Съгласно Писмо на МЗ с изх. № 24-00-11 от 07.09.2011 Ви информираме следното:

 

В Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление №242 на МС от 2007 г. в Приложение № 4 към чл. 29 г "Такси, събирани от РЗИ за извърщване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица", под код № 01.13.25 е предвидено заплащане на такса в размер на 18 лв. за извършване на здравна оценка на седмичните учебни разписания. В тарифата не са регламентирани изключения от заплащане на тази такса, поради което тя се заплаща от всички училища при представяне на седмичните разписания за извършване на здравна оценка.

В случаите, когато не са спазени изискванията на Наредба 24 от 2006 г. на МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия и се налага те да бъдат коригирани, не се заплаща нова такса.

Таксата трябва да бъде платена при подаване на седмичното разписание в деловодството на инспекцията на ПОС терминал или по банков път: ТБ ОББ IBAN BG07UBBS80023110739110.

Моля за своевременно получаване на изготвените оценки на седмичните учебни разписания от директорите на учебните заведения в област Добрич. 

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.