасяне на необходимите корекции в дефиницията на случай от пандемичен грип, ръководствата, протоколите и алгоритмите за поставяне на диагноза, провеждане на терапия, контрол на инфекциите в лечебните заведения и т.н.

Отговорност: РПК, РЦЗ, ЛЗ

V. Комуникации

1.        Оценяване на успехите/неуспехите на възприетата по време на първата пандемична вълна комуникационна стратегия и внасяне на обосновани от придобития опит промени.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

2.        Запознаване на обществеността с факти за преминалата вълна и необходимостта от започване на подготовка за следващата вълна.

Отговорност: РПК, РЦЗ, РИОКОЗ

Ниво 4. Следваща пандемична вълна    

Планираните дейности са аналогични на предприетите по време на първата вълна, коригирани с мерки и действия, основани на проведени проучвания и натрупан практически опит.

 

СЛЕДПАНДЕМИЧЕН ПЕРИОД

Дефиниция

Завръщане към междупандемичния период

    Основни принципи

Цели се достигане на високоефективна профилактика на грипа и ОРЗ, която да води до поддържане на ниска заболяемост и смъртност и нисък процент на усложнения, особено сред групите с висок медицински риск.

 

 

 

Изготвил:

 

Д-р Т.Панайотова, Директор Д”НЗБ”, РИОКОЗ-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.