Номер в регистъра на услугите

Административна услуга

 

Срок

Такса

3

УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ

 

14-дневен срок от подаване на заявлението

Няма такса

258

ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

 

7 дни

Няма такса

259

ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБЩИ И ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ  ПЛАНОВЕ

 

14-дневен срок от подаване на заявлението

55 лв.

341

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ НА АПТЕКИ ЗА ПОРЪЧКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА    

 

В деня на постъпване на заявлението

2.48 лв. за всеки кочан

466

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

 

15 дни от извършване на проверката

30 лв.

477

ИЗДАВАНЕ   НА  ЗАВЕРЕН  ПРЕПИС  ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН  ЕКЗЕМПЛЯР   ОТ  ДОКУМЕНТ

 

7 дни

За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ се заплаща такса 6 лв.
За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение се заплаща такса 5 лв.
За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 5 лв.
За издаване на заверено копие на удостоверение или друг документ за дрогерия се заплаща такса в размер 10 лв.

685

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  

 

10 дни от подаване на документите

Няма такса

881

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

10 работни дни от получаване на служебното писмо от МЗ

Няма такса

882

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

7 дни

Няма такса

883

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

 14 дневен срок от получаване на документите от РИОСВ и заплащане на таксата

43 лв.

961

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДАДЕНА СПЕЦИАЛНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

Срок не по дълъг от 1 месец

Няма такса

1088

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

 

7 дни

Няма такса

1089

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ/УРНА ИЗВЪН СТРАНАТА

 

24 часа от подаване на заявлението

20 лв.

1102

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

 

При заявяване на услугата на място в РЗИ заверката се извършва в рамките на същия работен ден или в рамките на 3 работни дни при заявяване чрез лицензиран пощенски оператор.

3 лв.

1336

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

7 дни

Няма такса

1338

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ  ПО ГОТОВНОСТТА НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

14-дневен срок от подаване на заявлението

63 лв.

1349

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

 

28 дни

1. За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се заплаща такса в размер 200 лв.
2. За оценка на документация за промяна в удостоверението за регистрация на дрогерия се заплащат следните такси:
- при промяна на адреса на дрогерията - 100 лв.;
- при промяна на ръководителя на дрогерията - 100 лв.
3. За издаване на заверено копие на удостоверение или друг документ се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.

1350

ИЗГОТВЯНЕ НА ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИ

 

15 дни от подаване на заявлението

18 лв.

1552

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

 

14 дни след извършване на проверката

Няма такса

1553

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРУШАВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗБЕСТ И/ИЛИ АЗБЕСТОСЪДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ ОТ СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ КОРАБИ

 

30 дни

125 лв.

1573

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В АПТЕКА

 

7 дни

93 лв.

1660

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

В 20-дневен срок от постъпване на заявлението регионалната здравна инспекция извършва проверка.
В едноседмичен срок от изтичането на сроковете за проверка или отстраняване на несъответствията регионалната здравна инспекция изпраща на министъра на здравеопазването необходимите документи за издаване на разрешение за осъществяване на дейност.

134 лв.

1793

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

 

15 дни

100 лв.

1794

ИЗДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ СА СПАЗЕНИ ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

14 дни

123 лв.

1795

ИЗДАВАНЕ НА САНИТАРНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

 

30 дни

123 лв.

1796

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА  ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

 

7 дни

10 лв.

1870

ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 

14 дни

65 лв.

2133

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 3)

 

При прекратяване на правоотношението на служител от РЗИ - Добрич, удостоверението се издава в 30-дневен срок от прекратяването.
При поискване от физическо лице, удостоверението се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

Няма такса

2134

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 2)

 

При прекратяване на правоотношението на служител от РЗИ - Добрич, удостоверението се издава в 30-дневен срок от прекратяването.
При поискване от физическо лице, удостоверението се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

Няма такса

2155

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА        

 

В деня на постъпване на заявлението

Няма такса

2241

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

 

30- дневен срок от подаване на документите

33 лв.

3047

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ

 

 

10- дневен срок от подаване на заявлението

40 лв.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.